NBTF/ Nordisk grafisk Union

Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen samlar alla förbund inom byggnads-, trä- och skogsbranscherna i Danmark inklusive Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige som tillhör Internationella Byggnads- och Träarbetar-Internationalen (BWI).

Federationen samordnar nordiska fackliga ståndpunkter främst i europeiska frågor. Genom federationen utbyts information om medlemsförbundens arbete nationellt om fackliga kärnfrågor, samtidigt samordnas frågor som berör arbete över gränserna inom Norden.

NBTF har i uppgift att samordna Norden i frågor rörande EWC. Till stora delar handlar detta om att hitta gemensamma ståndpunkter när det handlar om direktivsförändringar eller policyfrågor rörande EWC.

GS är på samma sätt medlemmar i Nordisk Grafisk Union för den grafiska delen av förbundet

SBTF

Svenska Bygg- och Träfacken (SBTF) är ett samarbetsorgan för de förbund som är anslutna till de internationella federationerna, Bygg och Trä internationalen (BWI), Europeiska byggnads- och träarbetarefederationen (EFBWW) och Nordiska byggnads- och träarbetarefederationen (NBTF)

SBTF ska stärka de ingående förbundens aktiviteter i syfte att uppnå en aktiv och konkret roll inom bygg- och skogs och träsektorerna internationellt.

Särskild uppmärksamhet ägnas det europeiska samarbetet då det i allt högre grad påverkar det fackliga arbetet i Sverige.
SBTF bevakar, påverkar och följer upp, direktivförslag och andra politiska dokument och politiska utspel från global och EU nivå som har betydelse för det fackliga arbetet.

SBTF samordnar och utvecklar policys i internationella företagsfrågor både på europanivå (EWC) och global nivå, detta kan handla om större kampanjer samt policys för globala ramavtal mm.

EFBWW/ UNI Graphical Packaging

Europeiska federationen för Byggnads- och träarbetares samt UNI GP ansvarsområde är bland annat att tillsammans med andra federationer bedriva lobbyarbete gentemot EUs institutioner.
Exempel på institutioner som EFBWW/ UNI GP kan påverka är EU parlamentet och EU-kommissionen. Detta för att tidigt i processer påverka utvecklingen av EU-direktiv så att våra medlemmars villkor säkras och utvecklas på ett positivt sätt.