Arbetsmiljö

Vad är ett skyddsombud och vem har ansvar för arbetsmiljön? Svar på frågor kring arbetsmiljö.

Vad är ett skyddsombud?

Skyddsombudet representerar arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud utses av fackklubben på arbetsplatsen. Finns ingen klubb utser avdelningen ett skyddsombud. Skyddsombudet bevakar att arbetsgivaren sköter sina åtaganden när det gäller säkerheten på arbetsplatsen. Skyddsombudet har befogenheter att kräva vissa undersökningar och stoppa arbete som innebär direkt fara för liv eller hälsa. Du kan alltid prata med skyddsombudet på din arbetsplats om arbetsmiljöfrågor.

Vem har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen?

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet bedrivs i en sund och säker miljö. Det är också arbetsgivarens uppgift att se till att det bedrivs arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och arbetssjukdomar.

Det var nära att jag råkade ut för en olycka på jobbet, vad ska jag göra?

Att det nästan skedde en olycka kallas för tillbud. Tillbud ska alltid rapporteras till arbetsgivaren. Han ska i sin tur tillsammans med skyddsombudet utreda frågan och åtgärda eventuella brister. Att inte rapportera tillbud kan innebära att någon eller några av dina jobbarkompisar råkar ut för en olycka.

Jag har råkat ut för en olycka på jobbet, vad ska jag göra?

Om man råkar ut för en olycka eller blir sjuk av jobbet ska detta anmälas till arbetsgivaren. Det är både för att arbetsgivaren ska åtgärda bristen i arbetsmiljön och att du ska kunna ha ett bevis på att du råkat ut för en olycka eller blivit sjuk på grund av jobbet. Allvarliga olyckor ska arbetsgivaren omgående anmäla till Arbetsmiljöverket.

Vad är ett tillbud?

Att det nästan skedde en olycka kallas för tillbud. Tillbud ska alltid rapporteras till arbetsgivaren. Han ska i sin tur tillsammans med skyddsombudet utreda frågan och åtgärda eventuella brister. Att inte rapportera tillbud kan innebära att någon eller några av dina jobbarkompisar råkar ut för en olycka. Allvarliga tillbud ska arbetsgivaren omgående anmäla till Arbetsmiljöverket.

Vad är en arbetsskadeanmälan?

Det är en anmälan som kan göra att man får ersättning om man blivit sjuk/skadad på arbetsplatsen. Anmälan är också till för att påpeka för arbetsgivaren vilka brister som måste förbättras på arbetsplatsen. Prata gärna med ditt skyddsombud för att få mer information.

Vad händer om inte arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen och dess föreskrifter?

Arbetsmiljöverket har det övergripande tillsynsansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatserna i Sverige. Om inte arbetsgivaren följer gällande lagstiftning kan Arbetsmiljöverket göra ett föreläggande eller förbud. Föreläggandet innebär att arbetsgivaren måste åtgärda bristerna annars riskerar de att få vite. Förbud innebär att Arbetsmiljöverket kan förbjuda arbetsgivaren att till exempel använda en maskin som de anser inte uppfyller kraven i Arbetsmiljölagen eller föreskrifterna