Utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad

Publicerad:

GS har ansökt och fått medel för utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad . De två områdena som GS kommer att arbeta med är träindustrin, tillsammans med Trä och Möbelföretagen( TMFoch skogsindustrin, tillsammans med Skogs och Lantarbetsgivarna (SLA)

Syftet från GS sida att delta i projektet är vetskapen om att ett arbete är den snabbaste vägen till integration. I gruppen nyanlända finns individer med relevant yrkeserfarenhet och intresse för vår bransch, vilket skapar en möjlighet att snabbt komma ut i arbete.

Projektet riktar sig till de personer som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet.  

Tanken är att parterna tar fram ett självskattningsverktyg som arbetsförmedlingen kan använda vid etableringssamtalet, för att konstatera om individen har de erfarenheter och kunskaper som krävs. Om Träindustrin eller Skogsindustrin efterfrågar, görs vidare en djupare kartläggning. 

Fördjupad kartläggning identifierar kompetenser som kan ligga till grund för validering eller utbildning. Även här kommer branscherna att ta fram underlag som skall översättas.

De områden som vi redan nu vet kommer att behöva kompletteras är säkerhets- och kvalitetsarbete. Inom dessa områden har redan parterna befintliga verktyg som kommer att översättas.

Vi kommer även att undersöka vilka insatser som behövs för att få fram tolkar som kan översätta med inriktning på de yrken som snabbspåret riktar sig till.

Från GS sida vill vi vara tydliga med att detta inte rör sig om en så kallad ”fri fil för nyanlända”. Efter validering, kortare utbildning och praktik kommer de att stå till arbetsmarknadens förfogande som alla andra på svensk arbetsmarknad. Dock med den skillnaden att de har en mycket bättre chans att få ett arbete snabbare än tidigare och med bättre förtjänstläge.