Skogsbruk

GS satsar extra på att få ordning och reda på jobben inom skogsbruket!

Extra personalresurser under skogsvårdssäsongen, en ny central ombudsman med fokus på rekrytering och organisering, en ny modell tillsammans med arbetsgivaren för att hantera fusk samt reglerade möjligheter till facklig information. Nu satsar GS på att få ordning och reda inom skogsbruket.

Skogen går som en grön tråd genom allt vad våra medlemmar tillverkar och gör. Utan skogsråvaran finns ingen råvara för träindustrierna, ingen pappersmassa som kan användas till tidningar, förpackningar eller böcker. Skogsråvaran utgör i stort sett basen för hela den skogliga bioekonomin.

Tyvärr är det dock så att de anställda i skogsbruket vittnar om allt tuffare villkor, både bland maskinförare och skogsvårdsarbetare.

Bolagen outsourcar personalansvaret

Idag är den absoluta majoriteten av Sveriges maskinförare anställda hos mindre entreprenörer som i sin tur konkurrerar med varandra om anbud som ett fåtal stora bolag lägger ut. Denna affärsmodell pressar entreprenörerna och gör det allt svårare att upprätthålla avtalsenliga villkor. Det yttersta priset betalas av maskinförarna som vittnar om ett mer stressat arbete och press att producera i allt högre takt. Detta får naturligtvis negativa effekter för såväl arbetsmiljö som möjligheterna att kunna utföra arbetet på ett tillfredställande vis. I takt med att allt fler maskinförare anställs hos mindre entreprenörer har också organisationsgraden sjunkit. Låg organisationsgrad kan också påverka förbundets förmåga att säkerställa att avtalen efterlevs. Därför är det viktigt att förbundet arbetar mer strategiskt med organiseringsarbetet av just maskinförare.

Systematisk exploatering av migrantarbetare inom skogsvården

Sen stormen Gudrun 2005 har en allt större andel av arbetskraften inom skogsvården börjat utgöras av migrantarbetare. Idag är 97% av de säsongsanställda inom skogsvården migrantarbetare. Riksrevisionen slår fast att arbetare från tredjeland är särskilt utsatta för arbetskraftsexploatering på grund av den beroendeställning dessa har till arbetsgivaren. Tillexempel så kommer en migrantarbetare från Thailand vara mindre benägen att anmäla brott mot kollektivavtalet än en arbetare från Sverige.

GS-facket har sett att utnyttjandet av migrantarbetarna inom skogen blir allt vanligare. Utöver det mänskliga lidandet som arbetskraftsexploatering innebär för den enskilde arbetaren får det också konsekvenser för arbetsmarknaden som stort. När lönerna pressas i en bransch pressas den också i fler. GS-facket har också sett ett exempel på när ett skogsbolag valde att inte förlänga avtalen med en avverkningsentreprenör och istället ge uppdrag till en entreprenör inom skogsvården som snabbutbildade rumänska migrantarbetare för att köra skogsmaskin. Skulle den affärsmodellen vinna mark skulle flera tusen GS-medlemmar riskera att bli av med jobben.

Särskilda behov av satsningar inom skogen

Som fackförbund kan vi inte stilla se på när skogsarbetarnas villkor försämras. Därför har GS-facket beslutat att satsa extra på att få ordning och reda på jobben i skogen. De jobb som växer fram i skogen i takt med att allt fler investerar i bioekonomin ska vara schyssta, och komma lokalsamhällena till dels.

Att få ordning och reda görs inte på en dag, detta är ett långsiktigt arbete och förbundet gör löpande utvärderingar av vilka åtgärder som krävs.

Nedan är några av de åtgärder som vidtagits den senaste tiden:

Ny centralombudsman med fokus på organisering och rekrytering i skogen

På kongressen 2022 beslutades att centralombudsman ska anställas med särskilt fokus på organisering och rekrytering i skogen. Under det senaste året har förbundet gett detta uppdrag till ombudsmannen Jonathan Lundberg som länge jobbat med att förhandla på skogsavtalets område, både i lokala förhandlingar samt i riksavtalsförhandlingarnas lilla delegation. Han har tidigare själv arbetat med både plantering och beståndsröjning.

Jonathans arbete med att öka organisationsgraden i skogen har som syfte att säkerställa en högre avtalsefterlevnad och därmed bättre villkor för skogsarbetare, såväl maskinförare som skogsvårdsarbetare.

Extra resurser med fokus på skogsvård

Två lokalombudsmän avsätts under säsongen -23 för att arbeta med att organisera och förhandla för migrantarbetare. Dessa kommer lägga särskilt fokus på vissa geografiska områden där vi vet att förekomsten av migrantarbetare från tredje land är särskilt utbrett.

Ny modell med skogsbolagen och motparten för att motverka fusk

Ett problem med att reglera löner och villkor i en bransch som består av 97% migrantarbetare är att de sällan vågar låta någon driva deras frågor, av rädsla att förlora jobb och inkomst. Därför är GS glada att skogsbolagen tagit sig an problematiken och förbundit sig att vidta åtgärder. Just nu testar GS-facket tillsammans med arbetsgivarna en ny modell som bygger på att bolagen ställer högre krav på kontroll på entreprenörerna. Vid misstanke om avtalsbrott ska en representant från bolagen och en representant från GS-facket också besöka entreprenören för en gemensam kontroll.

Ny reglering i skogsavtalet ger rätt till facklig introduktion

I de senaste riksavtalsförhandlingarna förhandlade GS-facket fram rätten till facklig introduktion i kollektivavtalet. Det innebär att alla anställda på skogsavtalets område har nu rätt att få facklig information på betald arbetstid. Tidigare har arbetsgivare kunnat neka information och hänvisa till att det får göras utanför jobbet. Den här regleringen förväntas göra att fler får information om deras rättigheter på jobbet och därmed ökar avtalsefterlevnaden och stärker organisationsgraden.

Publicerad: