Därför ska Sverige bygga hus i trä

Att bygga hus i trä istället för betong medför stora vinster för klimatet. Industriellt träbyggande innebär även andra fördelar som kortade byggtider och fler jobb i glesbygd.

Halverad byggtid ger billigare bostader 

Industriellt träbyggande innebär att en stor del av bostadsproduktionen sker inne i en industri anpassad för ändamålet. Arbetet kan effektiviseras så att byggtiden minskar med minst 50 procent jämfört med platsbyggda hus. Detta medför även att störningar i trafik och närområde där huset ska stå minskar med 90 procent, eftersom huset levereras färdigt i moduler och enbart monteras på plats. Industriellt träbyggande innebär en smart, rationell och kvalitetssäker byggproduktion som leder till lägre byggkostnader, färre fel och skador och minskar störningar i trafik och kringmiljö. Genom att effektivisera ner byggtiden sjunker även produktionskostnaderna på sikt. 

Bygg bort bostadsbristen

När byggtider kortas och kostnader sjunker ökar möjligheten att producera fler bostäder på kortare tid, något som verkligen skulle kunna bidra till att avhjälpa den allt svårare bostadsbrist som vi ser på många orter i Sverige idag. 

Mindre utsläpp av växthusgaser

Hus med stommar av trä fungerar som kollager och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid under byggprocessen än hus med betongstommar. Det visar studier av byggandets klimatpåverkan.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Byggindustrier gjort jämförande studier med livscykelberäkningar av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv trästomme respektive betongstomme, som stomme har trä har en tydligt lägre klimatpåverkan än betong. 

Linköpings universitet har i samarbete med Tyréns visat att genom att bygga hälften av alla kommande flerbostadshus i trä kan Sverige minska sin klimatbelastning betydligt och lättare uppnå sin målsättning för minskade utsläpp till 2030. Studien visar även att kollagringen som uppstår i hus med trästomme kompenserar för mellan 60 och 100 procent av den belastning som tillverkningen av trähussystemen medför.

Trä är en förnyelsebar resurs, skog bör brukas

Trä är ett förnyelsebart material, och i Sverige finns det krav på återplantering efter varje skörd, medan det vanligaste byggmaterialet betong tillverkas av sand som är en ändlig resurs. 

Forskning från SLU visar att skogen bör avverkas, användas med förnuft och sedan återplanteras för att det mest effektiva bidraget till minskade klimateffekter ska uppnås. Till skillnad från att använda skogen som permanent kolsänka. En bättre och snabbare växande skog kan ta upp mer koldioxid. Eftersom det endast går att lagra en begränsad mängd kol i skogen är det dessutom inte optimalt ur ett klimatmildrande perspektiv att låta den stå orörd. 

Skogen räcker till 

Tillväxten i de svenska skogarna är större än den avverkning som görs och det tar bara några minuter för skogen att producera material tillräckligt för ett flervåningshus i trä. Med ett fortsatt ansvarsfullt och hållbart skogsbruk kan träbyggnationen öka utan att vår vackra svenska skog tar skada. Den svenska skogen som brukas växer till med ungefär 100 miljoner kubikmeter per år, vilket innebär ca 200 kubik i minuten. Om vi använder drygt 12 miljoner kubik skulle det räcka till 10 000 flerfamiljshus och inbindningen av koldioxid skulle motsvara ungefär en sjättedel av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser. Detta enligt GS egna beräkningar baserat på siffror från Skogsstatistisk årsbok och IVL-studierna. 

Jobb i glesbygd

När produktionen inte är beroende av var bostäderna ska uppföras, kan industrierna läggas i glesbygd där skogen finns och efterfrågan på arbete är stor.

Beräkningar gjorda av Linköpings universitet visar att det 2025 skulle kunna vara 8 000 fler anställda inom prefabricerat trähusbyggande riktat mot bostadsindustrin. Majoriteten av dessa personer skulle vara lokaliserade ute i landet.

Samma brandmotstånd som andra byggnader

Alla nya hus, oavsett byggmaterial, måste klara Boverkets krav på brandsäkerhet. Ingen som flyttar in i ett nybyggt hus behöver därför oroa sig över att huset skulle vara brandfarligt. De massiva trästommarna i ett trähus är mycket svåra att sätta eld på, den historiska nackdelen med träbyggande och brand är sedan lång tid tillbaka undanröjd. 

Sverige är ett av världens ledande länder inom trävaruexport

Skogsnäringen är sedan länge en ekonomisk ryggrad i vår samhällsekonomi och är en central bärare av sysselsättning och välfärdsutbud i stora delar av landet. Sverige är ett av världens största länder vad avser export av trävaror. Därför ska det vara en självklarhet att Sverige intar en ledande position internationellt när det gäller den snabba utvecklingen inom klimatsmart träbyggande.

Källor: 

IVL Svenska Miljöinstitutet (i samarbete med Sveriges Byggindustrier)

Byggandets klimatpåverkan 

Byggproduktionens miljöpåverkan i förhållande till driften 

Linköpings Universitet

Industriellt byggande i trä- nuläge och prognos mot 2025

SLU Sveriges lantbruksiniversitet

Potential Roles of Swedish forestry in context of climate change mitigation