Facklig-politisk verksamhet

Den facklig-politiska samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet har sina rötter från slutet av 1800-talet då fackföreningsrörelsen växte fram. Man insåg att det inte räcker med den fackliga kampen för att förändra samhället. Det behövs också politiska beslut för att åstadkomma förändringar. Så är det fortfarande.

Politiska beslut på olika nivåer påverkar företags möjligheter att etableras och utvecklas och därmed skapa arbeten för dig som medlem.

Genom lagstiftning skapar politiken regler för vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd.

Genom politiska beslut skapas regelverk kring utbildning, sjukdom och arbetslöshet.

Detta är några anledningar till att GS försöker vara med och påverka politikens innehåll genom att

  • ge förtroendevalda och medlemmar utbildning i välfärdsfrågor.
  • diskutera våra medlemmars villkor både på arbetsplatsen och med beslutsfattare på olika nivåer.

Två organisationer, men med olika uppdrag

Samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet bygger på att de två organisationerna har olika uppdrag, men samma värderingar som grund för sin politik och sitt agerande. Det betyder inte att LO är överens med Socialdemokraterna i alla politiska sakfrågor. Synen på vilka medel som ska användas för att nå målen kan också vara olika.

...med samma grundläggande värderingar

Den facklig-politiska samverkan bygger på de gemensamma värderingarna; d.v.s synen på hur samhället bör se ut. LO har tagit ställning för socialdemokratin och mot borgerligheten utifrån det som är grunden för hela fackföreningsrörelsens verksamhet; makten över arbetslivet och fördelningen av produktionsresultatet.

Vi brukar sammanfatta värderingarna i de tre begreppen frihet, jämlikhet och solidaritet.

- Individens frihet handlar om att kunna styra sitt eget liv och kunna göra sina egna val. Kollektiva lösningar, samhällsförändringar är nödvändiga för att förbättra individens livsvillkor. Politisk demokrati och starka fackliga organisationer är det viktigaste verktygen för att kunna förändra de sociala, politiska och ekonomiska strukturer som sätter villkoren.

– Jämlikhet innebär att alla människor ska ha lika rätt att styra sina liv och påverka samhället, men skillnader i ekonomisk makt skapar ojämlikheter som leder till ofrihet och sämre möjligheter för en del. Strukturer som skapar över- och underordning ska bekämpas. Det handlar om alla människors lika värde och och lika rätt.

- Solidaritet innebär att hålla ihop, att stå tillsammans. Det är en förutsättning för att kunna åstadkomma en maktförskjutning som skapar bättre villkor för arbetarklassen och därmed för varje enskild arbetande.

De borgerliga partiernas politik bygger på att ekonomin fungerar bättre ju friare arbetsgivaren ensidigt kan bestämma och förfoga över arbetskraften. Därmed kan de borgerliga partierna inte vara något stöd för den fackliga rörelsens strävan att balansera arbetsgivar- och företagarsidans intressen och utjämna skillnader i makt och inflytande.

Den välfärd vi har uppnått i Sverige – och som nu är på väg att försämras – är resultatet av ett målmedvetet politiskt arbete där arbetsmarknadens parter, inte minst en välorganiserad, stark och politiskt medveten fackföreningsrörelse, spelat en viktig roll.

Vehid Stovrag
Rådsansvarig
Tel. 070-723 10 82
vehid.stovrag@gsfacket.se

Gert-Inge Ridell
Rådsmedlem
inge6618@gmail.com

Miklos Liewehr
Rådsmedlem
miklos.liewehr@hotmail.com

Richard Ridwall
Rådsmedlem
ridwall@hotmail.com

Magnus Svensson
Rådsmedlem
magnus.svensson@gsfacket.se

Johan Norberg
Rådsmedlem
johan.norberg@gsfacket.se

Kai Christiansen
Rådsmedlem

Lennart Bruhn
Rådsmedlem

Facklig-politisk samverkan

Hör förbundets facklig-politiskt ansvarige Tommy Strandhäll samtala med förtroendevalde Vehid Stovrag från avdelning 1 om bland annat GS politiska samverkan med Socialdemokraterna på GS kongress.