GS kommentar kring EU:s naturrestaureringslag

I juni 2022 presenterade Kommissionen ett förslag till ny förordning om restaurering av natur inom EU. Förslaget innehåller ett antal bindande mål om att medlemsstater ska restaurera olika typer av ekosystem. Lagförslaget berör i hög utsträckning det svenska skogsbruket och bereds just nu i miljöutskottet (ENVI).

Det pratas mycket just nu om EUs naturrestaureringslag. Det finns många skilda uppfattningar om konsekvenserna av förslaget och vad det kommer innebära för bland annat jobben inom skogsindustrin. I dagsläget är det också för tidigt att säga om förslaget kommer genomföras.

För GS-facket är prioritet att arbeta för att trygga förutsättningarna för jobben på landsbygden och ett aktivt skogsbruk som värnar miljön och klimatet. Därför har GS-facket lyft våra medlemmars intressen med ansvariga europaparlamentariker om att Sverige måste kunna utforma tillämpningen av lagförslaget utifrån svenska behov och att GS-fackets medlemmars villkor måste vara prioriterade.

GS-facket värnar den hållbara omställningen och vi vill se att politiken gör det som krävs för att nå klimat- och miljömålen. Dels för att trygga våra medlemmars framtid och välbefinnande, dels för att skapa fler arbeten och bättre villkor genom att höja efterfrågan på de klimatvänliga produkter, såsom träbyggnation, som våra medlemmar producerar. Det finns stora möjligheter att sänka utsläppen inom byggsektorn genom ökat byggande i trä. På köpet skapar det fler svenska jobb där de behövs som mest, i mindre orter på landsbygden. Skarpa miljökrav kan därför vara positivt för våra medlemmar.

Men det måste också förutsätta ett fortsatt högt uttag av skogsråvara för att tillgodose industrins behov, och för att vi ska klara av omställningen från ett fossilbaserat system till ett cirkulärt system.

I nuläget är framtiden osäker för förslaget om EU:s naturrestaureringsförordning. GS-facket kommer fortsätta att följa frågan och ta de initiativ som krävs för att värna våra medlemmars intressen.

Publicerad: