Arbetsplatsbesök lönerevision

Lönerevision

En lönerevision är när GS tillsammans med arbetsgivaren kommer överens om hur löneökningarna ska fördelas vid revisionstillfällena. Från och med när den nya lönen ska gälla hittar du i ditt kollektivavtal.

Som anställd är det viktigt att veta hur processen kring lönesättning går till. Lönerevisionen är en viktig del i den processen. Här reder vi ut vad lönerevision är för något och hur den fungerar.

Lönerevision betyder att lönen ses över vid ett visst tillfälle och kan leda till att lönen revideras, det vill säga höjs eller lämnas oförändrad. Lönerevision är något som regleras i kollektivavtal. Det finns alltså inte någon lagreglerad rätt till att få lönen reviderad under anställningen utan detta måste alltså regleras i kollektivavtal.

Vanligast är att det regleras i kollektivavtal mellan GS och arbetsgivare och i dessa kollektivavtal regleras när och hur lönerevisionen ska genomföras.

I kollektivavtalet kan det också finnas reglerat hur stort ett visst löneutrymme för lönerevisionen ska vara.

Lönerevision 2023

Nu har lönerevision för 2023 startat på ett flertal arbetsplatser runt om i Sverige. Normalt sker lönerevision en gång om året, vid viss angiven tidpunkt, men det kan variera så att lönerevisionen sker med kortare eller längre intervaller.

Ett exempel på hur en lönerevision i korthet kan gå till, på arbetsplats där lokal part saknas:

  • Vid en lönerevision kallas GS medlemmar till ett medlemsmöte där de informeras om resultatet av den centrala uppgörelsen för branschen.
  • Under medlemsmötet ställs frågan om det finns lokala lönekrav. Någon medlem har kanske fått ökat ansvar eller utbildning/kompetens för att utföra ett mer kvalificerat arbete. Det kan också finnas andra incitament på arbetsplatsen att ta hänsyn till.
  • När GS tillsammans med kontaktombudet (om det inte finns utses en medlem) på arbetsplatsen fångat upp medlemmarnas lokala lönekrav träffar de arbetsgivaren för förhandling.
  • Vid förhandling räknar parterna ut vad det centrala avtalet ger på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ofta ett förslag på hur löneutrymmet ska fördelas ut och GS tillsammans med kontaktombudet redogör för GS medlemmarnas lokala lönekrav.
  • När förhandlingen kommit till den punkt att ett förslag finns träffas GS medlemmar för ett nytt möte där de får anta eller förkasta förslaget.
  • När förslaget är godkänt av GS medlemmar upprättas ett protokoll tillsammans med arbetsgivaren där man noterat vad man kommit överens om. Protokollet undertecknas av bägge parter och förhandlingen är avslutad.
  • GS medlemmar samlas för ett medlemsmöte där den lokala löneuppgörelsen presenteras.