Trähusarbetaren

I Sverige har vi byggt hus i trä i hundratals år. Teknikerna har uppdaterats och förbättrats men materialet naturen förser oss med är oförändrat. Idag har vi mer kunskap om träets potential än någonsin och trä har en allt viktigare roll i byggandet av flerfamiljshus, i våras flyttade de första personerna in i Sveriges högsta trähus, 8,5 våningar högt! 

Industriellt träbyggande innebär att en stor del av bostadsproduktionen sker inne i en industri anpassad för ändamålet. Arbetet kan effektiviseras så att byggtiden minskar med minst 50 procent jämfört med platsbyggda hus. Detta medför även att störningar i trafik och närområde där huset ska stå minskar med 90 procent, eftersom huset levereras färdigt i moduler och enbart monteras på plats. Industriellt träbyggande innebär en smart, rationell och kvalitetssäker byggproduktion som leder till lägre byggkostnader, färre fel och skador och minskar störningar i trafik och kringmiljö. Genom att effektivisera ner byggtiden sjunker även produktionskostnaderna på sikt.

Hus med stommar av trä fungerar som kollager och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid under byggprocessen än hus med betongstommar. Det visar studier av byggandets klimatpåverkan. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Byggindustrier gjort jämförande studier med livscykelberäkningar av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv trästomme respektive betongstomme, som stomme har trä har en tydligt lägre klimatpåverkan än betong. 

Då husen byggs i en fabrik är det mycket lättare att ha kontroll över arbetsmiljön och antalet arbetsplatsolyckor minskar. 

Våra trähusarbetare organiseras under Träindustriavtalet och ansvarig ombudsman är Stefan Björnestöl.