Ordlista inför kongressen

Vad betyder alla konstiga ord?

Är du vald till kongressombud av dina arbetskamrater? Var stolt! Det är ett ärofyllt uppdrag, men stundtals också svårt. Dessutom kan det ibland vara lite knepigt att hänga med bland alla konstiga ord och uttryck – här är därför en ordlista.

Acklamation
Omröstning med JA-rop (när det inte finns några motförslag sker alla beslut med acklamation). Denna kongress används tyst acklamation. Det innebär att den som inte bifaller beslutet ska begära ordet. Tystnaden är då alltså ett JA-rop istället.

Ajournera
Beslut att bryta mötet för senare återsamling, exempelvis i samband med måltider.

Arbetsordning
Beskrivning av ordningsfrågor rörande kongressen.

Ansvarsfrihet
Ett juridiskt begrepp som används i samband med att styrelsers arbete kontrolleras och bedöms. Att bevilja ansvarsfrihet innebär att man godkänner hur styrelseledamöterna arbetat. Beslutet är individuellt för varje enskild ledamot.

Avslag
Att säga nej till ett förslag eller motion.

Beslutsordning
Hur man ska gå tillväga vid beslut; i vilken ordning olika yrkande kommer att ställas mot varandra och slutligen mot avslag.

Bifall
Att säga ja till ett förslag eller motion.

Begära ordet
För att tala i samband med den formella kongressdebatten, komma med inlägg och förslag, måste ordet begäras.

Bordläggning
Förslag att ett beslut eller en fråga skjuts upp till ett senare tillfälle.

Försöksvotering
Beslut genom handuppräckning kallas försöksvotering. (Votera = rösta, bestämma genom omröstning.)

Kongressberedning
En kongressberedning har till uppgift att försöka sammanjämka olika förslag eller lägga fram ett nytt förslag i viss fråga.

Kongressombud
Medlemmar som är valda av avdelningarnas representantskap för att representera övriga medlemmar på kongressen.

Kontrapropositionsvotering
En metod för röstning som kan användas om det finns fler än två likvärdiga förslag att ta ställning till.

Motioner
Skriftliga förslag som kommit in från medlemmar, klubbar och/eller avdelningar i olika sakfrågor.

Nominera
Föreslå en kandidat som står till förfogande vid personval.

Ordningsfråga
I undantagsfall kan ordningsfråga begäras. Detta görs muntligt. En ordningsfråga kan exempelvis röra oklarheter vid valförfarandet, beslutsordningen i någon fråga eller helt enkelt vara en uppmaning att tala tydligare.

Presidium
Kongressen väljer mötesordförande och huvudsekreterare, ett presidium, som leder kongressens förhandlingar.

Remittera
Förslag att en fråga eller en speciell skrivning/stycke ska överlämnas till kongressberedningen som får återkomma vid ett senare tillfälle med omarbetat förslag till beslut.

Röstlängd
De som har rösträtt (har ett röstkort).

Röstkontrollanter
De personer som övervakar att röstningen sker på korrekt sätt.

Rösträtt
Rösträtt har endast ombuden och förbundsstyrelsen.

Slutna val
Sker endast vid personval, exempelvis vid val av ledamöter till förbundsstyrelsen, om det finns fler nominerade än antalet som ska väljas.

Stadgar
I stadgarna, som beslutas av kongressen, finns våra gemensamma riktlinjer för hur vi ska arbeta på alla nivåer inom förbundet.

Streck i debatten
Kan begäras när som helst under kongressen. Bifalls det får ingen mer sätta upp sig på talarlistan.

Talarlista
Lista över talare och i vilken ordning.

Tilläggsförslag
Komplettering till ett redan lagt förslag, exempelvis till förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer.

Valberedning
Valberedningens uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda.

Votering
Vid jämn omröstning och svårt att avgöra vilket förslag som fått flest röster kan ett ombud begära rösträkning genom att tydligt ropa ”votering” eller ”rösträkning”.

Yrka
Att formellt lämna ett skriftligt förslag.

Åhörare
Besökare på mötet som inte kan begära ordet eller rösta.

Ändringsförslag
Förändring av en redan skriven text, exempelvis till förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring.

  • Veckans sammanfattning: Samhallavtalet
  • Status för samhallavtalet
  • Status för GS kollektivavtal
  • Tidningsavtalet klart
  • Preliminär överenskommelse på Tidningsavtalet
  • En lång och stökig avtalsrörelse
  • Avtalslöst tillstånd för Tidningsavtalet
  • Pressmeddelande: LO-förbunden säger upp bemanningsavtalet
  • Förhandlingarnas slutskede närmar sig för VMF- och Tidningsavtalet