Tony Berggren, ombudsman internationella frågor

Vikten av internationellt arbete

Arbetare i olika delar av världen blir utnyttjade på sina arbetsplatser. Vikten av internationell solidaritet och att aktivt bistå fackföreningar i andra delar av världen är ett prioriterat arbete. Förutom det grundläggande handlar det om den enorma orättfärdigheten, eller den direkta inhumaniteten som migrantarbetare tvingas leva under, det är vår tids slavar, många av de rika länderna bygger sin ekonomiska framgång på att arbetskraften bland migranter i princip är gratis.

Det strider mot alla internationella principer om arbetstagares rättigheter.

Tony Berggren, ombudsman på GS, arbetar aktivt med att bistå fackföreningar i kampen att värva medlemmar för att ge arbetare i andra delar i värden humana arbetsvillkor som; arbetstidsregleringar, anställningsskydd och medbestämmande vilket många arbetare i världen saknar. 

GS strävan är att fortsätta driva projekt som syftar till att stärka och skapa fackliga strukturer i länder där detta är svårt, farligt och mest behövt. Men också att fokusera på de stora svenska bolagen som verkar på den globala marknaden. Vi ska ställa höga krav på dessa, följa dem och visa att vi ser vad de gör. De har alla uppförandekoder som faktiskt måste förpliktiga, inte bara för deras egen personal men också för deras underleverantörer.

Alla är en del av en global arbetsmarknad och det ligger också i svenska löntagares intresse att arbetare runt om i världen har goda förutsättningar att organisera sig.

Vi måste vara organiserade och förbli organiserade för att fortsätta driva kampen om kollektivavtal och solidariskt hjälpa de som mest behöver.

En viktig kamp där vi tillsammans blir starkare!

Tony Berggren, ombudsman internationella frågor