Kommentar angående Uppdrag Gransknings senaste program

Uppdrag granskning gör i sitt senaste program ett reportage om arbetarrörelsens förhållande till Socialdemokraterna och de senaste årens trend där allt fler LO-arbetare röstar på Sverigedemokraterna. Som ett led i reportaget har Uppdrag granskning intervjuat en person som inte fick fortsatt förtroende som regionalt skyddsombud för GS-facket efter att avdelningen fått kännedom om att han varit aktiv sverigedemokrat. I Uppdrag granskning kommenteras detta av avdelningens ordförande. I den här nyheten vill vi utveckla förbundets resonemang om vårt förhållningssätt till Sverigedemokraterna.

Vad handlar Uppdrag granskning senaste program om?

Uppdrag granskning gör flera intervjuer med fackliga företrädare, några som fortfarande röstar på S och andra som gått till att rösta på SD. I programmet får vi följa ett par personer och deras berättelser och historier om fackets roll och varför de tror att allt färre röstar på S.

En av personerna som intervjuas är medlem i GS och han berättar i programmet om när han förlorade uppdraget som regionalt skyddsombud för GS. Medlemmen fick inte fortsatt förtroende att vara regionalt skyddsombud efter att avdelningen fått signaler om att han aktivt propagerat för Sverigedemokraterna på sin arbetsplats.

Vi vill i den här texten tydliggöra hur förbundet resonerat i det specifika fallet som lyfts i uppdrag granskning men också förbundets generella förhållningssätt till Sverigedemokraterna.

Vad hände i det specifika fallet som lyfts i Uppdrag granskning?

Eftersom uppdraget som regionalt skyddsombud är ett avdelningsuppdrag (du väljs inte av arbetskamraterna på din arbetsplats, utan utses av avdelningen) är det avdelningen som beslutar vilka som får förtroende att inneha uppdraget. Sverigedemokraterna är ett parti som vill ta bort uppdraget regionala skyddsombud och istället lägga det på arbetsmiljörådgivare underställda arbetsmiljöverket. Detta skulle kraftigt försämra möjligheterna att kontrollera arbetsmiljön, då arbetsmiljörådgivare inte har samma branschkunskap som ett regionalt skyddsombud. Dessutom blir det längre avstånd mellan medlemmarna och det regionala skyddsombudet/arbetsmiljörådgivaren.

Det går inte att verka som regionalt skyddsombud å ena sidan och samtidigt vara aktiv för ett parti som vill ta bort regionala skyddsombud. Att vara regionalt skyddsombud är ett viktigt uppdrag och det är viktigt att våra medlemmar har förtroende för de regionala skyddsombud som kommer ut på arbetsplatserna. Därför ställs höga krav på de regionala skyddsombuden.

Efter att avdelningsstyrelsen fått kännedom om att medlemmen i fråga varit aktiv för Sverigedemokraterna på sin arbetsplats tar avdelningen beslutet att inte längre låta honom vara regionalt skyddsombud. Detta meddelar avdelningens ombudsman till medlemmen via telefon.

Det är viktigt att komma ihåg att regionala skyddsombud är ett uppdrag som avdelningen utser. Har avdelningen inte förtroende för ett regionalt skyddsombud har avdelningen all rätt att ta ifrån personen ifråga det mandatet, vilket man också gjorde i detta fallet.

Vad gäller för den som har förtroendeuppdrag för GS-facket?

Det är viktigt att komma ihåg att GS inte är en myndighet, företag eller försäkringsbolag. Vi är en förening. En förening som består av närmare 40.000 medlemmar. Vårt uppdrag och vårt mandat från våra medlemmar är att ta tillvara på deras intressen på arbetsplatsen. Vår motpart är det samlade svenska näringslivet som har ett stort kapital, äger fabrikerna och har ett stort samhällsinflytande.

Över hundra år av facklig kamp har lärt oss att det finns bara ett sätt att lyckas få igenom våra krav om förbättringar på jobbet och det är att hålla ihop. Det handlar om solidaritet, mellan sågverksarbetare, träindustriarbetare, grafiker, tidningstryckare och skogsarbetare. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Som förtroendevald i GS-facket är du förbundets ansikte utåt. Du förväntas då stå upp för förbundets stadgar och värdegrund. Vi ställer inga sådana krav på medlemmar utan förtroendeuppdrag, utan bara på de som uppbär förtroendeuppdrag. Som medlem är du fri att rösta hur du vill.

Att en person har vissa åsikter kan inte vara till grund för att vägra inträde i förbundet eller uteslutning ur densamma. Om kravet på likabehandling mellan olika medlemmar ska vara uppfyllt kan inte bara det faktum att en person har vissa åsikter ligga till grund för beslut om inträde eller uteslutning. Det skulle dessutom leda till en fullständigt orimlig, olaglig registrering av politiska åsikter hos fackliga medlemmar.

Om en person däremot aktivt verkar för politiska idéer eller organisationer som står för åsikter som strider mot förbundets stadgar och värdegrund så kan det föreligga stadgeenlig grund för uteslutning av medlemmen på grund av den illojalitet som han eller hon då gör sig skyldig till. Förbundet kan då välja mellan att utesluta medlemmen eller stänga av vederbörande från fackliga uppdrag. Vilken väg förbundet väljer måste vara beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är således inte uteslutande aktiva inom Sverigedemokraterna som riskerar att stängas av från fackliga uppdrag.

Detta gör vi för att våra medlemmar ska känna sig trygga med att den som är förtroendevald i vårt fackförbund bär GS värderingar om allas lika värde. Ingen ska misstänka eller känna oroa för att bli diskriminerad utifrån kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Alla ska känna sig trygga med att den som uppbär ett fackligt uppdrag för GS-facket också står bakom förbundets stadgar och värderingar.

Att organisationer, partier och föreningar utesluter personer som inte speglar organisationen, partiets eller föreningens stadgar är inte ovanligt. För 6 år sedan uteslöt tillexempel Sverigedemokraterna hela sitt ungdomsförbund, och media rapporterar ofta om uteslutningsärenden som sverigedemokraterna driver mot de egna medlemmarna.

Men vad säger GS stadgar?

GS stadgar § 11, mom 1 st. 7 gäller följande: Uteslutning ur förbundet kan ske då medlem bedriver eller stödjer sådan verksamhet som är oförenligt med organisationens ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt.

Förbundets ändamål finns i §2:

Förbundet är en medlemsstyrd organisation vars uppgift det är att tillvarata alla medlemmars intresse på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Detta uppnås genom

 • att arbeta för en demokratisk och socialistisk samhällsutveckling grundad på politisk, social och ekonomisk demokrati,
 • att säkerställa en hög organisationsgrad,
 • att upprätta kollektivavtal som reglerar löner och andra anställningsvillkor,
 • att arbeta för en säker arbetsmiljö, trygga anställningar och ökat medarbetarinflytande,
 • att arbeta för en rättvis fördelningspolitik och för att motverka alla former av diskriminering,
 • att arbeta för medlemmarnas fackliga, politiska och kulturella bildningssträvanden,
 • att arbeta för en miljövänlig och ekologiskt hållbar produktion,
 • att genom anslutning till LO samarbeta med övriga anslutna förbund och upprätthålla kontakter med andra fackliga och/eller ideella organisationer som delar förbundets värdegrund,
 • att genom medlemskap samarbeta i internationella yrkesgemenskaper och med arbetare och deras fackliga organisationer i andra länder, samt
 • att verka för allas rätt till arbete.

I förbundets värdegrundshandbok står också att: Vi verkar för allas lika värde och möjligheter. Detta innebär att vi lever som vi lär – för medlemmar och för varandra. Vi visar respekt för varandras olikheter och fördömer all form av kränkning och diskriminering.

Stadgarna beslutas av GS kongress som sammanträder vart femte år. Kongressen består av närmare 300 kongressombud som väljs av avdelningarnas årsmöten. På avdelningarnas årsmöten väljs kongressombuden genom representativ demokrati. Det innebär att om du har åsikter om hur GS stadgar ser ut kan du som medlem engagera dig för förändring. Du behöver inte vara förtroendevald för att bli kongress ombud.

Hur rimmar förbundets stadgar och värdegrund med Sverigedemokraternas?

Sverigedemokraterna har ett principprogram där de tydliggör sin syn på människan. Ur SDs principprogram:

”Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling, men samspelar med det biologiska arvet (i tidigare versioner av detta program beskrivet med termen nedärvd essens) och den fria viljan.”

Lite längre ner:

”Nationen har utgjort grunden för demokratins och de solidariska välfärdssystemens framväxt. Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den. Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.”

Här gör Sverigedemokraterna tydligt vilka Sverigedemokraterna anser är en del av den svenska nationen. De gör skillnad på folk beroende på människors ursprung, etnicitet och religion. Som företrädare för GS-facket gör vi ingen skillnad på en sågverksarbetare, tidningsarbetare eller träindustriarbetare beroende på till exempel ursprung, etnicitet eller religion. Det är viktigt att det förblir så.

Om vi arbetare inte håller ihop tappar vi i facklig styrka. Det är alla förlorare på. Som medlem i GS-facket ska du veta att du bemöts med likvärdighet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vad betyder det att förbundet ska arbeta för en demokratisk och socialistisk samhällsutveckling grundad på politisk, social och ekonomisk demokrati?

I förbundets stadgar står det:

”Förbundet är en medlemsstyrd organisation vars uppgift det är att tillvarata alla medlemmars intresse på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Detta uppnås genom

 • att arbeta för en demokratisk och socialistisk samhällsutveckling grundad på politisk, social och ekonomisk demokrati

Vad menar vi med det?

Demokratisk och socialistisk samhällsutveckling = En samhällsutveckling där alla medborgare får en del av kakan. Där våra välfärdssystem gemensamt finansieras så att ingen lämnas efter. Där fattigdom motverkas utifrån förståelsen att inget samhälle är bättre än hur vi behandlar de som har det sämst.

Politisk demokrati = vår rätt att rösta. Ett samhälle som inte försöker tysta eller exkludera medborgarna från politiskt inflyttande utan tvärtom uppmuntrar till politiskt engagemang. Starka fackföreningar är en förutsättning för en vital demokrati. Alternativet är en mer auktoritär demokrati där bland annat rätten att organisera sig fackligt kan utsättas för hot.

Social demokrati = allas rätt till skydd, bostad, utbildning och hälsovård. Gemensamt finansierad välfärd och trygghetssystem.

Ekonomisk demokrati = att samhällets samlade tillgångar fördelas på ett rättvist och jämlikt sätt.

Publicerad: