Laddar Fackligpolitiska...
Facklig/politiskt träff i Vrigstad

Facklig/Politiskt

GS avdelning 2 Halland/Västra Småland och arbetet med facklig-politisk samverkan.

LO och arbetet med facklig-politisk samverkan.

Den facklig-politiska samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet har sina rötter från slutet av 1800-talet då fackföreningsrörelsen växte fram. Man insåg att det inte räcker med den fackliga kampen för att förändra samhället. Det behövs också politiska beslut för att åstadkomma förändringar. Så är det fortfarande.

Samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet bygger på att de två organisationerna har olika uppdrag och olika roller, men samma värderingar som grund för sin politik och sitt agerande. De grundläggande värderingarna om jämlikhet och solidaritet samt ömsesidig respekt och förtroende har varit och måste också fortsättningsvis vara grunden för den facklig-politiska samverkan.

Facklig-politisk samverkan är ett långsiktigt och viktigt verktyg för att påverka politiken. Men LO agerar också på andra sätt för att påverka politiken utifrån sin roll som företrädare för förbundens medlemmar. Det innebär kontakter och samtal med olika organisationer, myndigheter och partiföreträdare i olika frågor beroende på vilken fråga det gäller. Detta politiska påverkansarbete står inte i motsatsställning till den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna. De är två olika verktyg för att nå målen med LOs verksamhet.

GS centralt och lokalt i avdelningarna.

GS måste både centralt och lokalt bevaka och ständigt arbeta med de politiska frågor som är viktiga för förbundets medlemmar. Vi ska bedriva opinion för våra branschspecifika frågor och skapa förutsättningar så att våra medlemmar kan och vill engagera sig i samhällsbyggandet.

Den fackligt/politiska kommittén lokalt måste ta ansvaret för ett tätt samarbete med medlemmarna, i vår avdelning har vi sektioner. Det är i sektionerna GS kommer när medlemmarna och får den dialog som gör att GS kan jobba med de frågor som rör och påverkar medlemmarna i vardagen.

Här några anledningar till att GS försöker vara med och påverka politiken:
- Politiska beslut på olika nivåer påverkar företagens möjligheter att utvecklas och därmed skapa arbete för dig som medlem.
- Genom lagstiftning skapar politiken regler för vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd.
- Genom politiska beslut skapas regelverk kring utbildning, sjukdom och arbetslöshet.

Den facklig-politiska samverkan bygger på de gemensamma värderingarna; d.v.s synen på hur samhället bör se ut. LO har tagit ställning för socialdemokratin och mot borgerligheten utifrån det som är grunden för hela fackföreningsrörelsens verksamhet; makten över arbetslivet och fördelningen av produktionsresultatet.

Vi brukar sammanfatta värderingarna i de tre begreppen frihet, jämlikhet och solidaritet.

-Individens frihet handlar om att kunna styra sitt eget liv och kunna göra sina egna val. Kollektiva lösningar, samhällsförändringar är nödvändiga för att förbättra individens livsvillkor. Politisk demokrati och starka fackliga organisationer är det viktigaste verktygen för att kunna förändra de sociala, politiska och ekonomiska strukturer som sätter villkoren.

- Jämlikhet innebär att alla människor ska ha lika rätt att styra sina liv och påverka samhället, men skillnader i ekonomisk makt skapar ojämlikheter som leder till ofrihet och sämre möjligheter för en del. Strukturer som skapar över- och underordning ska bekämpas. Det handlar om alla människors lika värde och lika rätt.

- Solidaritet innebär att hålla ihop, att stå tillsammans. Det är en förutsättning för att kunna åstadkomma en maktförskjutning som skapar bättre villkor för arbetarklassen och därmed för varje enskild arbetande.

”Solidaritet innebär att man måste kunna se på saker i ett större perspektiv och ibland själv avstå något för någon annan för att i förlängningen få det tryggare och bättre själv”

De borgerliga partiernas politik bygger på att ekonomin fungerar bättre ju friare arbetsgivaren ensidigt kan bestämma och förfoga över arbetskraften. Därmed kan de borgerliga partierna inte vara något stöd för den fackliga rörelsens strävan att balansera arbetsgivar- och företagarsidans intressen och utjämna skillnader i makt och inflytande.

Den välfärd vi har uppnått i Sverige – och som nu är på väg att försämras – är resultatet av ett målmedvetet politiskt arbete där arbetsmarknadens parter, inte minst en välorganiserad, stark och politiskt medveten fackföreningsrörelse, spelat en viktig roll.

rött_blått GS[1412].pdf


 

 

Patrik T Nilsson

Patrik T Nilsson

Facklig/politisk ansvarig

Tel: 070-878 73 90
E-post: