Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering. Det innebär lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

En ny diskrimineringslag togs i bruk 2009. Då skapades också en ny ombudsman - Diskrimineringsombudsmannen, DO. Då tillkom också två nya diskrimineringsgrunder; ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Istället för skadestånd blev det diskrimineringsersättning.

Förutom förbud mot diskriminering anges det även krav på aktiva åtgärder. Inom arbetslivet är det krav på arbetsgivare att upprätta lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner.

Under material och lästips finns material som kan vara bra i detta arbete