Sammanfattning av GS-fackets förbundsmöte våren 2024

Två gånger per år samlas fyra ledamöter från varje avdelning för GS-fackets förbundsmöte. Förbundsmötet är det högst beslutande organet mellan kongressperioderna och behandlar motioner från medlemmar, avdelningar, val och förbundets ekonomi.

Vårens förbundsmöte ägde rum 18-19 juni på Runö Kursgård och Konferens i Åkersberga.

Första dagen inleddes med att Susanna Lindblad från LO Mervärde berättade om arbetet med förmåner och rabatter för våra medlemmar. Därefter öppnade förbundsordförande Per-Olof Sjöö mötet.

Temat för vårens förbundsmöte var ”GS ska vara redo när det vänder.” GS-fackets verkställande utskott bestående av ordförande Per-Olof Sjöö, avtalssekreterare Madelene Engman och andre vice ordförande Jörgen Johansson förklarar bakgrunden till årets tema; Sverige har genomlidit den största byggkrisen och det värsta inflationsläget på mycket länge. Det har drabbat våra medlemmar oerhört hårt. Madelene påminner om att avtalsrörelsen är runt hörnet. Möjligheten att förverkliga krav och förslag men också en chans att rekrytera medlemmar. Vi har gjort det förut och vi kommer göra det igen. Vi ska inte bara vara där när det vänder, vi ska vara redo nu. Jörgen pratar om vikten av att använda avtalsrörelsen som en möjlighet att rekrytera nya medlemmar.

Efter det presenterade GS utredare Jesper Lindholm den första delen av skogspolitiska rapporten ”Bra villkor växer inte på träd”. Den är en del i en rapportserie som ska sätta GS medlemmar i fokus i skogspolitiken. Skogen diskuteras ofta i miljösammanhang men skogsarbetarnas röst saknas i debatten om skogen. Den första rapporten ger en nutidsbild av läget i skogen idag och innehåller bland annat resultatet av en enkätundersökning gjord bland GS medlemmar på skogsavtalet.

Nästa föredrag var ”GS-facket i siffror” och handlade om GS-fackets utmaningar och möjligheter. Talare var Karin Ewelönn utredare, Julius Petzäll Mendonca, chef för kommunikations- och utredningsenheten och Per-Olof Sjöö, förbundsordförande. Föredraget beskrev hur GS medlemssamansättning sett ut över tid och hur de olika avtalsområdena ser ut vad gäller totalt anställda och hur många av dessa som är medlemmar. Karin gick även igenom delar av branschbarometern där GS klubbar har fått ange sin syn på företagens lönsamhet. Även om vi fortfarande befinner oss i en negativ ekonomisk trend så visar barometern att klubbarna ljusare på framtiden vad gäller företagens lönsamhet.

Framtiden ser generellt ljus ut för GS medlemmar, om byggsektorn skulle använda 50 % mer trä vid byggnation av flerbostadshus beräknas det innebära nästan 8000 fler jobb inom det träindustriella byggandet.

Karin gick också igenom lönestatistiken för 2022-2023, siffrorna visar att GS levererat löneökningar som på samtliga avtalsområden överstiger de avtalade 4,1%.

Madelene Engman höll ett anförande om förutsättningarna inför den stundade avtalsrörelsen och att förbundsmötet ska besluta om avtalsdelegationerna. 6 delegationer ska väljas och Madelene betonar vikten av sammansättningen i delegationen som behöver innehålla rätt kompetens och rätt fördelning utifrån avtalsområdets arbetsplatser. 

Efter detta fick förbundsmötet en genomgång kring vår målstyrda verksamhet av Kenneth Johansson, ombudsman på GS förbundskontor. Han berättade om våra fokusområden och om hur vi kan nå våra mål på ett bättre sätt. Vidare berättade Kenneth om målplanen för 2025.

Malin Djuse, ombudsman på förbundskontoret, redogjorde för ändringar i uppdragsreglementet. Bland annat framförs önskemål om att förtydliga vilken ordning fackliga kurser bör gås.

Dag två inleddes med Stefan Björnestöl, ombudsman med ansvar för träindustriavtalet och Malin Djuse, ombudsman med ansvar för studier och ungverksamheten, som talade om organisering och organisationsgrad, periodens fokusmål i mål- och verksamhetsplanen för 2024.

Efter detta fick förbundsmötet besök av tre deltagare från GS Framtidsakademi, Bella avd 8, Viktor avd 5 och Patrik avd 1. De pratade om GS framtid – ungdomarna som engagerar sig.

Utifrån ett beslut på GS kongress så ska ledamöterna på förbundsmötet få en ekonomisk dragning. GS ekonomichef, Joakim Jansson stod för den.

På dagordningen behandlades stadgeenligt ersättningskommitténs förslag till uppdragsreglemente samt lön och ersättningar till VU, FS och revisorer. Verksamhetsberättelsen antogs av förbundsmötet tillsammans med års- och koncernredovisning för 2023, revisorernas berättelse och ansvarsfriheten för styrelsen beviljades av förbundsmötet. Beslut fattades också om GS målplan 2025. Förbundsmötet genomförde också val av suppleanter till förbundsstyrelsen, samt suppleanter till valberedningen.

Förbundsmötet hanterade även två motioner inskickade från avdelning 3.

-Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla deltagare som bidragit till energifyllda dagar. Vi har fattat beslut som fortsatt möjliggör för att ett starkt GS ska ta sig an kommande avtalsrörelse och verksamhetsår, säger GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

Publicerad: