GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö tillsammans med näringsminister Mikael Damberg och miljöminister Karolina Skog

Storsatsning på jobb i de gröna näringarna!

Publicerad:

Idag finns en kompetensbrist på 3000 personer i de gröna näringarna. Dessutom finns ett stort behov av röjning och restaurering av eftersatt skog, rekreationsområden, parker och vandringsleder. Regeringens satsning på jobb i de gröna näringarna innebär att människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden ges möjlighet att under en period utföra samhällsnyttiga arbetsuppgifter kombinerat med utbildning. 

GS närvarade idag vid regeringens handslag för ”tillvarata jobbpotential i de gröna näringarna”. Förbundet ställer sig positivt till regeringens initiativ. Dels för att det finns ett stort behov av att ge fler människor kompetens att arbeta i skogsbruket. Men det öppnar också möjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att på ett bra sätt lära sig ett yrke utan undanträngningseffekter för den reguljära arbetsmarknaden. Det finns således flera stora samhällsvinster:

  • Det finns goda möjligheter till jobb för deltagarna efter avslutat projekt
  • Tillgodoser arbetskraftsbehov i skogsbranschen
  • Arbete i skog, rekreationsområden, parker och vandringsleder som annars inte hade utförts blir gjort
  • Ett bra sätt för etablering och återetablering på arbetsmarknaden utan undanträngningseffekter

För GS är det viktigt att de som anställs arbetar under bra förutsättningar. Anställningarna är reglerade i kollektivavtal och förbundet har ett väl utvecklat samarbete med skogsstyrelsen som är ansvariga för projektet. GS hoppas också att projektet ska minska behovet  av arbetskraft från tredjeland och att branschen hittar nya vägar till rekrytering vid säsongsanställningar.

Förbundsordförande Per-Olof Sjöö kommenterade vid presskonferensen: GS ser positivt på regeringens initiativ och delar bilden av att det finns behov av arbetskraft i skogen. Min förhoppning är att branschen tar stafettpinnen när projektet avslutas.

Ansvarig ombudsman för skogsavtalet på GS, Magnus Lindberg, fyller i: Det bör finnas bättre förutsättningar än någonsin för att satsningen ska lyckas väl. De tre viktigaste ingredienserna för ett lyckat projekt är att det finns tillgång på arbetskraft, en hög efterfrågan på arbetskraft och att den arbetskraft som finns har en hög grad av motivation. Nu hoppas jag att tillräckligt många arbetsgivare ser potentialen i detta.