Så behandlar GS dina personuppgifter

GS-fackets dataskyddspolicy – så hanterar vi personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på kontakt@gsfacket.se

Genom att bli medlem i GS-facket accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att GS-facket använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

GS Facket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter såsom den beskrivs i denna informationstext.

Hur inhämtas dina personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar inhämtas huvudsakligen från dig i samband med medlemsansökan och därefter genom det fortlöpande medlemskapet. Därutöver kan personuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer och uppgift om arbetsgivare och medlemskap i fackförening även komma att inhämtas från annat fackförbund och GS arbetslöshetskassa. För att dina personuppgifter ska vara aktuella och korrekta kan vi även komma att inhämta personuppgifter från allmänt tillgängliga externa register såsom Statens Personadressregister (SPAR).

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

a) administration av ditt medlemskap, (förande av medlemsregister, utskick av facklig information, kallelse till och genomförande av fackliga aktiviteter), utbildningar, administration av föreningsfrågor, fakturering och reskontra avseende medlemsavgifter och i förekommande fall andra betalningar, facklig rådgivning m.m.);

b) erbjudande och administration av medlemsförsäkringar och eventuella tilläggsförsäkringar

c) i förekommande fall, administration och anordnande av fackliga utbildningar

d) samverkan med GS arbetslöshetskassa

e) för att biträda dig i fackliga förhandlingar och andra kontakter med arbetsgivare;

f) för att skicka dig vår medlemstidning Dagens Arbete och, i förekommande fall, Arbetet, tidningen för förtroendevalda; samt

g) i förekommande fall, administration av förtroendeuppdrag, (förande av register över förtroendevalda, anmälningsplikt enligt Förtroendemannalagen, kallelse till och genomförande av aktiviteter och utbildningar för förtroendevalda m.m.).

Behandlingar som utförs för ändamålen a-g ovan är nödvändiga för att fullgöra GS Fackets förpliktelser gentemot dig som medlem. Det är med andra ord avtalet som medlemskapet innebär som är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Vi behandlar dina personuppgifter även för nedan angivna ändamål:

h) statistiska ändamål (t.ex. för att ta fram lönestatistik);

i) arkivändamål.

Den rättsliga grunden för behandlingarna h-i ovan är att behandlingarna är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse för arkiv- och statistiska ändamål.

Därutöver behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

j) för direktmarknadsföring av våra medlemsförmåner och medlemskort; samt

k) i förekommande fall efter eventuellt utträde, för medlemsundersökningar gällande vad du tyckte om medlemskapet, skäl för utträde, information kring avtals- och arbetsrättsliga frågor som avser GS Fackets fackliga verksamhet samt, vid behov, förnyelse av medlemskap.

Behandlingar enligt ändamålen j-k utförs då de är nödvändiga för GS Fackets berättigade intressen. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är således intresseavvägning som väger till GS Fackets fördel i förhållande till den begränsade negativa inverkan behandlingarna eventuellt har på dina intressen samt grundläggande rättigheter och friheter.

När vi behandlar personuppgifter om medlemmar och tidigare medlemmar för samtliga ovan nämnda ändamål, innebär det att vi behandlar en särskild kategori av personuppgifter (känsliga personuppgifter), dvs. uppgifter om medlemskap i fackförening.

Den rättsliga grunden för ändamål b) är för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rättslig grund för ändamål c) är att för att fullgöra våra skyldigheter på områdena social trygghet och socialt skydd. Den rättsliga grunden för anmälning av förtroendeuppdrag g) är för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Övriga ändamål sker med stöd av, och inom ramen för, vår fackliga verksamhet. Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter om medlemskap i fackförening är med andra ord vår berättigade verksamhet som har ett fackligt syfte.

Slutligen kan GS Facket behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som krävs enligt lag.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer, för samma ändamål som nämns ovan, överföras till GS arbetslöshetskassa, Folksam, GS leverantörer (inom bl.a. IT och administration), externa samarbetspartners vid kursverksamhet, utgivare av medlemstidningar, GS arbetslöshetskassa, utgivare av GS medlemskort och till våra underleverantörer som bistår oss med att marknadsföra och informera dig om våra medlemsförmåner och medlemskort samt till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Förtroendeuppdrag enligt Förtroendemannalagen anmäls till din arbetsgivare eller, om du är Försäkringsinformatör till Avtalat. Dessa mottagare finns, med undantag för vad som anges nedan, inom EU/EES.

Vi kan i vissa fall även vara skyldiga enligt lag, dom eller beslut att lämna ut dina personuppgifter till myndighet.

Mottagare utanför EU- och EES-området

GS förbund använder Lotus Notes för  kommunikation. När medlemsuppgifter skickas till och från GS förbund via e-mail innebär det att personuppgifterna kommer att behandlas av GS personuppgiftsbiträde och sådana övriga personuppgiftsbiträden som denne anlitar även utanför EU- och EES-området.  E-post inom servern är skyddad internt så det innebär att GS inte skickar personuppgifter via e-post externt så länge inte möjligheten till kryptering inte finns. Du som medlem kan skicka personuppgifter och vi kan ta emot, vi rekommenderar att det sänds via post och e-post undviks. GS arbetar för en e-posthantering med kryptering för säker hantering under 2021-2022.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

De personuppgifter som är nödvändiga för att administrera ditt medlemskap och, i förekommande fall, förtroendeuppdrag, för att biträda dig i förhandlingar, skicka ut Dagens Arbete och för statistiska ändamål kommer att lagras och i övrigt behandlas under tiden du är medlem. Motsvarande gäller för personuppgifter som behandlas för ändamålen samverkan med GS arbetslöshetskassa och för direktmarknadsföring och administration av medlemsförmåner.

När ditt medlemskap upphör kan vi komma att kontakta dig upp till tolv (12) månader efter utträdesdatum för samma ändamål som nämns ovan. Efter tolv månader raderas dina personuppgifter, såvida de inte sparas för arkivändamål.

Slutligen lagrar vi vissa personuppgifter i enlighet med vad som krävs enligt lag.

När vår behandling av dina personuppgifter inte längre behövs för något av de ändamål som anges ovan, kommer de att raderas.

Dina rättigheter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Du har även rätt att begära att vissa av dina personuppgifter som vi behandlar raderas.

Du har, i vissa fall, rätt att begära att våra behandlingar begränsas och du har rätt att invända mot behandlingar som sker med stöd av intresseavvägning, dvs. för GS Fackets kontakt med dig efter utträde ur förbundet. Dessutom har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring avseende GS medlemsförmåner och medlemskort.

Du har därutöver rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till sådana personuppgifter, s.k. registerutdrag. På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
Begäran enligt ovan samt därtill hörande frågor ska ställas till oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Intrigitetsskyddsmyndigheten.

E-post till GS-fackets dataskyddombud oliver.zellweger@secify.com.

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill be om registerutdrag är du välkommen att mejla till gdpr@gsfacket.se

Tänk på att inte skicka känsliga uppgifter via mail!

Ändring av dataskyddspolicyn

Denna policy ses över årligen och kan komma att uppdateras, ändring meddelas på www.gsfacket.se