Sverigedemokraterna, arbetarparti eller arbetarfiende?

Publicerad:

Idag har Tankesmedjan Tiden släppt en rapport där Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik granskas. Inför valet 2014 hävdade SD att de var ett bättre arbetarparti än Socialdemokraterna och SD har kallat sig Arbetarpartiet – på riktigt. Tankesmedjan Tidens rapport har undersökt om SD verkligen driver en arbetarvänlig arbetsmarknadspolitik som utgår från att värna arbetarens intressen genom att undersöka några av de frågor som partiet drivit i arbetsmarknadsutskottet under mandatperioden 2014-2018.

Rapporten visar att SD driver en politik som försvagar löntagarens ställning och motverkar trygga anställningar och att SD arbetar aktivt för att minska fackets roll och dess inflytande. 

Utöka undantagen från turordningsreglerna i LAS

SD föreslår att arbetsgivarens möjlighet att undanta vissa anställda från LAS ska utökas från dagens två, till fem anställda. För löntagare innebär detta att anställningsskyddet i praktiken helt avskaffas i mindre företag. SD motiverar detta med att det skulle öka sysselsättningen. Forskning visar på att en uppluckring av LAS inte påverkar sysselsättningen. Det innebär bara fler otrygga anställningar för arbetare.

Frågan om obligatorisk och statlig a-kassa

SD har under nuvarande mandatperiod drivit frågan om att förstatliga a-kassan, göra den obligatorisk och flytta administrationen till Försäkringskassan. Dagens system är kostnadseffektivt och har kortare handläggningstid jämfört med myndigheter som hanterar liknande uppgifter. I länder där a-kassan är obligatorisk är den fackliga organisationsgraden märkbart lägre. En konsekvens av SDs förslag är att facket skulle tappa medlemmar och därmed sin styrka att kunna representera arbetare.

Stapling av tidsbegränsade anställningar

2016 behandlade riksdagen regeringens förslag om att ändra i LAS genom att begränsa möjligheten för arbetsgivare att stapla tillsvidareanställningar på varandra. Den gamla lagstiftningen innebar att många arbetstagare hade fastnat i osäkra anställningar. I omröstningen för att stoppa stapling av tidsbegränsade avställningar var SD det enda partiet i riksdagen som röstade emot förslaget. Fick SD bestämma skulle fler arbetare ha otrygga visstidsanställningar.

Etableringsåtgärder för nyanlända

SD har konsekvent motsatt sig riktade åtgärder med fokus att underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända. Arbete är en ovärderlig del i integrationen och en hög sysselsättning  är av yttersta vikt för den svenska välfärden. En stor andel arbetande utrikesfödda är en viktig faktor för både jämställdheten och för den svenska ekonomiska tillväxten.

Kvotering som åtgärd för ett mer jämlikt arbetsliv

Sverigedemokraterna har konsekvent motsatt sig kvotering som åtgärd i arbetet med att skapa ett mer jämställt arbetsliv.  I föräldraförsäkringen är 90 dagar reserverade för vardera förälder. Detta i syfte att få män att ta ut större del av föräldraledigheten. Idag är kvinnor i högre grad frånvarande på arbetsplatsen under småbarnsåren. Detta missgynnar kvinnors löneutveckling och ökar lönegapet mellan män och kvinnor. SDs förslag att ta bort de för varje förälder särskilt reserverade dagarna, skulle öppna upp för ett ännu mer ojämnlikt uttag av föräldradagar och i förlängningen försämra villkoren för kvinnor på arbetsmarknaden.

Ny anställningsform, lärlingsanställningen

2016 presenterade SD ett förslag om en ny lagstadgad anställningsform för lärlingar. SD föreslår att arbetsgivaren ska vara befriad från arbetsgivaravgifter och att en minimilön ska instiftas. Förslaget om lärlingsanställningar motsätter sig den svenska modellen där facket och arbetsgivare förhandlar om lönevillkoren. Detta kan leda till att fackförbundens motparter inte vill förhandla när minimilönen redan är bestämd. Framförallt innebär förslaget att de löner som fastställs i kollektivavtalet inte gäller för alla.

GS ordförande, Per-Olof Sjöö kommenterar rapporten, 

"Vi är vana vid att bekämpa högerpolitik som slår mot våra medlemmars trygghet på arbetsplatserna. I det avseendet är inte Sverigedemokraternas politik annorlunda. Det som skiljer Sverigedemokraterna från andra borgerliga partier är att de utger sig för att bekämpa etablissemanget men bedriver en politik som gör livet svårare för vanligt folk. De är helt enkelt en ulv i fårakläder."

Granskningen visar att den politik SD driver är en politik som vill minska anställningsskyddet och anställningstryggheten, försvaga facket, hota upprätthållandet av den svenska modellen och motverka sammanhållningen i samhället och på arbetsmarknaden.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Här kan du läsa Tankesmedjan Tidens inlägg i DN debatt.