Från vänster, statssekreterare Johan Davidsson, GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö, bostadsminister Andreas Carlsson

GS-facket i möte med bostadsminister Andreas Carlsson (KD)

Idag (15/3-23) mötte GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö bostadsminister Andreas Carlsson (KD) för att understryka behovet av konkreta åtgärder för att få fart på byggandet. Bland annat lyfte GS behovet av lägre trösklar för förstagångs köpare och större tryck på kommuner för att möjliggöra för byggande av fler småhus.

En stor del av GS-fackets medlemmar jobbar med produktion som kopplar till byggnation. Det kan gälla småhus, dörrar, fönster, golv, kök och badrum. Det är därför oroväckande att bostadsbyggandet nu sjunker i takt med högre räntor och stigande inflation. På sikt innebär det att företagen kan få svårt att behålla den kompetens som krävs när konjunkturen vänder och byggandet tar fart igen.

GS-facket anser att regeringen behöver göra mer. Mot bakgrund av detta träffade idag GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö bostadsminister Andreas Carlsson (KD) för att lyfta GS-fackets åtgärdsplan för att få fart på byggandet.

GS-facket anser att följande åtgärder behövs:

 • Införa subventionerat startlån
 • Investeringsstöd till bygge av småhus i utsatta områden
 • Ställ krav på kommuner att frigöra byggklar mark.
 • Låt länsstyrelsen peka ut områden för bostadsbyggande
 • Förtydliga kommunernas ansvar i det lagstadgade bostadsförsörjningsansvaret
 • Ekonomiska incitament för kommunerna att bygga mer i enlighet med allmänintresset
 • Ge kommunerna större befogenheter inom plan- och markpolitiken
 • Begränsa taxor på kommunal nivå
 • Kortare handläggningstider
 • Effektivisera Lantmäteriets arbete
 • Ge Boverket i uppdrag att ta fram vägledningar till kommunerna för hur de kan planera för bättre och ökat småhusbyggande
 • Ge Boverket i uppdrag att löpande analysera och rapportera småhusbyggandet på kommunnivå

- Det ligger naturligtvis utanför bostadsministerns kontroll att påverka räntenivåer och inflationen. Men det finns faktiskt en hel rad konkreta åtgärder som bostadsministern kan göra för att underlätta för och upprätthålla efterfrågan av nyproduktion, säger GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

- Jag tyckte det var ett bra möte och hoppas att bostadsministern tar till sig av de åtgärdsförslag som vi lämnat. Det borde ligga i hela regeringens intresse att lyssna på de arbetare som bygger Sverige samtidigt som de löser våra viktigaste samhällsproblem, avslutar Per-Olof Sjöö.

Publicerad: