LOs stipendium för facklig feminism 2023

LO vill uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och allas lika värde och rätt i arbetslivet. LO har därför inrättat ett årligt stipendium på 50 000 kronor inom området facklig feminism.

Projekt eller aktivitet

Stipendiet delas ut till medlemmar och förtroendevalda i LOs medlemsförbund som vill genomföra ett konkret projekt eller aktivitet i syfte att stärka det fackligt feministiska arbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller i arbetslivet i stort.

Facklig feminism

Det fackliga uppdraget är att arbeta för goda villkor i arbetet och en lön som går att leva på. Men våra livsvillkor bestäms inte bara av maktförhållanden i arbetslivet. Fler dimensioner påverkar våra möjligheter, bland annat hur arbetsliv, familjeliv och omsorgsarbete hänger ihop och påverkar varandra.

Den fackliga feminismen menar att jämlika och jämställda villkor i grund och botten handlar om hur samhällets resurser är fördelade och hur arbetet organiseras. Därför behöver vi förstå jämställdhet utifrån både klass och kön. Det gäller också de som utsätts på grund av till exempel etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sin sexuella läggning/identitet.

Ansökan

Stipendiet utlyses årligen den 21 november, årsdagen för det fackliga metoouppropet #inteförhandlingsbart. Sista ansökningsdag är 15 januari 2023. LOs styrelse fattar beslut om stipendiat(er) efter beredning av LOs tvärfackliga råd. Stipendiet delas ut av LOs ordförande under firandet av första maj varje år.

Läs mer här

Publicerad: