Så behandlar GS dina personuppgifter

GS-fackets Integritetspolicy– så hanterar vi personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår Integritetspolicykan du alltid kontakta oss på gdpr@gsfacket.se

Genom att bli medlem i GS-facket accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att GS-facket använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

GS-Facket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter såsom den beskrivs i denna informationstext.

Hur inhämtas dina personuppgifter?

Från dig själv

De personuppgifter som behandlas av GS-Facket inhämtas huvudsakligen från dig i samband med medlemsansökan till GS-Facket. Därefter skapas uppgifter om dig genom det fortlöpande medlemskapet, exempelvis vid olika kontakter mellan dig och GS-Facket. Vi kan till exempel spara ärendehistorik eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med GS-Facket. Dessutom samlas uppgifter in genom att våra webbsidor i vissa fall använder cookies, som samlar in information på och från din webbläsare.

Från din arbetsgivare och dennes arbetsgivarorganisation

I samband med exempelvis förhandlingar kan GS-Facket komma att inhämta uppgifter om dig, såsom kontaktuppgifter, personnummer, uppgift om arbetsgivare och lön, från din arbetsgivare och/eller dennes arbetsgivarorganisation. Från dessa källor kan även uppgifter om dig inhämtas i samband med bland annat avtalsrörelse (till exempel för att identifiera samhällsviktiga funktioner som ska undantas från varsel om konflikt).

Från andra fackförbund och olika samarbetspartners

Personuppgifter kan också komma att inhämtas från andra fackförbund eller samarbetspartners bland annat i syfte att administrera medlemsaktiviteter och erbjuda medlemsförmåner.

För att dina personuppgifter ska vara aktuella och korrekta kan vi även komma att inhämta personuppgifter från externa register såsom från Bisnode Sverige AB, org. nr 556436-3421, (”Bisnode”).

Syfte och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

Allmänt om syfte och laglig grund för behandlingen

För att få behandla personuppgifter krävs att det finns en laglig grund för behandlingen.

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande lagliga grunder:

Samtycke – Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Avtal – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss (medlemskapet) eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

Rättslig förpliktelse – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar GS-Facket enligt till exempel lag eller kollektivavtal.

Allmänt intresse – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av till exempel lag eller kollektivavtal.

Intresseavvägning – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör vårt eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre.

En del av de personuppgifter vi behandlar om dig är att betrakta som känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter som avslöjar ditt fackliga medlemskap. För behandling av sådana personuppgifter krävs särskilt lagstöd. Sammanfattningsvis kan känsliga personuppgifter om dig komma att behandlas av GS-Facket med stöd av följande grunder.

Samtycke – Du har uttryckligen lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.

Inom arbetsrätten m.m. – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi eller du själv ska kunna fullgöra skyldigheter eller utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätten eller inom områdena social trygghet och socialt skydd.

Berättigad facklig verksamhet – Behandlingen av dina personuppgifter utförs internt inom ramen för GS-Fackets berättigade verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder.

Rättsligt anspråk – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Arkiv, statistik m.m. – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Nedan finner du beskrivningar av de syften som vi som förbund behandlar dina personuppgifter för, samt med vilken laglig grund behandling sker. För att underlätta för dig att hitta de behandlingar du söker har vi delat in behandlingarna i följande kategorier.

 • Administration av medlemskap
 • Rådgivning och företrädarskap
 • Arbetsliv – avtalsrörelse, konflikt och opinionsbildning
 • Medlemsaktiviteter och medlemsförmåner
 • Statistik och analys
 • Värvning, teckna kollektivavtal med mera
 • Förtroendeuppdrag
 • Fotografering och annan dokumentation vid olika events

Utöver vad som framgår nedan kan det förekomma ytterligare situationer då vi är skyldiga att behandla dina personuppgifter enligt lag.

Det är viktigt för oss att du alltid är informerad om vad vi gör med dina personuppgifter, varför listan nedan kommer att uppdateras löpande när nya behandlingar införs. Vid mer väsentliga förändringar kommer du att informeras på ett lämpligt sätt om detta.

Administration av medlemskap

GS-Facket genomför ett antal åtgärder i syfte att administrera ditt medlemskap, såväl i samband med inträde och eventuellt utträde som under ditt löpande medlemskap. Detta inbegriper rådgivning och information via medlemsrådgivning. Dessa åtgärder är nödvändiga för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet). Sådana behandlingar utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Samarbeten med andra fackförbund och samarbetsföreningar föranleder att vi behöver ditt uttryckliga samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter i vissa givna situationer.

Vi kommer vidare att behandla dina personuppgifter i syfte att inkassera medlemsavgiften m.m. Denna behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig (medlemskapet) och sker inom ramen för GS-Fackets berättigade verksamhet. Utlämnande av uppgift om ditt fackliga medlemskap till banker och liknande institutioner sker dock endast efter inhämtande av ditt särskilda samtycke.

Här följer en mer utförlig beskrivning av syften med dessa och närliggande behandlingar och den lagliga grunden som stödjer dessa.

Syfte

Administrera ditt medlemskap,

 • att behandla medlemsansökan,
 • att föra medlemsregister,
 • att hantera ändring av medlemskapet,
 • att fakturera medlemsavgifter och i förekommande fall hantera andra betalningar, inbegripet betalningspåminnelser och ansökan om avgiftsnedsättning

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Syfte

 • att kontrollera medlemskap,
 • att skicka ut medlemslistor och annan kommunikation med medlem med koppling till medlemsregistret,
 • att behandla eventuell utträdesansökan, inklusive kontakt med medlem för att säkerställa informerat utträde,

Laglig grund 

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet

Syfte

 • att behandla uteslutningar ur GS-Facket.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Syfte

Inkassera medlemsavgifter via autogiro,

 • att överföra uppgifter om ditt medlemskap till din bank.

