GS delegationen på LOs 29e kongress

Bifall för GS motioner på LO kongress!

Nu är LOs 29e kongress avslutad. I tre dagar har ombud från samtliga 14 förbund debatterat och beslutat om Los inriktning kommande mandatperiod. GS hade inför kongressen skickat in två motioner, den ena kongressmotionen handlade om att utreda vårt ekonomiska system, den andra om rätten till tjänstledigt för att prova nytt arbete. Bägge motionerna bifölls.

LO har nu haft kongress i tre dagar. Under dessa dagar har kongressen avhandlat motioner gällande allt från hur LO ska förhålla sig till klimatutmaningarna, politiska frågor, lönefrågor, internationella frågor mm.

Inför kongressen hade GS två förbundsmotioner och fyra avdelningsmotioner.

GS yrkade också bifall på två motioner som var i linje med tidigare beslut från två tidigare förbundsmöten, den första gällde fler lagstadgade semesterdagar och den andra att tänderna ska räknas som en del av kroppen. Den första ansågs besvarad, men den andra vann bifall av kongressen.

Dessutom gjordes ett uttalande som hela LO-kongressen stod bakom gällande karensavdraget. Kongressuttalandet löd:

LO-kongressen kräver:

- Att karensen i sjukförsäkringen avskaffas permanent för alla.

Läs mer om uttalandet här. 

De två förbundsmotionerna från GS hade följande rubriker:

  • Klimatomställning kräver nytänkande
  • Tjänstledigt för att prova nytt arbete

Bägge motionerna bifölls av LOs kongress vilket innebär att LO nu måste arbeta för att motionerna blir verklighet.

Här är motionerna i sin helhet:

Klimatomställning kräver nytänkande


Sverige står inför stora utmaningar och åtaganden: Regeringen har som mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsstat till år 2045. Enligt Parisavtalet har Sverige åtagit sig att bidra till att hålla den globala uppvärmningen till under 1,5 grader Celsius. Sverige har åtagit sig att arbeta med FN:s globala hållbarhetsmål, agenda 2030.

För att Sverige ska klara sina åtaganden krävs det att hela samhället ställs om från ett fossilberoende till ett mer biobaserat och cirkulärt samhälle. Det är en omställning som dessutom måste ske på väldigt kort tid i förhållande till dess omfattning.

Det är också en omställning som är absolut nödvändig om vi vill lämna efter oss en bebolig planet för framtida generationer. Enligt WWF lever vi globalt som om vi hade 1.7 planeter, i Sverige lever vi som om vi hade fyra planeter.

GS menar att denna nödvändiga klimatomställning är omöjlig att genomföra under nuvarande ekonomiska system där oändlig ekonomisk tillväxt och ohållbar konsumtion är samhällets fundament.

Att kritiskt granska nuvarande ekonomiska system öppnar för möjligheten att bygga en mer jämlik och jämställd värld samtidigt som vi löser de klimatåtaganden och utmaningar vi står inför. Ett sådant förslag kan med fördel utgå från de tre hållbarhetspelarna ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

I dag vet vi vad kapitalismen har inneburit och det finns alla möjligheter att kritiskt granska dess effekter.  Det ger oss också möjlighet att bygga ett nytt samhällssystem som möjliggör för att vi som lever i dag kan lämna efter oss en planet som är bebolig också för de som ska leva här imorgon.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO under kongressperioden kritiskt granskar dagens ekonomiska system som bygger på oändlig ekonomisk tillväxt och ohållbar konsumtion samt
att LO utreder och föreslår ett alternativt ekonomiskt system som är ekonomiskt, ekologiskt och framför allt socialt hållbart

Tjänstledig för att prova nytt arbete


Det finns en lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Det finns dock ingen lag om vad som gäller om man vill prova ett nytt arbete. Man ska ha samma rättigheter för att prova ett nytt arbete som man har för att få ledigt för att bedriva näringsverksamhet.

Vi föreslår att kongressen beslutar
 att LO arbetar för att det tas fram en lag om rätten till ledighet för att prova ett nytt arbete.

 

Publicerad: