Industrins parter skjuter upp avtalsförhandlingarna

Publicerad:

Den 31 mars i år löper GS avtal inom industrin ut. Målsättningen har hela tiden varit att ha nya avtal på plats den 1 april. Med anledning av Coronakrisen har Opartiska Ordföranden som leder förhandlingsarbetet föreslagit att avtalsförhandlingarna ska ajourneras. GS avtalsdelegationer har idag beslutat att godkänna OPO:s hemställan och avtalens giltighetstid förlängs därmed till 31 oktober 2020.

Här är pressmeddelandet från Facken inom Industrin:

------------------------------------------------------------

Parterna inom Industriavtalet (där GS ingår) har idag svarat på den hemställan vi mottog igår från de Opartiska ordförandena inom Industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

Industrins parter utgår ifrån att den nu träffade överenskommelsen kommer att utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.

Den mycket snabba och kraftfulla påfrestning och påverkan som covid-19 fått på samhällsfunktioner, industrin och näringslivets i övrigt gör att parterna inte bedömer det möjligt att i nuvarande situation ingå sedvanliga avtal som skulle vinna acceptans hos medlemmarna, medlemsföretagen eller på arbetsmarknaden i övrigt. Industrins parter har därför kommit fram till att det mest ansvarsfulla agerandet i rådande läge är att nu göra som parterna enats om.

------------------------------------------------------------

Detta gäller följande kollektivavtal på GS områden:

  • Träindustriavtalet
  • VMF-avtalet
  • Förpackningsavtalet
  • Sågverksavtalet
  • Skogsavtalet
  • Stoppmöbelindustriavtalet
  • Infomediaavtalet

GS avtalssekreterare Madelene Engman:

”Med anledning av Coronakrisen har GS beslutat att ajournera förhandlingarna med våra motparter. För GS medlemmar innebär detta att de gällande kollektivavtalen inom industrin förlängs till 31 oktober. Hela GS organisation har mobiliserat och vi har varit mer än redo att driva på för nya avtal. Jag är mycket tacksam för allt det arbete ni gjort i avtalsrörelsen än så länge och det är viktigt att påpeka att det arbetat ännu inte är slut. Nu vill det till att vi jobbar på för att finnas till för våra medlemmar i denna osäkra tid och så kör vi igång igen i oktober.”

 

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö:

”Det är ett tungt beslut som GS förhandlingsdelegationer fattat idag. Vi har arbetat intensivt under flera månader för att få ett så bra avtal som möjligt på plats. Under den senaste veckan har det dock blivit uppenbart att det inte finns förutsättningar att fullfölja förhandlingarna och därför beslutade våra delegationer idag att godkänna OPO:s hemställan om en förlängning av gällande avtal. Mitt i allt detta elände är det ändå ett styrkebesked att vi kan hantera ett eskalerande krisläge inom ramen för befintligt förhandlingssystem och att vi står upp för det gemensamt med våra motparter. Vi har en fortsatt viktig uppgift framför oss att leverera bra avtal, men nu får vi tillsammans växla fokus och lägga all vår energi på att stötta våra medlemmar i hanteringen av  Corona-krisen.”

 

Frågor och svar

Vad innebär prolongering?
Prolongering betyder förlängning, och i det här fallet betyder det att nuvarande kollektivavtal fortsätter att gälla även efter det datum då det skulle ha varit nya avtal tecknade. Denna förlängning har båda parter, fack och arbetsgivare, kommit överens om. 

Varför har ni landat i det här beslutet?
Den rådande situation som vi alla befinner oss i på grund av coronavirusets effekter är en extremt oviss period. Efter noggranna diskussioner med våra förhandlingsdelegationer, med övriga förbund inom Facken inom industrin och inom LO-samordningen har vi gemensamt kommit fram till att detta är det bästa beslutet just nu. 

Varför kan vi inte teckna avtal nu?
Coronavirusets spridning innebär en stor påfrestning på hela samhället och därmed också på industrin. I det här läget bedömer vi att det inte är möjligt att ingå sedvanliga avtal som skulle kunna accepteras av de som berörs – företag, anställda och den övriga arbetsmarknaden. Det här är det mest ansvarsfulla att göra, givet det svåra läge Sverige och världen befinner sig i.

Vad händer med löneökningarna?
Vid en förlängning – så kallad prolongering – av befintliga avtal gäller de lönenivåer och övriga villkor som finns i dem. När förhandlingarna återupptas är frågan om löneökningar en fråga som vi får ta ställning till då och utifrån den situation som vi då befinner oss i. 

Hur gör andra fackförbund?
Beslutet om förlängning av avtalen är ett beslut som GS har fattat gemensamt, tillsammans med övriga fack i Facken inom industrin samt inom LO-samordningen. Många andra branscher drabbas också hårt av coronavirusets effekter och har det lika svårt att teckna nya kollektivavtal nu som GS och de andra facken inom industrin. 

Vad tycker arbetsgivarna?
I likhet med det svar som vi från fackligt håll har gett på hemställan från opo, de opartiska ordförandena, så är detta också ett beslut som arbetsgivarna i rådande situation tycker är det bästa möjliga. 

Betyder förlängningen att avtalsrörelsen börjar om från början igen i höst?
När förhandlingarna återupptas kommer de att fortsätta där vi pausar nu. Det vill säga de krav som vi enats om tidigare ligger kvar som tidigare. 

Vad händer med förhandlingarna om trygghet och omställning (LAS)?
Förhandlingarna om trygghet och omställning har varit pausade under avtalsrörelsen. Under tiden har de tre utredningarna, som fack och arbetsgivare gemensamt beslutade om, fortsatt sitt arbete. Dessa utredningar ska vara klara i maj. Planen är fortfarande att förhandlingarna om parternas förslag ska vara klara i september i år. 

Vad händer nu?
Nu lägger vi fokus på att hjälpa våra medlemmar som ser en allt mer osäker tillvaro. Vi får väldigt mycket frågor som rör korttidsarbete och en stor del av organisationen fokuserar just nu på att förhandla för att rädda våra medlemmars jobb så långt det är möjligt.