En handlingsplan för schysta jobb

Publicerad:

Socialdemokraterna går till val med tio förslag som ökar tryggheten på svensk arbetsmarknad. Moderaterna går till val på försämrad anställningstrygghet och lagstiftade lägre löner. Det handlar om trygghet för vanligt folk.

Rösta för schysta jobb!

 

1. Trygga anställningar
a) Avskaffa allmän visstid.
b) Stärkt rätt till heltidsanställning.
c) Rätt till faktiskt arbetstidsmått.
d) Begränsa delade turer.


2. Stopp för hyvling
a) Anställningsskyddet ska omfatta de timmar som finns på anställningskontraktet.
Uppsägningstid och turordningsregler ska gälla oavsett av vilken anledning arbetstiden
minskas.


3. Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken
a) Inför arbetsmarknadsprövning.
b) Se över att införa tröskel för en minsta utbildningsnivå eller yrkeserfarenhet för
arbetskraftsinvandrare.
c) Skärpt regelverk för att stoppa oseriösa arbetsgivare och skydda arbetstagare mot
missbruk.
d) Heltid ska vara norm vid arbetskraftsinvandring.
e) Tydligt försörjningskrav för att anhöriga ska kunna söka uppehållstillstånd.
f) Inför en straffsanktionerad anmälningsskyldighet för arbetsgivare som ändrar
anställningsvillkor och ge skadestånd till arbetstagare vid missbruk.
g) Skärp reglerna för spårbyte.


4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar
a) Reformera och stärka Arbetsförmedlingens samråd med de fackliga organisationerna
gällande subventionerade anställningar för att säkerställa att lön och andra
anställningsförmåner är kollektivavtalsenliga samt att förutsättningarna till varaktig
etablering på arbetsmarknaden förbättras.
b) Arbetsförmedlingen ges utökade möjligheter att kontrollera arbetsgivare som anställer
personal med subventioner. Sanktioner ska kunna utkrävas mot oseriösa arbetsgivare som
inte uppfyller överenskomna kriterier eller missbrukar anställningsstöden för att minska
sina personalkostnader och få konkurrensfördelar.
c) Arbetsgivare som anställer personer med subventioner ska vara skyldiga att utfärda
arbetsintyg till den anställde när anställningen upphör.


5. Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen
a) Reformera dagens F-skattesystem – säkerställ att F-skatt inte används för att kringgå
arbetsrätten genom användande av beroende uppdragstagare, sk. ”falska egenföretagare”.
b) Fördjupa myndighetssamverkan gällande arbetslivskriminalitet.
c) Inför en myndighetsgemensam tipsfunktion vid misstänkta brott i arbetslivet.
d) Skärpta ID-kontroller i riskutsatta branscher.


6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar
a) Krav på kollektivavtalsenliga villkor utan begränsningar till tröskelvärden, inklusive
arbetsmarknadsförsäkringar och tjänstepension
b) Säkerställa att företag som vunnit upphandlingar betalar löner i enlighet med svenska
kollektivavtal samt betalar korrekt skatt.
c) Att det som huvudregel i upphandlingar ställs krav på att max två led av
underleverantörer får användas.
d) I de fall som företagen använder tredjelandsmedborgare för att utföra uppdragen ska det i
upphandlingen ställas krav på att företagen tar ansvar för att anställningarna sker i
enlighet med utlänningslagen
e) Att den upphandlande myndigheten vid relevanta upphandlingar ska ställa krav på att
lärlingar ska beredas plats på arbetsplatsen.
Konsekvensen för brister i någon av de fyra första punkterna ska kunna leda till att den
upphandlande myndigheten/enheten kan bryta kontraktet samt ge företaget kännbara sanktioner.


7. Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser
a) Svenska regler och kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Lika lön för lika
arbete genom en bra implementering av det reviderade utstationeringsdirektivet.
b) Anmälningsskyldighet till Skatteverket för utländska företag från första dagen i Sverige.
c) Utstationerande arbetsgivare ska anmäla sig till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister
från dag ett.
d) Skatt från första dagen för utländska inhyrda arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige.


8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet
a) Tredjemanstrakasserier – inför utredningsansvar för arbetsgivare i diskrimineringslagen
även för trakasserier från brukare/kunder.
b) Inför en särskild ordning för att motverka sexuella trakasserier i föreskriften om
systematiskt arbetsmiljöarbete.
c) Utöka Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet på arbetsplatser med särskilt riktade
insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet.


9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö av jobbet
a) Öka tillträdesrätten för regionala skyddsombud.
b) Ökad rätt till utbildning för skyddsombud och ökad skyldighet för arbetsgivaren att tillse
att utbildningen genomförs.
c) Förlängd preskriptionstid för arbetsmiljöbrott och vidta åtgärder för att öka
benägenheten att anmäla arbetsmiljöbrott.
d) Uppdrag till myndigheten för arbetsmiljökunskap att kartlägga fysisk och psykisk ohälsa i
kvinnodominerande yrken i syfte att öka kunskapen om kvinnors ohälsa i arbetslivet
e) Större arbetsmiljöansvar för företag och organisationer vars agerande kan påverka
arbetsmiljön för andra än egna anställda, s.k. rådighetsansvar.
f) Utveckla arbetet med nollvisionen för dödsolyckor på arbetet.
g) Företagshälsovården ska i samverkan med arbetsmarknadens parter förbättras och
andelen löntagare som omfattas bli fler, detta ska utredas.


10. Omställning
a) Arbetsmarknadens parter och staten behöver utveckla bättre system för
kompetensförsörjning, omställning och rehabilitering på arbetsmarknaden. För att
underlätta för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behövs nya modeller för
studiefinansiering utvecklas, där såväl den enskilde, arbetsgivaren och staten kan bidra.
b) Förbättra systemet med korttidsarbete så löntagare vid en lågkonjunktur, som alternativ
för uppsägning, kan kompetensutveckla sig samtidigt som de behåller sin anställning.