Laglig grund

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Överföring av personuppgifter till din bank sker endast efter inhämtande av särskilt samtycke från dig.

Syfte

Inkassera medlemsavgifter via löneavdrag,

 • att överföra uppgift om ditt medlemskap i GS-Facket till din arbetsgivare.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av kollektivavtal.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom arbetsrätten.

Syfte

Säkerställa tillgång till uppdaterade medlemsuppgifter, inklusive adressuppgifter (registervård),

 • samarbete med Bisnode Sverige AB, org nr 556436-3421 (”Bisnode) där Bisnode säkerställer uppdaterade adressuppgifter,

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Syfte

 • att registrera byte av arbetsgivare, inklusive när detta föranleds av företagsöverlåtelse, fusion m.m.,
 • att registrera uppdaterade lönelägen.

Laglig grund 

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Syfte

Hjälpa dig att byta fackförbund till GS-Facket,

 • att avsluta medlemskapet i ett annat fackförbund i samband med inträde i GS-Facket.

GS-Facket har samarbeten med några andra fackförbund via BytLOfack, vilket möjliggör att vi kan hjälpa dig vid byte av fackförbund.

(Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Handels, Hotell och Restaurang, Kommunal, Livs, Musikerna, Målarna, Seko och Transport)

Laglig grund

Behandlingen sker endast efter inhämtande av särskilt samtycke från dig (begäran om övergång)

Syfte

Medlemsrådgivning,

 • att bistå dig som medlem med information om ditt medlemskap per telefon, mejl och andra digitala kontaktvägar och av generell karaktär via sociala medier.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen utförs inom ramen GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Syfte

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning,

 • att rapportera till Skatteverket och i förekommande fall andra myndigheter.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att kunna bedriva kostnadseffektiv och relevant verksamhet.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets fackliga verksamhet.

Syfte

Säkerställa drift och korrekt funktionalitet i GS-Fackets system och IT-miljö,

 • att felsöka och felavhjälpa med hjälp av leverantörer

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Syfte

Arkivering

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är arkivering av allmänt intresse.

Delar av behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt kollektivavtal.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Rådgivning och företrädarskap

I ditt medlemskap i GS-Facket ingår juridiskt stöd i form av rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp m.m. Behandling som är nödvändig för dessa ändamål stödjer sig på avtalet mellan dig och GS-Facket (medlemskapet) och utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet samt är nödvändig för att fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom arbetsrätten och i många fall för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vissa utlämnanden av ditt medlemskap till tredje part sker dock endast efter inhämtande av ditt särskilda samtycke.

Här följer en mer utförlig beskrivning av ändamålet med dessa och närliggande behandlingar och den lagliga grunden som stödjer dessa.

Syfte

Facklig rådgivning,

 • att bistå dig som medlem med information och upplysningar i fackliga frågor per telefon, mejl och andra digitala kontaktvägar och vid frågor av enklare karaktär via sociala medier,
 • att bistå dig som medlem med information och upplysningar i pensions- och försäkringsfrågor,
 • att överlämna ärende internt för förhandlingshjälp.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Syfte

Löneförhandling/Lönerevision,

 • att motta information från arbetsgivare om anställda på viss arbetsplats,
 • att delge arbetsgivare information om medlemmar på aktuell arbetsplats,
 • att genomföra löneförhandlingar.
 • att förtroendevald informerar medlem i samband med löneförhandling.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen i samband med löneförhandling kan vara nödvändig för att fullgöra ett rättsligt anspråk enligt kollektivavtal.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet. Utlämnande till arbetsgivaren kan även vara nödvändig för att fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom arbetsrätten.

Förhandlingshjälp,

 • att förbereda eventuell förhandlingssituation (identifiera och kontakta berörda medlemmar),
 • att kommunicera med dig som medlem,
 • att pröva frågan om förhandlingshjälp,
 • att överföra personuppgifter till lokala fackliga klubbar,
 • utskick av förhandlingsframställan lokal förhandling,
 • att företräda dig som medlem i lokal förhandling, genom förtroendevald eller regionalt ombud, inklusive potentiella överföringar av dina personuppgifter till arbetsgivare,
 • att överlämna ditt ärende internt från lokal till central förhandling,
 • utskick av förhandlingsframställan central förhandling,
 • att företräda dig som medlem i central förhandling, inklusive potentiella överföringar av dina personuppgifter till arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer,
 • att överlämna ditt ärende internt för juridisk rättshjälpsprövning.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Delar av behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av bland annat lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och av kollektivavtal.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom arbetsrätten.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Behandlingen är även nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Syfte

Rättshjälp,

 • kontakter med dig som medlem,
 • kontakter med vittnen, potentiella vittnen, myndigheter m.fl.,
 • rättshjälpsprövning,
 • att ge in stämningsansökan, svaromål och andra inlagor till domstol, skiljenämnd m.m.,
 • att företräda dig som medlem i domstol, skiljenämnd m.m., inklusive potentiella överföringar av dina personuppgifter till arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer samt överföringar till domstol, skiljenämnd m.m,
 • att inhämta utlåtande från försäkringsmedicinsk rådgivare i samband med rättshjälp/rättshjälpsprövning.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Delar av behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av bland annat lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och av kollektivavtal.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom arbetsrätten.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Behandlingen är även nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Syfte

Rättshjälp genom LO-TCO Rättsskydd AB, org. nr 556150-9257, (”LO-TCO Rättsskydd”),

 • att överföra dina personuppgifter till LO-TCO Rättsskydd.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Syfte

Driva in lönekrav,

 • att upprätta kravbrev och betalningsuppmaningar,
 • att överlämna handlingar till delgivningsföretag för delgivning, inbegripet potentiella överföringar av dina personuppgifter till arbetsgivare,
 • att ge in konkursansökan till domstol,
 • att företräda dig i konkursförhandling i domstol, inbegripet potentiella överföringar av dina personuppgifter till arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer samt överföringar till domstol,
 • att anmäla anspråk på lönegarantiersättning till konkursförvaltare.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Delar av behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av bland annat lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och av kollektivavtal.

Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Syfte

Bokning av resor och logi till dig som medlem inför möten, förhandlingar m.m., inbegripet

 • att överföra dina personuppgifter till resebokningsföretag.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Syfte

Besvärsärenden,

 • att utreda huruvida GS-Facket i relation till dig som medlem har lämnat felaktig rådgivning eller företrätt dig på felaktigt sätt,
 • att överföra dina personuppgifter till Folksam Ömsesidig sakförsäkring, org. nr 502006-1619, (”Folksam”) för hantering av Folksam med avseende på GS-Fackets ansvarsförsäkring.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom arbetsrätten.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet

Behandlingen är även nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Syfte

Delta i lönekartläggningar, inbegripet

 • att i samråd med arbetsgivare genomföra lönekartläggningar.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom arbetsrätten.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet

 

Arbetsliv - avtalsrörelse, konflikt och opinionsbildning

GS-Facket har till uppgift att förena och företräda sina medlemmar, med ambitionen om ett bättre arbetsliv. I ett antal olika situationer kan personuppgiftsbehandling krävas för att genomföra aktiviteter, till exempel i samband med avtalsrörelser och vid arbetsmarknadskonflikter, samt för att bedriva lokalt fackligt arbete genom exempelvis medlemsmöten. Sådan behandling stödjer sig normalt sett på avtalet mellan dig och GS-Facket (medlemskapet). 

Även i samband med bland annat opinionsbildning kan det förekomma personuppgiftsbehandling. Denna typ av behandling stödjer sig normalt sett på en intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att skapa opinion i syfte att stötta dig som medlem. 

Behandlingarna ovan utförs inom ramen för vår berättigade fackliga verksamhet.

Här följer en mer utförlig beskrivning av ändamålet med dessa och närliggande behandlingar och den lagliga grunden som stödjer dessa.

 

Syfte

Säkerställa förankrade och relevanta krav och mål inför och under avtalsrörelse, informera medlemmar under avtalsrörelsen samt säkerställa ändamålsenlig och korrekt hantering av avtalsrörelse och konflikt,

 • att genomföra en ändamålsenlig förberedelse inför avtalsrörelse och säkerställa förankring gentemot dig som medlem (genom exempelvis möten, konferenser), 
 • att sammanställa förslag och synpunkter från dig som medlem,
 • att behandla eventuella yrkanden från dig som medlem inför avtalsrörelse,
 • att publicera yrkanden på GS-Fackets webbplats,
 • att kalla till och genomföra möten med avtalsdelegationer för behandling av yrkanden, motpartens yrkanden och överenskommelser.
 • utskick och andra kommunikationsinsatser till berörda medlemmar,
 • att sammanställa vilka medlemmar GS-Facket har på en viss arbetsplats, i syfte att säkerställa att vi genomför avtalsrörelse korrekt och i enlighet med stadgarna,
 • att förbereda beslut om sympatiåtgärder,
 • att vid beslut om sympatiåtgärder sammanställa vilka medlemmar som förbundet har på en viss arbetsplats samt deras arbetsuppgifter och befattning,
 • att informera medlemmar om innebörden av sympatiåtgärder,
 • att dokumentera eventuella konfliktbrott från medlem för beslut om åtgärd,
 • att dokumentera händelser och inblandade individer i avtalsrörelse och konflikt i syfte att kunna använda i eventuella framtida tvister.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Hantera dispensansökningar i samband med varsel om konflikt,

 • att hantera dispensansökningar i samband med varsel om konflikt, i syfte att identifiera individer vars funktioner är av samhällskritisk vikt vid uttagande i konflikt.

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse att bedriva en effektiv och relevant verksamhet och politik för att bidra till ett bättre arbetsliv.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet

 

Syfte

Hantera neutralitetsbegäranden,

 • att sammanställa vilka medlemmar förbundet har på en viss arbetsplats samt deras arbetsuppgifter och befattning,
 • att informera medlemmar med rätt att iaktta neutralitet,
 • att informera medlemmar om avblåst konflikt.

 

 

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Utbetala konfliktersättning,

 • att samla in och hantera ansökningsblanketter från dig som medlem avseende utbetalning av konfliktersättning
 • att, vid beviljad konfliktersättning, överföra dina personuppgifter till utbetalande bank

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Skapa opinion,

 • att ta fram underlag till exempel i samband med mer ingripande omorganisationer,
 • att opinionsbilda i samband med avtalsrörelse,
 • att göra utskick till medlemmar
 • kampanjer, till exempel att lägga ut videos på Youtube och andra sociala medier eller publicera trycksaker.
 • att GS-Facket i samband med specifika kampanjer och andra insatser använder och i vissa fall förmedla uppgifter till personer som på olika sätt berörs av dessa frågor; t ex politiker och andra offentliga funktioner.
 • att i rapporter och annat opinionsbildande material använda namn och bild på medlemmar

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att opinionsbilda kring frågor kopplade till den fackliga verksamheten till gagn för förbundets medlemmar.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

I den mån känsliga personuppgifter sprids till tredje part kommer behandlingen bara att ske efter inhämtande av särskilt samtycke från dig.

 

Syfte

Bedriva lokalt fackligt arbete genom medlemsmöten,

 • att kalla medlemmar till, och genomföra, medlemsmöten för att informera, diskutera fackliga frågor och utveckla inflytande på arbetsplatsen.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

 

 

Medlemsaktiviteter och medlemsförmåner

Som medlem i GS-Facket har du tillgång till många olika typer av förmåner och rabatter. Du har dessutom möjlighet att delta på olika medlemsaktiviteter, såsom kurser och utbildningar. För att GS-Facket ska kunna tillhandahålla dessa krävs många gånger behandling av personuppgifter. I vissa fall måste vi lämna ut dina uppgifter till samarbetspartners för att kunna erbjuda dig de förmåner som ingår i ditt medlemskap.

En del förmåner ingår som en sådan naturlig del av ditt medlemskap att behandling för att tillhandahålla dessa är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet). Detta gäller till exempel distribution av vår medlemstidning Dagens Arbete, tillhandahållande av förmåner kopplade till ditt medlemskap och erbjudande om att delta på kurser och utbildningar.

Andra aktiviteter samt marknadsföring av medlemsförmåner och medlemsaktiviteter, stödjer sig på en intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att kunna tillhandahålla ett attraktivt medlemskap med förmånliga medlemsförmåner.

Behandlingarna ovan utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Behandling för att kunna erbjuda olika former av försäkringslösningar, såsom inkomstförsäkring och person- och skadeförsäkringar, är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig som medlem (medlemskapet). I somliga fall behöver vi lämna ut uppgifter om dig till det försäkringsbolag som vi samarbetar med. Behandlingen är många gånger nödvändig för att vi ska kunna fastställa vilka rättsliga anspråk du har på att omfattas av försäkringen eller få ut försäkringsersättning. Utlämnande till försäkringsbolag för marknadsföringsändamål sker dock endast efter inhämtande av särskilt samtycke från dig.

Här följer en mer utförlig beskrivning av ändamålet med dessa och närliggande behandlingar och den lagliga grunden som stödjer dessa.

Syfte

Distribuera vår medlemstidning Dagens Arbete,

 • att ta fram lista med adressuppgifter,
 • att distribuera medlemstidningen via tryckeri.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Producera artiklar till branschspecifika tidningar och branschnyhetsbrev

 

Laglig grund

Journalistisk verksamhet (vilket innebär att GDPR:s krav på laglig grund inte är tillämpligt).

 

Syfte

Marknadsföra gruppförsäkring genom Folksam Ömsesidig sakförsäkring, org. nr 502006-1619, (”Folksam”), 

 • att överföra dina personuppgifter till Folksam,
 • Folksams marknadsföring per telefon, SMS, post, e-post eller andra digitala kanaler.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Tillhandahålla och administrera informationsträffar, årsmöten och andra insatser på arbetsplatser,

 • att motta förfrågan om informationsträff eller annan insats på arbetsplats,
 • kontakt med den som efterfrågat träffen eller insatsen,
 • att skicka ut underlag och annat material efter träffen eller insatsen,
 • att kalla medlemmar till årsmöte och genomföra val av förtroendevalda.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet)

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Tillhandahålla kurser och utbildningar inom fackligt relevanta ämnen,

 • att hantera anmälan till kurser och utbildningar,
 • att skicka ut bekräftelse,
 • att bedöma vem som har behörighet att delta på kurs och utbildning, baserat på till exempel förkunskaper,
 • att skicka påminnelser om förekommande kurs och utbildning,
 • att kommunicera med konferensanläggningar och kursgårdar angående till exempel deltagare, inklusive eventuella kostpreferenser m.m.,
 • att överföra dina personuppgifter som följer av anmälan till en samarbetspartner som en kurs, utbildning eller event samordnas med,
 • utskick av deltagarförteckning till övriga deltagare,
 • att fakturera eventuell avgift,
 • att i förekommande fall informera din arbetsgivare om deltagande på kursen

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket (medlemskapet).

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Tillhandahålla kurser och utbildningar i frågor som saknar omedelbar koppling till det fackliga området,

 • att hantera anmälan till kurser och utbildningar,
 • att skicka ut bekräftelse,
 • att bedöma vem som har behörighet att delta på kurs och utbildning, baserat på till exempel förkunskaper,
 • att skicka påminnelser om förekommande kurs och utbildning,
 • att kommunicera med konferensanläggningar och kursgårdar angående till exempel deltagare, inklusive eventuella kostpreferenser m.m.,
 • att överföra dina personuppgifter som följer av anmälan till en samarbetspartner som en kurs eller utbildning samordnas med,
 • utskick av deltagarförteckning till övriga deltagare,
 • att fakturera eventuell avgift,
 • att i förekommande fall informera din arbetsgivare om deltagande på kursen,
 • utskick av underlag och annat material efter träffen eller insatsen.

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att förbundets medlemmar erbjuds ett attraktivt medlemskap.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

För det fall utlämnande av känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter som avslöjar fackligt medlemskap eller uppgifter om specialkost, allergier och liknande, sker till andra aktörer som GS-Facket samarbetar med (till exempel högskolor, konferensanläggningar och kursgårdar), eller till andra deltagare, kommer sådan behandling endast att ske efter inhämtande av särskilt samtycke från dig.

Syfte

Marknadsföra kurser, och utbildningar,

 • riktade utskick i syfte att marknadsföra kurser och utbildningar.
 • riktade utskick rörande medlemsförmåner, till exempel baserat på tidigare utnyttjade förmåner.

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att marknadsföra medlemsförmåner och medlemsaktiviteter.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Anteckna deltagande på kurser och utbildningar,

 • att dokumentera ditt deltagande på kurser och utbildningar i syfte att bedöma behörighet och urval vid framtida kurser och utbildningar samt att säkerställa god närvaro vid aktiviteter,
 • att dokumentera ditt deltagande på kurser och utbildningar i syfte att identifiera dig som eventuell lämplig kontaktperson för det fall vi vill göra en insats på din arbetsplats, såsom åtgärder i syfte att teckna kollektivavtal med din arbetsgivare.

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att utveckla förbundets verksamhet för att erbjuda ett attraktivt medlemskap samt att öka den lokala fackliga organiseringen.

 

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet

 

Statistik och analys

För att GS-Facket ska kunna följa löneutvecklingen i Sverige framställer vi olika typer av lönestatistik.

Framställning av lönestatistik i form av offentliga rapporter är av allmänt intresse på arbetsmarknaden.

GS-Facket framställer även lönestatistik som endast används internt. Sådan behandling stödjer sig på en intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse bland annat är att kunna kontrollera efterlevnad av kollektivavtalen, föra en aktuell lönepolitik och ge rådgivning till medlemmar och förtroendevalda i lönefrågor.

Vidarebehandling av redan insamlade personuppgifter utförs i vissa fall för statistiska ändamål. Denna behandling anses inte oförenlig med de ursprungliga ändamål för vilka uppgifterna samlades in.

Behandlingarna som utförs vid framställning av lönestatistik är nödvändiga för statistiska ändamål och framställningen ligger inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

GS-Facket utför även medlemsundersökningar och undersökningar hos förtroendevalda, dels kopplad till GS-Fackets verksamhet, dels kopplat till arbetsliv och arbetsmarknad. Syftet är att skapa underlag i form av statistik och analyser för opinionsbildning och för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. GS-Facket har ett berättigat intresse av att utföra dessa undersökningar, som ligger inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

GS-Facket utför även medlemsundersökningar och undersökningar hos förtroendevalda för att skapa underlag i form av statistik och analyser för opinionsbildning och för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. GS-Facket har ett berättigat intresse av att utföra dessa undersökningar, som ligger inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet. 

Här följer en mer utförlig beskrivning av ändamålet med dessa och närliggande behandlingar och den lagliga grunden som stödjer dessa.

Syfte

Framställa lönestatistik i offentliga rapporter, GS-Fackets egna och partsgemensamma

 

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, det vill säga att framställa offentlig lönestatistik, vilken följer av kollektivavtal.

Behandlingarna är nödvändiga för statistiska ändamål.

 

Syfte

Framställa intern lönestatistik,

 • Att motta nya löner och registrera dessa i interna system.

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att bedriva en effektiv och relevant verksamhet och politik för att bidra till ett bättre arbetsliv samt att förbundets medlemmar får rådgivning i frågor kopplade till den fackliga verksamheten.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Föra verksamhetsstatistik,

 • att undersöka och sammanställa statistik över vilka typer av ärenden som inkommer, vad utfallet blir, hur mycket tid som läggs ned, etc.
 • att föra statistik över stämningsansökningar, konkursansökningar, meddelade domar, etc.
 • att anteckna deltagande vid utbildningar, kurser och andra aktiviteter,
 • att anteckna utnyttjande av medlemsförmåner,
 • att föra statistik kopplat till värvning

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att utveckla förbundets verksamhet för att erbjuda ett attraktivt medlemskap.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Föra medlemsstatistik,

 • att analysera medlemskap över tid kopplat till frågor om lojalitet och mervärde inom olika grupper av medlemmar,
 • att analysera orsaker till inträde respektive utträde.

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att utveckla förbundets verksamhet för att erbjuda ett attraktivt medlemskap samt värva nya medlemmar till förbundet samt behålla befintliga medlemmar i förbundet.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Genomföra medlemsundersökningar rörande arbetsliv, arbetsmarknad m.m.,

 

 • att inför avtalsförhandlingar samla in svar från medlemmar kring vad som är eller kan bli viktigt i kommande förhandlingar,
 • att under avtalsrörelser förankra frågor genom undersökningar,
 • att genomföra undersökningar bland medlemmar kring vad som triggar fackligt intresse, i syfte att öka den fackliga organiseringen

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att bedriva en effektiv och relevant verksamhet och politik för att bidra till ett bättre arbetsliv samt öka den lokala fackliga organiseringen.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Genomföra medlemsundersökningar och utvärderingar rörande GS-Fackets verksamhet,

 • att genomföra enkätundersökningar avseende medlems upplevelse av kurser, utbildningar och andra aktiviteter

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att utveckla förbundets verksamhet för att erbjuda ett attraktivt medlemskap.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Värvning, teckna kollektivavtal m.m.

Att ha många medlemmar är ett måste för att GS-Facket ska lyckas med allt vi vill förbättra i arbetslivet. Att värva nya medlemmar är därför en central del i GS-Fackets verksamhet, i syfte att bli en starkare kraft på svensk arbetsmarknad. För att bli en starkare kraft krävs också fler förtroendevalda, och en högre täckningsgrad för kollektivavtal.

Behandling i syfte att bli en starkare kraft på arbetsmarknaden stödjer sig normalt på en intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att kunna marknadsföra och erbjuda ett attraktivt medlemskap. Behandlingarna utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Här följer en mer utförlig beskrivning av ändamålet med dessa och närliggande behandlingar och den lagliga grunden som stödjer dessa.

Syfte

Marknadsföra medlemskapet i syfte att konvertera medlemskap,  

 • kontakt med studentmedlemmar i syfte att konvertera medlemskap till yrkesverksamt medlemskap,
 • marknadsföringsutskick av medlemskapet i GS-Facket via någon av våra samarbetspartners.

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att behålla befintliga medlemmar i förbundet.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Uppmana medlemmar att värva,

 • utskick till medlemmar med uppmaning att värva nya medlemmar

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att värva nya medlemmar till förbundet.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Använda bilder på medlem i marknadsföringssyfte.

 

Laglig grund

Behandlingen sker endast efter inhämtande av särskilt samtycke från dig.

 

Syfte

Säkra fortsatt medlemskap,

 • kontakt med medlem i samband med utebliven betalning, i syfte att påtala bristande betalning och säkerställa fortsatt medlemskap,
 • att skicka, och på annat sätt lämna, betalningspåminnelser,
 • att kontakta medlemmar i samband med utträdesansökan för att upplysa om fördelar med fortsatt medlemskap,
 • att uppmärksamma relevanta avdelningar inom GS-Facket på trender i utträden baserat på till exempel arbetsplats, i syfte att agera för förbättrat medlemsantal och starkare organisering.

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att behålla befintliga medlemmar i förbundet.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Återvärva,

 • att underrätta dig om förändringar i ditt före detta medlemskap som kan ligga i ditt intresse att känna till,
 • att efter ditt utträde försöka övertyga dig om fördelarna med ett fortsatt medlemskap, och att du därmed förnyar medlemskapet.

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att värva nya medlemmar till förbundet.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Rekrytera lokal facklig organisation (förtroendevalda),

 • att göra utskick till medlemmar med uppmaning att organisera sig lokalt,
 • att motta listor från arbetsgivare med anställda för att stämma av mot medlemsregistret, i syfte att kunna kontakta medlemmar på arbetsplatsen med uppmaning att organisera sig lokalt,
 • att genomföra arbetsplatsbesök på arbetsplatser, som föregås av förberedelse och bakgrundskontroll, inklusive tidigare förhandlingsärenden m.m., i syfte att rikta arbetsplatsbesöket till relevanta frågor,
 • att hantera mottagen intresseanmälan från medlem om att engagera sig fackligt, inklusive kontakter med medlemmen.

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att öka den lokala fackliga organiseringen.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Rekrytera nationell och regional facklig organisation (förtroendevalda),

 • att skicka ut information från valberedning om förestående val till nationella och regionala förtroendeuppdrag

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att öka den lokala fackliga organiseringen.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Skapa förutsättningar för att teckna och återteckna kollektivavtal,

 • att kommunicera och anordna möten med medlemmar på arbetsplatser där önskan finns om att teckna kollektivavtal,
 • att undersöka förutsättningar för berörd arbetsplats och dess anställda (sammanställa lista på medlemmar, särskild kontakt med medlemmar som har visat tidigare intresse av facklig verksamhet, såsom genom att delta på kurser och utbildningar, att undersöka bakgrund på arbetsplatsen, såsom vilka ärenden som förekommit på arbetsplatsen m.m.).
 • att göra riktade utskick till medlemmar med information om fördelarna med kollektivavtal.

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att öka den lokala fackliga organiseringen.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

 

Förtroendeuppdrag

Många av GS-Fackets medlemmar väljer att under sitt medlemskap engagera sig ytterligare i den fackliga verksamheten genom att ta på sig ett förtroendeuppdrag som till exempel kontaktombud eller skyddsombud, eller genom en plats i någon av våra lokala klubbar på arbetsplatserna. Om detta skulle bli fallet för din del, kan, utöver de behandlingar som redogjorts för ovan, ytterligare behandlingar förekomma som är direkt kopplade till din roll som förtroendevald.

Behandlingar i samband med val till förtroendeuppdrag sker med stöd av en intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att öka den fackliga organiseringen.

Administrationen av förtroendeuppdraget kräver behandlingar som är nödvändiga för att fullgöra avtalet mellan dig som förtroendevald och GS-Facket. Samma sak gäller för sådan stöttning i form av rådgivning, information, utbildning och inspiration som GS-Facket erbjuder dig som förtroendevald.

I syfte att utvärdera, följa upp och utveckla verksamheten genomför GS-Facket ett antal behandlingar med stöd av en intresseavvägning. Behandlingarna ovan utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Här följer en mer utförlig beskrivning av ändamålet med dessa och närliggande behandlingar och den lagliga grunden som stödjer dessa.

Syfte

Hantera val till lokala förtroendeuppdrag,

 • att valberedning tar fram förslag till uppdrag inom den lokala organisationen,
 • att kalla medlemmar till årsmöte,
 • att genomföra val av lokala förtroendevalda,
 • att registrera lokala förtroendevalda

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att öka den fackliga organiseringen.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Hantera omval av förtroendeuppdrag,

 • att hantera förtroendeuppdrag som närmar sig att löpa ut,
 • att informera den enskilde förtroendevalda om att uppdraget närmar sig sitt slut och att möte bör ordnas för nyval.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

 

Syfte

Hantera val under kongress, förbundsmöten och förbundsråd,

 • att ta emot förslag på ledamöter,
 • att bereda och föreslå ledamöter,
 • att ta fram underlag på de nominerade ledamöterna,
 • att genomföra och dokumentera personliga intervjuer,
 • att dokumentera och kommunicera i ett digitalt grupprum avsett för valberedningen,
 • att valberedning ta fram förslag på ledamöter bland de nominerade,
 • att föreslå lön och arvoden för förbundsuppdrag på nationell nivå

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att upprätthålla förbundets demokratiska organisation och tillsätta och administrera regionala och nationella förtroendeuppdrag.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Administrera förtroendeuppdrag,

 • att föra register, listor m.m. över förtroendevalda.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Rådgivning till förtroendevalda,

 • att bistå dig som förtroendevald i frågor av administrativ karaktär i syfte att företräda medlem.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Informera nya förtroendevalda,

