En sammanfattning av industriavtalens förhandligar 2023

Fredagen den 31 mars 2023 avslutas förhandlingarna för GS-fackets avtal inom industrin.

Följande kollektivavtal omfattades av förhandlingarna:

Träindustriavtalet
Stoppmöbelavtalet
Skogsavtalet
Virkesmätaravtalet
Sågverksavtalet
Infomediaavtalet
Förpackningsavtalet

Vad innehåller överenskommelsen?

Överenskommelsen i korthet:

Avtalen löper från 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. Avtalet är inte uppsägningsbart.

År 1: Från 1 april 2023 en särskild höjning av avtalens lägsta löner på 1350 kr på de avtal där GS yrkat detta. På de avtal där vi inte yrkat detta höjs avtalens lägsta löner enligt praxis. Utgående löner höjs med 4,1 procent.

År 2: Från 1 april 2024 en insamlingsmodell som innebär att anställda som tjänar under 28 211 per månad bidrar till branschpotten med ett krontal istället för procent. Utgående löner höjs med 3,3 procent.

Avdrag görs för avsättningar till deltidspension utifrån följande:

 • Trä- och stoppmöbelsavtalet 0,1 procent från 1 april 2024
 • Sågverksavtalet 0,1 procent från 1 april 2024
 • Infomedia/förpacknings-avtalen 0,3 procent från 1 april 2024
 • Virkesmätaravtalet 0,2 procent från 1 april 2024
 • Skogsavtalet 0,2 från 1 april 2023 (avräknas ej från löneutrymmet pga överenskommelse)

Följande avtalsområden yrkade på extra satsning på avtalens lägsta löner:

Infomediaavtalet, Förpackningsavtalet och Virkesmätning

En kortare beskrivning av förändringar i allmänna villkor:

Träindustriavtalet

Avtalets regler om övertidsarbete har förändrats. En särskild satsning på övertidsersättning vilken överstiger praxisökning. Uttagen betald ledig tid i Arbetstidskonto (63 tim) kan inte längre överföras som tillgänglig arbetstid. Allmän övertid utökas från 200 till 250 timmar.

Permissionsreglerna förändras vilket innebär att begreppet nära anhörig utökas till att nu inkludera mor- och farföräldrar samt barnbarn. Inte som tidigare bara i ”vissa fall”. Permissionsdag när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ska nu läggas ut av arbetsgivaren om inte annat överenskoms.

Reglering av varierad arbetstid förändras. I stupstocken” kan en förändring av arbetstidschema göras under överenskommen period.

Reglerna vid val av arbetstidskonto förändras. Vid avsättning till pension höjs den extra avsättningen från 13 % till 17 %.

Därtill görs ett flertal redaktionella förändringar som ska underlätta och förtydliga avtalstexten i kollektivavtalsboken.

Stoppmöbelavtalet

Se förändringar under text om Träindustriavtalet

Skogsavtalet

Rätten till facklig introduktion regleras.

Färdmedelsersättningen höjs till 37 kr/mil. Gångtidsersättningen utmönstras. Det avtalade halvdagstraktamentet utmönstras.

Deltidspensionsavsättningen höjs med 0,2% till 1,4% från 2023, ingen avräkning från utrymmet.

Ett extra natt-ob på 55 kr/timma införs utöver ordinarie ob vid nattarbete mellan 00-05, arbetsskyldighet vid nattarbete gäller endast vid torka med förhöjd brandrisk.

Virkesmätaravtalet

Trappen för milersättning sättning är borttagen.

Höjd milersättning vid färd med egen bil i tjänsten 37 kr

Avsättning till DP med 0.2% 2024

Infört möjlighet att tillämpa  beredskap

Infört betalningsregel vid avbruten semester.

Sågverksavtalet

Rätten till att dela upp valen mellan ledig tid, kontanter eller pension under uttagsåret av arbetstidskonto, ATK

Möjlighet att avsätta kompensationsledighet till pension.

Tydligare skrivning att separat Nattarbete kräver lokal överenskommelse.

Deltidspensionsavsättningen höjs med 0,1% till 1,3% från 2024.

Infomediaavtalet

Inga förändringar i dom allmänna villkoren

Deltidspensionsavsättning 1 april 2024 ökas med 0.3% till 1.0%.

Extra satsning på minimilönerna som höjs med 1350:- 1 april 2023

Förpackningsavtalet

Se förändringar under text om Infomediaavtalet.

Några av förändringarna som arbetsgivarna ville ha som inte gick igenom

Infomedia- och förpackningsavtalet:

 • Möjlighet att införa olika skiftformer/arbetstidsformer utan att behöva förhandla med den lokala fackliga organisationen.
 • Möjlighet att anpassa arbetstiden efter hur mycket det är att göra.
 • Sänkt ob-ersättning.
 • Ta bort vissa storhelgstillägg.

Sågverksavtalet

 • Öka möjligheten till tidsbegränsade anställningar
 • Arbetsgivaren ska utan att behöva förankra/förhandla med det lokala facket kunna variera arbetstiden över året/viss tid.
 • OB-tillägg och andra ersättningar ska förhandlas lokalt och inte regleras i de centrala avtalet.

Träindustriavtalet och Stoppmöbelavtalet

 • Försämra och förändra avtalets lägsta löner så ingripande att det innebär sänkta löner för ett stort antal av GS medlemmar
 • Förhindra möjligheten att välja betald ledig tid i arbetstidskontot (ATK)
 • Försämra löneskyddet för äldre anställda med lång anställningstid
 • Utan stöd i lokal överenskommelse kunna förändra arbetstiden med upp till 47,5 timmars arbetsvecka.
 • Förändra regelverket vid övertidsarbete så att anställda inte ska kunna säga nej.

Virkesmätaravtalet

 • Införa årsarbetstid, dvs. kunna förlägga mer arbete under perioder när det är mycket att göra.
 • Ta bort arbetstidskontot (ATK)
 • Längre uppsägningstid vid egen uppsägning

Skogsavtalet

 • Ta bort ATK
 • Införa årsarbetstid, dvs. kunna förlägga mer arbete under perioder när det är mycket att göra.
 • Avtalsreglera turordningen vid uppsägning till enskilda maskinlag.

Vad händer nu?

Nu ska resultatet av förhandlingarna som avslutades i Stockholm 31 mars 2023 ut på våra arbetsplatser. Detta sker genom så kallade lönerevisioner.

En lönerevision är när GS tillsammans med arbetsgivaren kommer överens om hur löneökningarna ska fördelas vid revisionstillfällena. På skogsavtalet ska lönen i de flesta fall revideras i enlighet med avtalets tariffer från 1/4 utan föregående lokal förhandling. Det är ändå viktigt att våra medlemmar i skogen besöks och att en genomgång av deras lönesättning genomförs oavsett.   

Den nya lönen ska gälla från 1 april 2023 och 1 april 2024.

Publicerad: