GS reserverar sig i partsgemensam yrkesnämnd för kompetensutveckling i skogen

GS-facket reserverar sig i dagens (15/12-2021) SYN-styrelsemötet mot att nämnden ska söka nya statsbidrag för projektet Svensk Skogsvalidering. Detta då det framkommit att skogsbolag ansett det tillräckligt med tio veckors snabbutbildning för migrantarbetare ska bli klara skogsmaskinsförare.

Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) är ett partsgemensamt samarbetsorgan som verkar för bättre arbetsmiljö, främjar kompetensutveckling och kompetensutveckling inom det praktiska skogsbruket. Inom ramen för SYN har parterna arbetat intensivt med projektet ”Svensk Skogsvalidering” (SSV) som syftat till att bedöma och intyga skogsarbetares kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke eller yrkesområde.

Inom ramen för SSV har parterna arbetat med att ta fram valideringssystem som ska stärka kompetensen hos skogsarbetare.

Detta har motiverats av branschen då man länge varit kritisk till kompetensnivån hos nyexaminerade skogsmaskinförare. När arbetet med SSV inleddes gjordes det med de bedömningar av branschens kompetensläge som framstående och erfarna företrädare hos både Gröna arbetsgivare och GS kunde enas om.

Den senaste tidens nyheter om en ny affärsmodell där man snabbutbildar migrantarbetare under en tioveckorsperiod ställer dock frågan om branschens seriositet i SSV-projektet.

Hade utgångspunkten varit att tio veckors snabbutbildning mötte branschkraven hade arbetet inom SSV bedrivits annorlunda, slutprodukten blivit en annan och arbetet hade riktat sig till andra målgrupper. Tio veckors snabbutbildning som ny benchmark gör att vi måste ställa oss frågande till hela SSV.

Därför reserverar vi oss mot ansökningar om ytterligare statsbidrag inom kompetensförsörjningsområdet inom ramen för skogsbrukets yrkesnämnd.

SYN ska också arbeta för att stärka branschens attraktionskraft, vilket SYN också haft viss framgång med. Bland annat visar skolverkets senaste analys att naturbruksprogrammet har den högsta ökningen av antalet sökande det senaste året jämfört med andra yrkesprogram. GS anser att projektet behövs och vi anser att projektet är viktigt och beklagar att motparten agerar på ett sätt så att vi som förbund tvingas till denna åtgärd.

Nu behöver skogsbranschens aktörer fundera över vilka signaler man sänder till de ungdomar som nyfiket söker sig till skogsbruket. Vilken framtid erbjuder bolagen egentligen den som är intresserad av att jobba i skogen?

Publicerad: