Omstart i förhandlingarna om trygghet och omställning

Publicerad:

På ett extrainsatt representantskap har LO nu beslutat om den fortsatta vägen framåt i förhandlingarna om trygghet och omställning. GS är positiva till att förhandlingarna nu kan starta igen då GS alltid har ansett att förhandlingsspåret ska köras så långt det är möjligt.

Redan 2017 skickade LO en förhandlingsframställan till Svenskt Näringsliv om att förhandla om de stora problemen med allmän visstid och hyvling på svensk arbetsmarknad (läs mer här).

Förhandlingarna har under tiden stött på en del utmaningar. Dels i form av tillsättandet av en utredning av LAS med anledning av Januariavtalet. Samt LO-interna meningsskiljaktigheter i hur förhandlingarna skulle bedrivas.

Flera LO-förbund skickade in motioner till LOs kongress med anledning av förhandlingarna om trygghet och omställning. Då Coronapandemin gjorde att LO inte kunde genomföra kongressen som planerat flyttades motionshanteringen fram till ett extrainsatt representantskap.

Idag har LOs extrainsatta representantskapsmöte genomförts. Där beslutades:

  • att de gemensamma förhandlingarna ska drivas vidare genom en omstart
  • att förhandlingarna formellt fortsättningsvis ska bedrivas ”på annat sätt” med stöd av LOs stadgar 16 § mom. 4.
  • att fastställa de av LOs styrelse föreslagna direktiven om omstart av förhandlingarna om trygghet och omställning
  • att uppdra åt LOs styrelse att komplettera direktiven genom att ta fram gemensamma principer för förhandlingarna om trygghet och omställning
  • att representantskapets beslut rörande kongressmotionerna 14.1–4 samt 14.8 ska vara styrande för avtalsdelegationens arbete.
  • att uppdra åt LOs styrelse att utse delegation inför eventuella överläggningar med regeringen och politiska partier att uppdra till LOs styrelse
  • att sammankalla representantskapet då ett förslag om förhandlingsuppgörelse föreligger, i enlighet med dessa direktiv

I korthet kan man säga att LO nu beslutat om en omstart av förhandlingarna med ett tydligare direktiv till delegationen som förhandlar.

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö kommenterar:

”GS är positiva till att förhandlingarna nu startar om. För GS har det hela tiden handlat om att tryggheten för våra medlemmar ska öka, inte minska.

GS kommer naturligtvis inte att ta slutlig ställning förrän ett eventuellt förhandlingsresultat är på plats.”

GS avtalssekreterare Madelene Engman kommenterar:

”GS vill lösa de problem som vi ser på arbetsmarknaden i förhandling mellan parterna. LO begärde förhandling för att komma tillrätta med de bekymmer som finns med anställningstryggheten och förbättra medlemmarnas möjlighet till omställning.

Nu hoppas jag att även motparten kan vara konstruktiv och inte lämna över till politikerna att lösa det som arbetsmarknadens parter är bäst lämpade att ta ansvar för. Inom LO tror vi inte att så viktiga frågor skall hanteras i det politiska spelet och riskera en pingpong-lagstiftning.

Nu gör vi vårt bästa i förhandlingarna och när det finns ett resultat färdigt så tar vi då ställning till om det är tillräckligt bra!”