Jobben, arbetsmiljö, arbetsmarknad och integration - Dessa områden kommer vara fokus för GS i årets valrörelse!

Publicerad:

I två dagar har förbundet hållit valupptakt tillsammans med nästan 70 deltagare från hela Sverige. Utöver valplan och planering har vi fått besök av Patrik Björck (S), Andrea Törnestam (SSU) och Anders Ygeman (S).

Närmare 70 GS-are från hela Sverige anslöt på Runö för att diskutera förbundets valplan och hur vi ska nå ut till våra medlemmar med våra budskap under valrörelsen. Dessutom besöktes vi av en (S) ledamot från arbetsmarknadsutskottet med mångårigt medlemskap i GS Patrik Björck, SSU:s förbundssekreterare Andrea Törnestam och socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman.

I GS valplan lyfter vi upp 4 områden som särskilt viktiga:

Det går att skapa jobb, minska klimatpåverkan och bygga bort bostadsbristen

Med skogen som råvara har idag 70 000 ett arbete. Med rätt politiska beslut kring bostadsbygge, energi, transporter och klimat skapas förutsättningar för fler jobb, ökad välfärd och mindre klimatpåverkan.

Under den moderatledda Alliansen ökade bostadsbristen akut. Socialdemokraterna vände trenden och nu byggs rekordmånga bostäder i Sverige, dessutom i trä vilket säkrar våra medlemmars jobb och minskar klimatpåverkan.

En aktiv skogs- och industripolitik från ett socialdemokratiskt lett näringsdepartement bidrar till att skapa schysta och klimatsmarta jobb i GS branscher.

Politiska prioriteringar påverkar arbetsmiljön på ditt jobb

Våra medlemmar värdesätter god arbetsmiljö, särskilt då tempot och kraven i industrin ökat under lång tid. GS arbetar för att alla våra medlemmar ska ha schysta arbetsförhållanden och trygga arbetsplatser.

Under det borgerliga styret minskade anslagen till arbetsmiljöverket och arbetslivsinstitutet lades ner. Nu ser vi en omläggning av prioriteringar på arbetsmiljöområdet. 25 nya miljoner per år till arbetsmiljöverket och en ny arbetsmiljömyndighet gör skillnad för våra medlemmars arbetsmiljö.

En socialdemokratisk regering förstår vikten av att satsa på arbetsmiljö före ofinansierade skattesänkningar. Det ger GS bättre förutsättningar att säkerställa att våra medlemmar har schysta jobb med god arbetsmiljö.

Spelreglerna på svensk arbetsmarknad är en viktig del i arbetet för att säkerställa schysta jobb

Genom kollektivavtalsförhandlingar jobbar GS för att våra medlemmar ska känna trygghet i arbetslivet och omfattas av bra arbetsvillkor. Vi jobbar för att motverka otrygga visstidsanställningar, godtyckliga uppsägningar och dumpade löner.

Om politikerna driver igenom politiska förslag i form av tillexempel hög A-kasseavgift, slopat avdrag för fackavgiften, lagstadgade minimilöner och inskränkningar i konflikträtten genom proportionalitetsprinciper kommer fackens inflytande att minska och vi får sämre förutsättningar att förhandla bra avtal för våra medlemmar.

En socialdemokratiskt ledd regering ger GS goda förutsättningarna att arbeta för att våra medlemmar ska ha bra lön, bra anställningsvillkor och schysta jobb.

Integration inom ramen för svenska modellen

Jobben är en väg till integration och GS branscher kan vara en motor i integrationen utan att tumma på anställningsvillkor och de av parterna framförhandlade kollektivavtalen.

Den svenska modellen bygger på att det är arbetsmarknadens parter, d.v.s. facken och arbetsgivarna som förhandlar löner och villkor. Våra meningsmotståndare förespråkar lagstadgade minimilöner och lägger lagförslag som riskerar ge allvarliga undanträngningseffekter på arbetsmarknaden. Dessutom vill de inrätta ”enkla jobb” samtidigt som industrin skriker efter arbetskraft. Detta gynnar inte vare sig integration eller svensk arbetsmarknad. 

GS har tillsammans med TMF, samt regeringen, skrivit avtal om ett så kallat snabbspår för nyanlända inom träindustrin. Dessutom har regeringen satsat närmare en miljard på att få nyanlända och människor långt ifrån arbetsmarknaden i jobb i de gröna näringarna. Detta är dubbelt bra då arbetskraftsbristen hotar svensk industri, och riktiga jobb är den bästa vägen till integration.

Istället för Alliansens lönesänkarpolitik vill GS se en S-ledd regering som genom utbildning ger nyanlända chansen att fylla behovet av arbetskraft i skogsbruket och industrin.

 

Förbundsordförande Per-Olof Sjöö kommenterar valplanen:

"Nu har vi lagt grunden för en valrörelse där GS medlemmars frågor står i centrum. För att få genomslag behöver vi bli många som engagerar sig. Vill vi se ett Sverige med fler schysta jobb kräver det att vi gör det gemensamt i förbundet.

Vårt i budskap inför valet är enkelt:

Rösta för schysta jobb!"

 

Se och hör förbundsordförande Per-Olof Sjöö kommentera valupptakten här.

Se och hör (S) riksdagsledamoten Patrik Björck kommentera valupptakten här.

Se och hör SSU:s förbundssekreterare kommentera valupptakten här.

Se och hör GS ungdomskommités Marcus Linnros kommentera valupptakten här.

Se och hör socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman kommentera valupptakten här.