Möt tidningstryckaren och GS-medlemmen Kjelle

Tidningstryckaren

För ungefär 370 år sedan trycktes den första tidningen i Sverige. Sedan dess har tidningstryckarens arbetsuppgifter förändrats flera gånger om och under de senaste årtiondena har mycket digitaliserats. Nu behöver tidningstryckaren ha en förmåga att se helheten och ha ett kunnande om hela tryckprocessen. Det gäller att ha överblick över de stora pressarna och hela flödet. 

Sveriges första fackförening, Stockholms typografiska förening, bildades 22 maj 1846. Ur föreningen växte Svenska Typografförbundet fram som bildades 1886. 1893 bildades  Svenska Bokbindararbetarförbundet och två år senare Sveriges litografiska förbund. 1925 började de tre fackförbunden att samarbeta genom förhandlingsdelegationen Grafiska industrikartellen. 

På tidningstryckerierna fanns typografer, litografer och distributionsavdelning. Typografer arbetade med att utforma tidningssidor, sätta texten och välja typsnitt - ofta i samarbete med journalister. Litografens uppgift var att bearbeta bilder och beroende på tryckmetod stod antingen typografen eller litografen vid tryckpressen. I sista ledet på tidningstryckeriet fanns distributionsavdelningen som packade och distribuerade tidningarna.

Fredag 18 augusti 1972 gick typografer, litografer och bokbindare samman och bildade Grafiska Fackförbundet. Dåvarande statsminister Olof Palme besökte kongressen på dagen för samgåendet och sa i sitt tal: ”Det är inte bara den fackliga traditionen som ger de grafiska förbunden en särställning, utan också det faktum att er verksamhet är direkt förbunden med demokratins livsvillkor. Ni företräder de yrkeskårer förutan vilka det fria ordet och den fria tanken lätt skulle bli tomma begrepp. Ni är direkt och i egentlig mening demokratins arbetare.”

Idag är mycket av arbetet digitaliserat, men det krävs ett stort kunnande om tryckprocessen hos våra tidningstryckare. Det gäller att ha överblick över de stora pressarna och hela flödet. Dagens process består av prepressavdelning, som tar emot och bearbetar digitala filer. Tryckarna, som arbetar vid tryckpressarna, ställer iordning pressarna utifrån upplaga, ser till så att färg och text håller rätt kvalité och har överblick över hela tryckprocessen. På distributionsavdelningen  sköts mycket av maskiner och robotar, de som arbetar här har överblick över kedjan, ställer maskiner efter upplagans behov och gör manuella handtag där det behövs. 

Branschen har minskat sedan 90-talet, men samtidigt som antalet upplagor fortsätter att sjunka så har utbudet på tidningar och magasin aldrig varit större, dessutom trycker man stora mängder direktreklam idag.

GS organiserar idag ca 1100 medlemmar på tidningsavtalet. Ansvarig ombudsman för tidningsavtalet är Magnus Leoson.