Så har GS medlemmar haft det under pandemin

Publicerad:

Enkät: Så har GS medlemmar haft det under pandemin

GS genomförde under november 2020 en enkätundersökning bland våra medlemmar med frågor om hur de haft de på jobbet under Coronapandemin. Det står klart att när stora delar av tjänstemannasidan kunnat jobba hemifrån har GS medlemmar fortsatt att åka till jobbet för att sköta och vidareförädla skog, trycka tidningar, lasta ut virke till hemarbetare från bygghandlare och så vidare.

Nu har det gått nästan exakt ett år sedan pandemin slog till med full kraft och vårt samhälle i princip stängde ner. Pandemin har påverkat stora delar av våra liv, men kanske har pandemins påverkan på arbetslivet varit det som fått mest fokus i media. Framför allt då en stor del av smittspridningen sker i hemmet och på arbetsplatsen, de ställen där vi oftast vistas under längre tid nära varandra, inomhus. I media har det stundtals låtit som att hemarbete är en självklarhet och det har varit ett stort fokus på hemarbetets fördelar ut smittskyddshänseende och hemarbetets eventuella nackdelar ur arbetsmiljöhänseende.
Men hur har det senaste året varit för alla de arbetare som inte kunnat jobba ifrån hemmakontoret?

GS medlemmar kan som bekant inte jobba hemma, endast 5% av GS medlemmar uppgav i enkäten att de kunnat jobba hemma.
För de som fått gå till jobbet har det ändå skett förändringar. 87% av medlemmarna uppger att arbetsgivaren vidtagit någon åtgärd för att minska smittspridningen på arbetsplatsen.

De tre vanligaste åtgärderna har varit:
1) Tillhandahållit handsprit gemensamma ytor (37%)
2) Uppmanat anställda att stanna hemma vid minsta symptom (33%)
3) Underlätta för anställda att hålla avstånd i gemensamma ytor (22%)

15% av medlemmarna uppger att de i någon utsträckning är missnöjda med hur arbetsgivaren hanterat åtgärderna för att minska smittspridning. 18% har känt sig otrygga större delen, eller hela perioden (mars – november 2020). 24% anser att arbetsgivaren hade kunnat göra något annorlunda för att medlemmen skulle känna sig tryggare.

För varannan medlem har arbetstempot påverkats av pandemin, 32% uppger att den ökat, 12% att den minskat, 55% uppger oförändrat arbetstempo.
50% av de tillfrågade uppger att arbetsgivaren gjort en riskbedömning med anledning av pandemin och smittorisken, 35% vet ej och 14 säger nej.

Hälften av medlemmarna har tagit del av information från GS, 5% uppger att de är missnöjda med tillgängligheten till sitt fackförbund under den här perioden.

Kortsagt kan vi konstatera att smittskydd har blivit en arbetsmiljöfråga. Många arbetsgivare har tagit sitt ansvar och gjort riskbedömningar, men allt för många har också inte gjort tillräckligt för att medlemmarna ska känna sig trygga på arbetsplatsen.

Vi har pratat med GS ansvarige för arbetsmiljöfrågor Patrik Karlsson, han kommenterar våra medlemmars situation såhär: 

"Vi vet mycket väl att majoriteten av GS medlemmar måste ta sig till sin arbetsplats. GS medlemmar skall under sådana förhållanden kunna känna sig säkra på att det inte slarvas med det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsgivaren utför sin skyldighet genom att löpande genomföra riskbedömningar. Riskbedömningar som säkrar upp arbetssätt och rutiner. Arbetsgivaren skall även tillhandahålla bra och lämplig personlig skyddsutrustning."

Under pågående pandemi har GS regionala Skyddsombud försökt upprätthålla verksamheten med arbetsplatsbesök utefter de förutsättningar som gäller under en allvarlig pandemi.

GS har gjort fysiska besök om vi kunnat coronasäkra desamma men avstått där arbetsgivare, personalen eller vi själva känt att det inte gått att coronasäkra besöken.

Däremot ansåg GS regionala skyddsombud att RSO-besöken definitivt måste upprätthållas och särskilt under en allvarlig pandemi. 

Med tanke på risken och svårigheten att genomföra fysiska besök har GS arbetsmiljöansvariga kommit överens om att använda digitala besök.

Vi har bland annat kommit överens om:
· Att före arbetsplatsbesöket kontrollera med skyddsombudet eller annan facklig förtroendevald hur arbetsmiljöarbetet sköts på arbetsplatsen.
· Att de digitala företagsbesöken skall genomföras tillsammans med arbetsgivare, skyddsombud eller annan facklig förtroendevald.
· Att besöken skall utgå från hur arbetsgivaren sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet där vi tar sikte på om eller hur företaget utfört det viktiga arbetet med riskbedömningar under den pågående pandemin.

GS regionala Skyddsombud jobbar hårt för att du skall kunna känna dig säker på din arbetsplats.

Behöver du hjälp är välkommen att kontakta det regionala skyddsombudet på din avdelning. Vi finns till för dig även under en allvarlig världspandemi!