Lönekartläggning & plan mot diskriminering

Den 1 januari 2017 trädde nya regler i diskrimineringslagen i kraft.

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Aktiva åtgärder handlar både om att förebygga diskriminering och att verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Krav på arbetet med aktiva åtgärder

Arbetsgivarens aktiva åtgärder omfattar

  • att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden.
  • att främja en jämn könsfördelning
  • att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
  • att genomföra årliga lönekartläggningar

Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagare. Arbetsgivaren ska dokumentera arbetet, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs.

 

Samverkansskyldighet

 

Arbetsgivaren ska fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden.

  • Arbetsförhållanden
  • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  • Rekrytering och befordran
  • Utbildning och övrig kompetensutveckling
  • Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap

 

Guide till lokal löneförhandling kan vara till hjälp i detta arbete.

Industrirådets partsgemensamma handledning kring diskriminering och likabehandling hittar du här..

Sidansvarig: L. Tillybs | Foto: Flickr Alias 0591