Arbetsmiljö

GS har inom sina avtalsområden några av de arbetsplatser som ligger i topp när det gäller olycksfall och arbetsskador. Detta innebär givetvis att våra medlemmar får utstå både värk och ekonomisk skada.

Medlemmar invalidiseras och i värsta fall till och med avlider på sina arbetsplatser. Stress är en faktor i många av de olycksfall som våra medlemmar drabbas av. Stressen leder också ofta till belastningsskador och andra stressrelaterade sjukdomar.

Detta sammantaget med det faktum att Arbetsmiljöverket fått kraftigt minskade resurser gör att vårt arbetsmiljöfrämjande arbete är viktigare än någonsin tidigare. Både för medlemmarnas hälsa och deras möjlighet att försörja sig.

Förbundet bör organisera sig på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet säkerställs i hela landet. Man bör också ha ett arbete där man regelbundet har kontakt mellan avdelningar och de centrala organen (arbetsmiljöombudsman och arbetsmiljögrupp). Detta för att säkerställa att de insatser som görs är de med högst prioritet.

Prioriterade arbetsmiljöfrågor

  • att stödja avdelningarna i arbetet med att bygga upp en effektiv organisation för de regionala skyddsombuden,
  • att stödja avdelningarna i arbetet att rekrytera och utbilda/vidareutbilda skyddsombud både på lokal och regional nivå,
  • att stödja arbetet med tecknande lokala arbetsmiljöavtal inom de avtalsområden där detta regleras,
  • att samarbeta med LO, LO: s olika förbund och andra närstående organisationer i arbetsmiljöarbetet,
  • att arbeta för att arbetsmiljöfrågorna blir en naturlig del i det fackliga arbetet inom förbundet,
  • att samarbeta med berörda myndigheter och arbetsmarknadsparter för att tillsammans minska arbetsmiljöproblemen på vara arbetsplatser.