Staten måste gå före och satsa på klimatoptimerat bostadsbyggande

Publicerad:

Idag presenteras regeringens utredning ”Bostadsbyggande på statens fastigheter”. Avsikten är att genom att inventera befintligt fastighetsbestånd, utreda möjligheterna för ökat bostadsbyggande på mark som förfogas av staten.

En avgörande förutsättning för att få till stånd bostadsbyggande är tillgång till mark. Totalt har 39 kommuner identifierat statlig mark som kan användas till bostadsbyggande. En särskild statlig utredare/samordnare ges i uppgift att förhandla fram och verka för bostadsbyggande på dessa fastigheter Staten är en stor fastighetägare och många fastigheter har utformats för en viss myndighets verksamhet och roll i samhället. Därtill uppvisar åtskilliga av dessa fastigheter höga natur-, kultur- och friluftsvärden och är särskilt attraktiva som bostäder.

Det är bra att regeringen tar bostadsbristen på stort allvar. Drygt 80 procent av Sveriges kommuner bedömer att de har ett underskott på bostäder. Inte minst för unga vuxna.

Trots att den socialdemokratiska regeringen har ökat på bostadsbyggandet rejält under de senaste åren så behövs fler insatser.Det är glädjande att bostadsminister Peter Eriksson i tal efter tal pratar om att prioritera träbyggandet. Och just här – när det gäller statens egna fastigheter - finns förstås ett gyllene tillfälle att åstadkomma detta. GS uppmanar regeringen att  gå före och prioritera bostadsbyggande med moderna metoder, där klimatoptimering och rationellt industriellt byggande går hand i hand. Med modern träbyggnadsteknikförenar vi den mest framtidsinriktade tekniken samtidigt som vi knyter an till vår mest gedigna byggtradition.

Genom en satsning på ökat bostadsbyggande i modern träbyggnadsteknik ger vi devisen ”Landet bygger staden” ett faktiskt innehåll. Med ökat industriellt byggande kan vi öka utbudet av byggleverantörer ute i glest befolkade delar av landet – där jobb och företag verkligen behövs – samtidigt som vi på så sätt skapar fler bostäder i storstäder och universitetsorter.

Förutom bostäder behövs   fler offentliga projekt i Sverige, nydanande och klimatsmarta byggnader med lyskraft.  Byggprojekt som visar att vi ligger i framkant. Vi ligger vi fortfarande efter en del europeiska länder såsom Österrike, Italien och Norge.

Den samlade träindustrin generar redan nu stora exportintäkter, men en satsning på en fortsatt uppbyggnad av en träbyggnadsindustri kan ge ännu större exportframgångar och många nya gröna jobb.

En statlig samordnare har en unik möjlighet att styra bostadsproduktionen mot en mer modern och klimatoptimerad byggnation. Staten kan även verka för fler aktörer i byggbranschen och att industriella och rationella byggmetoder ges en starkare ställning på bostadsmarknaden. Ett tilläggsdirektiv till utredningen ger möjlighet att skapa fler referensobjekt som visar vägen mot ett hållbart samhällsbyggande. Regeringen och bostadsministern har nu en god möjlighet - med staten som fastighetsägare – att prioritera klimatsmarta och träbaserade byggmetoder.