GS presenterar ett mer aktivt arbete för lika lön!

Publicerad:

I november på GS Förbundsmöte höll Karin Ewelönn, utredare på GS, och Erica Selander, ombudsman med ansvar för Värdegrundsfrågor, ett seminarium om löneskillnader på grund av kön i GS branscher och om vilka verktyg vi faktiskt har för att komma tillrätta med det. Efter seminariet lämnades diskussionsunderlag ut till deltagarna. 

 Det har bidragit till en samlad bild med både utmaningar och goda idéer kring hur GS bättre ska kunna arbeta för en jämnare fördelning både vad gäller lön och befattningar på medlemmarnas arbetsplatser, berättar Karin Ewelönn.

Det framgår tydligt att det ofta handlar om att kvinnor innehar befattningar med lägre ansvar och därmed också har ett lägre löneläge än män. - Men det finns också exempel på arbetsplatser där kvinnor tjänar mindre än männen trots att de har samma befattning, berättar Erica Selander.

Idag, på internationella kvinnodagen, presenterar GS förslag på åtgärder för att minska lönegapet mellan män och kvinnor. Här följer förslag, som förbundsmötets deltagare tagit fram, som förbundet kommer att inkludera i det fortsatta arbetet kring löneskillnader mellan könen.

 Vad kan vi göra?

 • Visa upp våra yrken och anställa fler kvinnor.
 • Arbeta mer med validering av kompetens. All den samlade kompetensen kan synliggöras genom verktyget validering, det vill säga kartläggning och bedömning. 
 • Verka för mer arbetsrotation mellan arbetsuppgifter som skiljer i löneläge.
 • Följa upp och analysera genomförda åtgärder.
 • Införa långsiktiga mål.
 • Rekrytera kvinnor till poster som medför ansvar.

 Vad/vilka tror vi skulle vara det/de mest effektiva tillvägagångssättet/-sätten?

 • Mer prao – ta emot praktikanter men också gå med en kollega för att lära sig mer.
 • Systematiskt använda de verktyg vi har, lönekartläggning, diskrimineringslagen, kollektivavtal.
 • Arbeta med att eliminera trösklar och hinder att använda ovanstående verktyg.
 • Sätta upp mål, verkställa och utvärdera.
 • Aktivt utbilda kvinnor mot poster med större ansvar.
 • Ta upp frågan i varje avtalsförhandling.

 Hur skulle vi vilja arbeta med frågorna?

 • Fortsätta arbeta med lönekartläggning.
 • Uppmana och peppa klubbarna.
 • Utbildningsplaner där individens utvecklingspotential ses över.
 • Förbundet ska peka ut riktlinjer

Utifrån detta underlag kommer vi nu att jobba framåt och fokusera än mer på att komma tillrätta med de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män i våra branscher. GS kommer i möjligaste mån att tillgodose de önskemål som framkom vid vårt förbundsmöte.

- Det är oerhört viktigt att komma tillrätta med löneskillnaderna som så tydligt beror på kön i våra branscher. Detta ska inte få förekomma! Säger Per-Olof Sjöö, GS Förbundsordförande. Här måste arbetsgivare och arbetstagare kroka arm och i samverkan komma tillrätta med ojämställdheten på arbetsplatserna och inte minst i lön säger Per-Olof.

- Vi känner av ett större tryck från våra medlemmar när det gäller att arbeta mer med jämställdhet och lönekartläggning. Engagemanget är stort för jämställdhet och jämlikhet överlag i vårt förbund säger Erica. Parterna har arbetat fram systematiskt jämställdhetsarbete och Diskrimineringslagen är förändrad till det bättre. Så det finns inga som helst ursäkter för att inte arbeta med detta, menar Erica Selander.

- Som utredare ser jag inga som helst förluster med en jämställd arbetsplats. Jämställdhet leder till fördelar för såväl medarbetare som arbetsgivare, säger Karin Ewelönn.

Under våren kommer GS därför att presentera fem olika fokusområden i detta arbete:

 • Kompetens och rekrytering
 • Systematiskt jämställdhetsarbete
 • Lönekartläggning
 • Lönesystem
 • Nya rutiner och mål i jämställdhetsarbetet

GS rapport kring löneskillnader kan du läsa i sin hehet här.