 • att skicka ut brev till nya förtroendevalda i syfte att informera om värdet med att inneha ett förtroendeuppdrag,
 • att regelbundet skicka ut information i syfte att informera om värdet med att inneha ett förtroendeuppdrag,
 • att erbjuda välkomstsamtal m.m. till förtroendevalda.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Introduktion och avstämningar med förtroendevalda och dess arbetsgivare,

 • att hantera bokningar av samtal m.m.,
 • att stämma av med förtroendevald.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom arbetsrätten.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet

 

 

Syfte

Erbjuda kurser och utbildningar specifikt riktade till förtroendevalda,

 • att hantera anmälan till kurser och utbildningar,
 • att skicka ut bekräftelse,
 • att bedöma vem som har behörighet att delta på kurs och utbildning, baserat på till exempel förkunskaper,
 • att hantera uttagning till kurser baserat på till exempel behov eller erfarenhet, eller andra personliga egenskaper,
 • att skicka påminnelser om förekommande kurs och utbildning,
 • att kommunicera med konferensanläggningar och kursgårdar angående till exempel deltagare, inklusive eventuella kostpreferenser m.m.,
 • att överföra dina personuppgifter som följer av anmälan till en samarbetspartner som en kurs och utbildning samordnas med,
 • utskick av deltagarförteckning till övriga deltagare,
 • att fakturera eventuell avgift,
 • att i förekommande fall informera din arbetsgivare om deltagande på kursen,
 • utskick av underlag och annat material efter träffen eller insatsen.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

För det fall utlämnande av känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter som avslöjar ditt förtroendeuppdrag eller fackliga medlemskap eller uppgifter om specialkost, allergier och liknande, sker till andra aktörer som GS-Facket samarbetar med (högskolor, konferensanläggningar, kursgårdar eller samarbetsskolor), eller till andra deltagare, kommer sådan behandling endast att ske efter inhämtande av särskilt samtycke från dig.

 

Syfte

Coacha och på annat sätt stötta förtroendevalda,

 • att hantera intresseanmälningar,
 • att bedöma behov,
 • att boka in tillfälle för coachning,
 • att genomföra coachning,
 • att registrera tillfället i internt system.
 • att skicka ut e-kurser som erbjuds förtroendevalda.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och GS-Facket.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Genomföra avtalsrörelse,

 • att skapa närverk av förtroendevalda från särskilda avtalsområden/branscher för insamling av underlag inför kommande avtalsförhandlingar,
 • att förankra frågor inom branschdelegationer genom möten m.m. samt att lagra material under avtalsrörelsen i särskilda digitala grupprum,
 • att presentera GS-Fackets delegationer på avtalsrörelsespecifik hemsida i syfte att informera medlemmar och förtroendevalda om vilka som ingår i respektive delegation under en avtalsrörelse,
 • att informera om kontaktuppgifter till respektive delegation.

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att bedriva en effektiv och relevant verksamhet och politik för att bidra till ett bättre arbetsliv.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Behandling i form av publicering på hemsida sker endast efter inhämtande av särskilt samtycke från dig.

 

Syfte

Genomföra undersökningar hos förtroendevalda rörande arbetsliv, arbetsmarknad m.m.,

 • att inför avtalsförhandlingar samla in svar från medlemmar kring vad som är eller kan bli viktigt i kommande förhandlingar,
 • att under avtalsrörelser förankra frågor genom undersökningar,
 • att genomföra undersökningar bland medlemmar kring vad som triggar fackligt intresse, i syfte att öka den fackliga organiseringen.

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att bedriva en effektiv och relevant verksamhet och politik för att bidra till ett bättre arbetsliv.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

 

Syfte

Genomföra undersökningar hos förtroendevalda rörande vad som triggar fackligt intresse

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att öka den lokala fackliga organiseringen.

 

Syfte

Genomföra undersökningar hos förtroendevalda rörande GS-Fackets verksamhet och rollen som förtroendevald,

 • att genomföra enkätundersökningar avseende tiden som ny förtroendevald,
 • att genomföra enkätundersökningar avseende förtroendevalds upplevelse av kurser, utbildningar och andra aktiviteter och insatser,

 

Laglig grund

Intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är att utveckla och kompetensförsörja förbundets förtroendevalda organisation.

Behandlingen utförs inom ramen för GS-Fackets berättigade fackliga verksamhet.

Fotografering och annan dokumentation på olika events

Det förekommer att GS-Facket fotograferar, filmar eller på annat sätt dokumenterar de events som förbundet anordnar. Detta kan vara fallet på allt föreläsningar och seminarier till förbundsmöten och kongress m.m.

Sådan behandling sker i syfte att marknadsföra GS-Fackets verksamhet och sprida GS-Fackets budskap. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning, varvid GS-Fackets berättigade intresse är just sådan marknadsföring och spridning. Vår ambition är naturligtvis alltid att undvika att den som inte vill kommer med på till exempel ett fotografi. Som framgår under avsnittet om dina rättigheter på denna sida har du också alltid möjlighet att när som helst invända mot sådan behandling.

I de fall dokumentationen avslöjar fackligt medlemskap, eller annan känslig personuppgift, kommer dokumentationen inte att publiceras utanför GS-Facket utan inhämtande av särskilt samtycke från dig.

 

Samtycke

För de behandlingar av personuppgifter som GS-Facket genomför med stöd av ditt samtycke gäller följande.

Att lämna sitt samtycke till en behandling av personuppgifter är alltid frivilligt. Samtycken kan, beroende på vilken typ av behandling det är fråga om, lämnas antingen i samband med inträde i GS-Facket eller vid ett senare tillfälle.

 

Samtycken kan också komma att hämtas in via olika former av blanketter och formulär, till exempel om du väljer att delta på en utbildning med externa samarbetspartners.

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till behandlingar som sker för angivna ändamål. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan ditt samtycke återkallades.

Om du inte samtycker till en behandling, eller återkallar ett samtycke som du tidigare har lämnat, kommer vi inte att behandla dina personuppgifter för det aktuella ändamålet.

 

Utlämning och överföring av personuppgifter

Mottagare av personuppgifter

För de ändamål och med stöd av den/de rättsliga grunder som anges ovan kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till externa parter, såsom försäkringsbolag, banker, andra samarbetspartners, personer med specifika samhällsfunktioner, såsom politiker, arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer, vittnen och potentiella vittnen, domstolar, skiljenämnder samt till organisationer som genomför kundundersökningar och andra analysuppdrag.

För närmare information om hur dessa behandlar dina uppgifter efter mottagandet hänvisas till respektive mottagares information om sin behandling. Här kan du finna kontaktuppgifter till några av våra viktiga samarbetspartners för dessa frågor.

Medlemsförsäkringar som GS medlem via Folksam. Har du frågor om hur Folksam behandlar dina personuppgifter så kan du kontakta Folksam på  www.folksam.se

Rättshjälp genom LO-TCO Rättsskydd AB. Har du frågor om hur LO-TCO Rättsskydd behandlar dina personuppgifter så kan du kontakta LO-TCO Rättsskydd på: www.fackjuridik.se

Byte av fackförbund via BytLOfack. Har du frågor om hur BytLOfack behandlar dina personuppgifter så kan du kontakta www.bytlofack.se

Medlemsförmåner via LO mervärde. Har du frågor om hur LO Mervärde behandlar dina personuppgifter så kan du kontakta www.lomervarde.se

 

Mottagare utanför EU- och EES-området

Dina personuppgifter kommer som utgångspunkt inte att behandlas av GS-Facket utanför EU- och EES-området.

Mer Information om GS-Fackets cookiehantering finner du på

www.gsfacket

Om GS-Facket anlitar personuppgiftsbiträde utanför EU- och EES-området kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för säkerställande av att dina rättigheter och friheter tillvaratas, såsom genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras under den tid som GS-Facket är skyldigt att spara uppgifterna enligt gällande lag och/eller kollektivavtal. Till exempel måste vi ha kvar vissa uppgifter för att fullgöra de krav som ställs i bokföringslagen (1999:1078). Om kollektivavtal träffats om GS-Fackets skyldighet att föra register över förhandlingar och ärenden sparas uppgifterna under den längre tid som bedöms nödvändig för uppfyllandet av förpliktelsen i kollektivavtalet.  

För behandlingar där det inte finns någon laglig eller kollektivavtalad skyldighet eller regel som anger en viss tidsperiod för lagring av dina personuppgifter är principen som används för att fastställa lagringsperioden att dina personuppgifter inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Det innebär som utgångspunkt att dina personuppgifter sparas så länge du är medlem i GS-Facket och viss tid därefter, för i denna informationstext givna och specificerade ändamål. I vissa fall kommer vi dessutom att gallra dina personuppgifter redan under pågående medlemskap, då behandlingen inte är nödvändig för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

GS-Facket vidtar tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörig delning, obehörig tillgång till samt andra olagliga eller obehöriga sätt att behandla personuppgifter.

Vi tillämpar särskilda rutiner och system för att skydda mot obehörig åtkomst till dina personuppgifter. Åtkomst till dina personuppgifter sker endast av personal som är särskilt utpekad och underleverantörer till GS-Facket som regleras av särskilda avtal. För att ytterligare reglera åtkomsten till dina personuppgifter har vi skapat olika behörighetsnivåer beroende på ärendetyp och arbetsuppgift. GS-Fackets system är även skyddade för otillbörlig åtkomst av bland annat brandväggar.

Personuppgifter som sparas i dokument och behandlas manuellt förvaras i låsta lokaler med begränsad access. All personal på GS-Facket och personal hos underleverantörer som beviljats åtkomst till dina personuppgifter är skyldiga att hålla dessa uppgifter konfidentiella. 

 

Dina rättigheter

Du har som registrerad hos GS-Facket ett antal rättigheter som framgår nedan.

Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och viss ytterligare information om behandlingen. 

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel vid byte av fackförbund. 

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade. 

Rätt till radering – Du har rätt att få dina uppgifter raderade,

 • om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, 
 • du återkallar ditt samtycke för viss behandling och det därefter inte finns rättslig grund för GS-Facket att behandla uppgifterna,
 • dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt, eller
 • behandlingen av dina uppgifter inte är nödvändig för att uppfylla tillämpliga lagkrav, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och/eller tillåten för arkiv- eller forskningsändamål. 

Rätt att återkalla samtycke Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. 

Rätt till invändning avseende intresseavvägning – När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen. 

Rätt till invändning mot direkt marknadsföring – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring.  Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 

Rätt till begränsning – Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandling enligt ovan, i båda fallen under den tid som vi utreder och kontrollerar din begäran. 

Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten – Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter olagligt

 

 

Kontaktuppgifter

GS-Facket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud om du behöver råd och stöd kring hur man ska hantera information.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

 

GS-Facket, org.nr 802005-1218

Box 1152
11181 Stockholm

 

E-post: gdpr@gsfacket.se

Registerutdrag

E-post för begäran om registerutdrag gdpr@gsfacket.se

Skriftlig begäran skickas till:

GS-Facket
Box 1152
11181 Stockholm

Kontaktuppgifter till GS-Fackets dataskyddsombud

E-post oliver.zellweger@secify.com.

Kontaktuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten

Kontakt E-post imy@imy.se

Ändring av Integitetspolicy

Denna policy ses över årligen och kan komma att uppdateras, ändring meddelas på www.gsfacket.se