Möte med multinationella företaget Arauco för bättre arbetsvillkor

I Santiago de Chile, oktober 2015, träffade det chilenska facket för skogs- och träarbetare (CTF), Byggnads och Träarbetarnas International (BTI) samt Yngve Daoson från GS ledning det chilenska internationella skogs- och träföretaget ARAUCO. 

Arauco har produktion i Chile, Argentina, Brasilien och Uruguay. GS Facket stödjer sedan flera år ett fackligt nätverk mellan fackförbunden i respektive land. Nätverket vill förbättra arbetsvillkoren för samtliga anställda på företaget.

Facken vill öppna upp för kommunikation och dialog mellan ARAUCO och facken på nationell, regional och internationell nivå.

BTI:s generalsekreterare, Albert Yuson, lade fram förslaget om tecknandet av ett internationellt ramavtal.

- Det är ett frivilligt avtal på policynivå. Företaget har på eget initiativ antagit en uppförandekod. Det är bra men ensidigt. Med ett internationellt ramavtal mellan fack och arbetsgivare visar företaget att de respekterar de anställdas rätt att organisera sig fackligt, teckna kollektivavtal och det garanterar grundläggande arbetsvillkor.

Yngve Daoson, GS underströk att ett internationellt ramavtal inte konkurrerar med kollektivavtal slutna på nationell eller lokalnivå, men att det är ett policyverktyg som konsumenterna kan finna trovärdigt. Allt fler konsumenter ställer krav på produkters hållbarhet, ur miljösynpunkt men också avseende arbetstagarnas villkor.

ARAUCO förklarade att de i dagsläget har svårt att se mer långtgående internationella åtaganden avseende deras anställdas villkor. Charles Kimber, VD på Arauco, ser problem med centralisering av arbetsvillkor, eftersom lagstiftning etc.ser olika i olika länder, men öppnade upp för fortsatta diskussioner.

ARAUCO är anslutna till den internationella skogscertifieringen FSC och uttryckte en vilja att vara mer aktiva inom området.

- Vi vill öka vår konkurrenskraft samtidigt som vi intensifierar vårt miljöarbete och det sociala arbetet, sa Charles Kimber.

Charles Kimber lyfte även fram att de strävar efter att ha en god dialog med facken, schysta och rättvisa villkor och förhandlingar.

Jorge Gonzalez som företrädde det chilenska facket CTF menade att en god dialog även är fackens mål och att facket stöttat företagets skogscertifiering, eftersom FSC-certifiering innebär viktiga sociala ansvarstaganden. Jorge pekade också på att antalet dödsolyckor och arbetsskador måste minska. Dagens nivå är helt oacceptabel.

/Cecilia Grabos, fältpraktikant på BTI:s regionalkontor i Panamá