Är kvinnor mindre värda?

Publicerad:

Idag, den 12/3, presenterar GS sin rapport "Är kvinnor mindre värda?". Syftet med den här rapporten är att försöka belysa frågan kring löneskillnaderna mellan kvinnor och män som tyvärr fortfarande finns i våra branscher. Rapporten bygger på lönestatistik för de kollektivavtal som går under industriavtalet.

GS medlemmar arbetar i branscher som traditionellt är mansdominerade. Det avspeglar sig även på medlemskåren där andelen kvinnor är 18 procent. För att öka jämställdhet och rättvisa är det särskilt viktigt för oss att lyfta fram kvinnors situation på våra arbetsplatser.

GS har tidigare presenterat två rapporter som behandlar arbetsmiljö och jämställdhet. Den första rapporten "Jämställt arbetsliv – ett arbete på lika villkor" fokuserar bland annat på arbetsmiljö och löner. Rapporten visade att kvinnor i större utsträckning än män drabbas av arbetssjukdomar vilket beror på att de oftare har monotona och repetitiva arbetsuppgifter. Rapporten visade även att 9 av 10 kvinnor upplever stress på arbetsplatsen samt att fler än var femte kvinna upplever att de inte har möjlighet att ta korta pauser och raster vid behov. Dessutom var kvinnors genomsnittslön på avtalsområdena klart lägre än männens.

För att bättre förstå löneskillnaden mellan kvinnor och män gjordes ännu en studie, "Det handlar om lika villkor - undersökning om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar". I den studien undersökte GS i vilken utsträckning det görs jämställdhetsplaner och lönekartläggningar på arbetsplatserna. Undersökningen visade att endast 1 av 5 företag hade en jämställdhetsplan och genomfört lönekartläggning med avseende på kön, i enlighet med diskrimineringslagen.

Syftet med den här rapporten är att ytterligare försöka belysa frågan kring löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Rapporten bygger på lönestatistik för de kollektivavtal som går under industriavtalet. Avgränsningen beror på att det för de avtalen finns tillgång till lönestatistik i den omfattningen som är nödvändig för att kunna göra relevanta jämförelser. Avtalen som ingår i rapporten är Civil-, Förpacknings-, Träindustri-, Stoppmöbelindustri-, Sågverks- och Skogsavtalet.

Här hittar du rapporten "Är kvinnor mindre värda?"