Uppsägning

Vad händer vid uppsägning? Och hur gör jag för att få a-kassa och inkomstförsäkring när jag blir arbetslös? Här finns information om dina och företagets skyldigheter, innestående semester, återanställningsrätt och annat som gäller vid uppsägning.

Jag har blivit uppsagd – vad gör jag nu?

Skriv in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Gör det redan första dagen som du är arbetslös. Läs mer hos Arbetsförmedlingen om hur det går till.

Logga in på Mina sidor hos GS a-kassa och ansök om a-kassa. Läs mer på a-kassans hemsida om hur det går till.

När du fått a-kassa beviljad kan du ansöka om ersättning från GS inkomstförsäkring. Blankett för ansökan om inkomstförsäkring hittar du här. Har du frågor kring inkomstförsäkringen, kontakta din avdelning.

Vilken är företagets skyldighet vid en uppsägning?

En uppsägning ska alltid vara sakligt grundad och det är då antingen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Vid en arbetsbrist ska arbetsgivaren förhandla med den lokala fackliga organisationen som kollektivavtalet är tecknat med och vid personliga skäl ska arbetsgivaren varsla (meddela) dig och din fackliga organisation innan uppsägningen sker. Det är väldigt viktigt att du vid varsel om uppsägning kontaktar din lokala fackliga företrädare omedelbart. Annars riskerar tidsfristerna att försvåra fackets möjlighet att hjälpa till.

Uppsägningsbesked ska lämnas skriftligt till dig personligen eller i särskilda fall skickas i rekommenderat brev.

Skillnad på avsked och uppsägning

Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om han eller hon grovt har misskött sin anställning.

Avsked ska också föregås av ett varsel (meddelande) till dig och din fackliga organisation en vecka innan. Det är väldigt viktigt att omedelbart kontakta din lokala fackliga företrädare om du varslas om avsked!

Vilken uppsägningstid har jag?

Det beror på anställningsform, anställningstid, vilket kollektivavtal som gäller och vad som står i anställningsavtalet. Kontakta en ombudsman i din avdelning för att få veta vad som gäller för just dig. 

Måste jag stanna kvar under uppsägningstiden?

Du är skyldig att vara kvar och arbeta under din uppsägningstid om inte annat överenskommits.

Vad händer med innestående semester, tid i arbetstidsförkortning/arbetstidskonto med mera?

Semesterledighet får inte förläggas till uppsägningstid utan den anställdes medgivande. Sparade semesterdagar ska betalas ut efter avslutad anställning. Intjänad kompensationsledighet/arbetstidsförkortning betalas alltid ut vid anställningstidens slut.

Vad innebär återanställningsrätt?

Om du har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, har du företrädesrätt till återanställning. Det innebär att om det uppstår behov av arbetskraft har du rätt till att bli återanställd. Detta gäller under uppsägningstiden och därefter inom nio månader efter att din anställning upphört. Det gäller samtliga anställningsformer. Du ska vid uppsägningen göra anspråk på företrädesrätten. Arbetsgivaren ska därefter bekräfta att du gjort detta. Särskilda regler gäller vid säsongsanställning. Några kollektivavtal kan också ha andra bestämmelser. Kontakta din avdelning för information om vad som gäller på din arbetsplats. 

Vad är turordningslista?

Den som är sist anställd blir uppsagd först. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Även om du har lång anställningstid kan du bli uppsagd om du inte har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som återstår.

Vad är avtalsturlista?

Arbetsgivare och den fackliga organisationen kan gemensamt komma överens om en avtalsturlista som innebär avvikelser från turordningen.

Vad gäller för mig som är föräldraledig?

För en arbetstagare som är föräldraledig börjar uppsägningstiden i sådana fall att löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Omställnings- och kompetensstöd

Som medlem i GS omfattas du av kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare. De som omfattas av detta avtal kan från den 1 oktober ha rätt till:

  • Rådgivning och stöd för jobbsökning eller start av eget företag.
  • Vägledning kring kompetensutveckling som stärker personens ställning på arbetsmarknaden.
  • Offentligt omställningsstudiestöd (se information hos CSN).
  • Förstärkt stöd vid sjukdom.
  • Köpt kort validering/utbildning.
  • Avgångsbidrag (AGB) vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Läs mer om omställningsförsäkringen här.