Skyddsombud

Skyddsombudet är en nyckelperson i GS arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön men skyddsombudet fungerar som arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljösammanhang.

För att förebygga ohälsa och olycksfall ska arbetsgivaren samverka med arbetstagarna och de fackligt förtroendevalda. I första hand ska du vända dig till din närmaste arbetsledning om du tycker att något i arbetsmiljön bör rättas till. Lyssnar inte arbetsledningen kan du vända dig till skyddsombudet som företräder arbetskamraterna i kontakt med arbetsledningen.

Ditt skyddsombud har kunskap om de lagar och regler som gäller för arbetsmiljön. Han eller hon kan då se till att arbetsgivaren följer och bedriver arbetet enligt gällande regler.

Skyddsombudet 

 • Kan stoppa arbetet om omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv och hälsa föreligger
 • Ska medverka till att arbetsmiljön förbättras
 • Ger råd om hur man undviker skador och olyckor på jobbet.
 • Utses av fackklubben på arbetsplatsen.

  Det kan finnas fler skyddsombud om arbetsplatsen har produktionsgrupper. I sådana fall utses också ett huvudskyddsombud. Finns ingen klubb utser avdelningen ett huvudskyddsombud.

Huvudskyddsombud

 • Samordnar det fackliga arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen
 • Är  en länk mellan skyddsombuden och fackets styrelse.
 • Har rätt att delegera arbetsuppgifter till övriga skyddsombud.
 • Deltar vanligtvis som klubbens representant på de möten och konferenser om arbetsmiljö som till exempel GS centralt, GS avdelning eller LO anordnar.

Huvudskyddsombudet utses av fackklubben på arbetsplatsen. Finns ingen klubb utser avdelningen ett huvudskyddsombud.

Regionalt skyddsombud 

 • Verkar för att i första hand mindre arbetsplatser har ett fungerande arbetsmiljöarbete. 
 • Har samma möjligheter som skyddsombud att till exempel stoppa arbeten, om omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv och hälsa föreligger.
 • Kan komma in på arbetsplatser där GS har medlemmar men där det inte finns någon skyddskommitté. De kan även komma in där det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen.

GS avdelningar utser regionala skyddsombud.

Skyddskommitté

En skyddskommitté är ett samrådsorgan mellan företrädare för arbetsgivaren och företrädare för arbetstagarna.

För arbetsställen som har skyddskommitté utser man inte regionala skyddsombud (RSO), bara lokala skyddsombud.

Skyddskommittén bör sammanträda regelbundet och ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följa utvecklingen i skyddsfrågor.

Skyddskommittén ska även behandla frågor om bl a:

 • företagshälsovård
 • handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet
 • planering eller förändring av lokaler
 • arbetsmetoder och organisation
 • användning av farliga ämnen
 • arbetsmiljöutbildning
 • rehabilitering

Vill du ha mer information om att bli skyddsombud?

Hör av dig till kontakt@gsfacket.se, berätta att du är intresserad av att bli skyddsombud och uppge namn och personnr så skickar vi det vidare till din avdelning. Det går naturligtvis lika bra att höra av sig direkt till din avdelning.