Per Olof Sjöö GS, Eva Gouvelin Livs, Marie Nilsson IF Metall, Ulrika Lindstrand Sveriges Ingenjörer, Martin Linder Unionen håller presssträff

GS och Facken inom Industrins lönekrav inför avtalsrörelsen 2020: 3.0 procent

Publicerad:

GS är tillsammans med Livs, IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer en del av Facken inom Industrin. Facken inom Industrin har de senaste 20 åren satt ”märket” för lönenivåerna i Sverige. Idag presenterar Facken inom Industrin sina krav: Löneökningar på 3.0 procent, fortsatta avsättningar till delpension och flexpension samt åtgärder för att stärka arbetsmiljön och jämställdheten.  

Avtalsrörelsen 2020 är i full gång. Målet är att GS kollektivavtal rörande industrin ska vara färdigförhandlade den 1 april 2020. Idag presenterade Facken inom Industrin sina avtalskrav inför avtalsrörelsen 2020. Facken inom Industrin de senaste 20 åren har satt ”märket” för lönenivåerna i Sverige. Det innebär att de löneökningar som Facken inom Industrin förhandlar fram följs av resten av arbetsmarknaden. Innan Industriavtalet och märket fanns tävlade fackförbunden sinsemellan om vem som kunde förhandla högst löner vilket gjorde att inflationen steg och den svenska industrins konkurrenskraft urholkades i en allt mer globaliserad värld.

Den förhandlingsordning som finns idag där Facken inom Industrin sätter märket har gett GS medlemmar en reallöneökning på 50% de senaste 20 åren, stabil inflation och stärkt industrins konkurrenskraft. Därför värnar GS nuvarande modell.

De avtalskrav som Facken inom Industrin presenterar idag är gemensamma förslag inför avtalsrörelsen. Dock måste varje förbund besluta sig för om de ställer sig bakom avtalskraven eller inte. Detta gör GS på förbundsmötet i november.

Avtalskraven som förbundsmötet ska  ta ställning till lyder:

Löner.

Facken inom industrin kräver löneökningar på 3.0 procent i den kommande avtalsrörelsen. Kravet är grundat på noggranna överväganden av de ekonomiska förutsättningarna både nationellt och internationellt. Vårt lönekrav är långsiktigt hållbart och tar hänsyn till både inflationsmålet och kravet på internationell konkurrenskraft, samtidigt som det bidrar till en hög sysselsättning.

Avsättning till deltidspension/flexpension:

2013 blev parterna inom industrin överens om ett system för deltidspension/flexpension. Vårt långsiktiga mål är att alla anställda ska ha rätt till 100 timmars arbetstidsförkortning per år. Nu vill vi fortsätta att höja avsättningen till dessa system.

Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering:

Vi kräver att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska stärkas. Det ska ske genom att tydliggöra mål och rutiner som kontinuerligt följs upp.

Åtgärder för att främja jämställdheten

Vi kräver att arbetsgivarna förpliktigar sig att upprätta en handlingsplan där  åtgärder  för att förhindra att anställda som varit föräldralediga missgynnas i sin yrkes-, lön- och karriärutveckling kartläggs.

Avtalsperiod:

Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal.

GS kommenterar:

-Med de här samlade kraven tar vi ett fortsatt ansvar för svensk lönebildning och industrins konkurrenskraft samtidigt som vi kan leverera fortsatta reallöneökningar och viktiga villkorsförbättringar för GS medlemmar. GS-förbundsordförande Per-Olof Sjöö

- Det viktiga för GS är att ge våra medlemmar mer pengar i plånboken och bättre arbetsvillkor, dessa avtalskrav tar sikte på just det. GS avtalssekreterare Madelene Engman