Internationella kvinnodagen – så ser representationen ut i GS-facket

Idag den 8 mars är det den internationella kvinnodagen, en dag för att uppmärksamma kvinnors kamp för lika villkor och möjligheter som män. Det handlar om allt från kvinnors rätt till lika lön för lika arbete, representation i demokratiska forum samt likvärdig arbetsmiljö. Vi gör ett antal nedslag för att se hur det ser ut i GS!

För GS-facket är det en central del av förbundets arbete att säkerställa att kvinnor och män har samma möjligheter i arbetslivet. Det gäller allt från representation i demokratiska forum, löneskillnad och arbetsmiljö. Så hur ser det ut i GS-facket idag?

Representation

GS-facket har kongressbeslut på att andelen kvinnor i demokratiska forum bör motsvara andelen kvinnor som är medlemmar i förbundet. Med demokratiska forum åsyftas allt ifrån avdelningsstyrelsen, ombud till kongress eller förbundsmöte och klubbstyrelserna. Kort och gott alla forum där demokratiska beslut fattas som rör medlemmarnas villkor eller förbundets arbete.

Av förbundets närmare 40 000 yrkesaktiva medlemmar är

Av dessa har ungefär 5 000 medlemmar ett förtroendeuppdrag, varav 19,6 procent är kvinnor.

Andelen kvinnor med uppdrag på klubbnivå är 19,7 procent

Andelen kvinnor med uppdrag på avdelningsnivå är 18,5 procent

Andelen kvinnor med uppdrag i avdelningsstyrelserna är 20,5 procent

Andelen kvinnor som ombud på förbundsmötet är 20 procent

Andelen kvinnor som ombud på kongressen var 20,6 procent

Sammanfattningsvis motsvarar andelen kvinnor med uppdrag i alla organisationsled väl förbundets sammansättning. Med det sagt finns det fortfarande stora geografiska skillnader, det är också viktigt att titta på vilka typer av uppdrag som tillfaller kvinnor respektive män.

Lika lön för lika arbete?

En annan viktig aspekt för att säkerställa ett jämställt arbetsliv är naturligtvis lönen. Att jämföra lön är däremot inte helt enkelt då många variabler spelar roll. För att kunna avgöra om löneskillnader beror på kön behöver andra faktorer som kan påverka en individs lön rensas bort. De senaste siffrorna för GS medlemmar visar att kvinnor tjänar 96,3 procent av männens lön när hänsyn tagits till bl.a. geografi, ålder och utbildningsnivå. Under ett yrkesliv blir det mycket pengar. Det finns andra faktorer som kan påverka lönen som vi inte kan kontrollera för, därför kan vi heller inte säga att all oförklarad löneskillnad är pga kön. Det bästa sättet att säkerställa att det inte förekommer oförklarade löneskillnader är att löpande genomföra så kallade lönekartläggningar på arbetsplatserna. Läs mer om lönekartläggning här: https://www.gsfacket.se/om-oss/vad-gor-gs/lonekartlaggning--jamstalldhetsplan/

Arbetsmiljö

För att säkerställa ett jämställt arbetsliv är det avgörande att förstå hur arbetsmiljön skiljer sig åt för kvinnor och män.

Här finns stora skillnader mellan könen, men också stora skillnader i fördelningen utifrån avtalsområde. En viktig fråga för att förstå hur hållbart arbetslivet är ”bedömer du att du som minst kommer kunna arbeta i ditt yrke fram till ordinarie pensionsålder?”

Av de som svarat ja på den frågan är endast 34,1procent kvinnor, motsvarande siffra för män är 43,5procent.. Att skillnaden är stor mellan könen är ett tecken på att det finns betydande vinster att göra i arbetsmiljö för kvinnor. Därför jobbar GS-facket med att allt fler arbetsplatser ska implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att liksom i arbetet med lönekartläggningar fånga risker med arbetsmiljön för alla på arbetsplatsen.

Publicerad: