GS avtalssekreterare Madelene Engman

Status för GS kollektivavtal

Publicerad:

Efter en lång och intensiv avtalsrörelse har de flesta kollektivavtalen för GS medlemmar nu tecknats. Avtalsrörelsen är dock långt ifrån klar, både GS och flera andra fackförbund har fortfarande förhandlingar som pågår eller ska inledas.

”Den stora utmaningen är och har varit att få igenom LO:s låglönesatsning på samtliga områden, utan att betala med försämrade villkor”, säger GS avtalssekreterare Madelene Engman.

Här nedan finns en sammanställning över hur GS 15 olika kollektivavtal ligger till. Som medlem i GS hittar du hela ditt kollektivavtal på Min sida, efter att du loggat in på www.gsfacket.se. Observera att alla avtal ännu inte finns tillgängliga där, de kommer att läggas upp vartefter texterna blir färdiga. Alla medlemmar har även rätt att få en tryckt avtalsbok, dessa kommer att tryckas under sommaren.

Bemanningsavtalet: Färdigförhandlat ihop med övriga LO-förbund. Överenskommelsen ska nu godkännas av varje LO-förbunds förbundsstyrelse. GS förbundsstyrelse har godkänt avtalet som innehåller löneökning på 6% fördelat på tre år och 0,5% i extra pensionsavsättning.

Förpackningsavtalet: Avtal är tecknat inom ramen för industrin, 6% i löneökning fördelat på tre år och totalt 0,5% i avsättning till deltidspension samt LO:s låglönesatsning. En del förändringar i allmänna villkor.

Infomedia: Avtal är tecknat inom ramen för industrin, 6% i löneökning fördelat på tre år och totalt 0,5% i avsättning till deltidspension samt LO:s låglönesatsning. En del förändringar i allmänna villkor.

Skogsavtalet: Osedvanligt hårt förhandlingsklimat med SLA. Avtal är tecknat inom ramen för industrin, 6% i löneökning fördelat på tre år och totalt 0,5% i avsättning till deltidspension samt LO:s låglönesatsning. Inga förändringar i allmänna villkor.

Stoppmöbelindustriavtalet: Avtal är tecknat inom ramen för industrin, 6% i löneökning fördelat på tre år och totalt 0,5% i avsättning till deltidspension samt LO:s låglönesatsning. En del förändringar i allmänna villkor.

Sågverksavtalet: Avtal är tecknat inom ramen för industrin, 6% i löneökning fördelat på tre år och totalt 0,5% i avsättning till deltidspension samt LO:s låglönesatsning. En del förändringar i allmänna villkor.

Tidningsavtalet: Avtal är tecknat inom ramen för industrin, 6% i löneökning fördelat på tre år och totalt 0,5% i avsättning till deltidspension samt LO:s låglönesatsning. Frågan om den så kallade hyvlingen, där arbetsgivaren har kunnat minska anställdas arbetstid och därmed lön från ena dagen till den andra, är löst med att en omställningstid införts motsvarande uppsägningstiderna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Träindustriavtalet: Avtal är tecknat inom ramen för industrin, 6% i löneökning fördelat på tre år och totalt 0,5% i avsättning till deltidspension samt LO:s låglönesatsning. En del förändringar i allmänna villkor.

Trävaruhandelsavtalet: GS och Svensk Handel har träffat avtal gällande trävaruhandeln. Uppgörelsen löper på 3 år och ger en total löneökning 6,5 % plus låglönesatsning på samma sätt som inom industrin. Frågan om den så kallade hyvlingen, där arbetsgivaren har kunnat minska anställdas arbetstid och därmed lön från ena dagen till den andra, är löst med att en omställningstid införts motsvarande uppsägningstiderna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Virkesmätningsavtalet: Avtalet löper över 35 månader vilket innebär att utlöpningsdatumet sammanfaller med förbundets övriga avtal inom industrin. Avtalet följer industrins märke samt är tecknat i enlighet med LO-samordningen, utöver det innehåller avtalet 13% i extra avsättning vid pensionsval i ATK samt förstärkt möjlighet för lokala parter att motverka höga övertidsuttag.

VASA: Avtalet löper till 31 december 2019. Tarifflönerna höjs med 2,2% 1 januari 2017 och sedan 2% per den 1 januari 2018 och 2019.

Det har även i VASA-Skog införts en särskild nivå på ingångslön för grupper som länge stått mycket långt från den svenska arbetsmarknaden, där förutsättningen för tillämpning är omfattande utbildningsinslag  och en tidsbegränsning på 12 månader. Upplägget liknar de Yrkesintroduktionsanställningar som finns både på några av GS och andra fackförbunds avtalsområden, där arbete kombineras med utbildning mot en lägre lön under en tidsbegränsad period. Det rimmar även väl med det av LO nyligen lanserade förslaget om så kallade utbildningsjobb.

VISST: Avtalet löper till och med 31 december 2017 och innehåller löneökningar på 3,2% samt en höjning av lägsta ingångslön till 22.000 kronor. Avtalet förlängs med ett år i sänder, om inte någon av parterna säger upp det.

Grafikeravtalet: Avtalet gick ut 30 april 2017. Förhandlingar startar i början av juni.

Samhallavtalet: Avtalet går ut 30 september. Förhandlingar startar efter sommaren.

Skogsavtalet Kyrkan: Avtalet gick ut 31 mars 2017. GS avvaktar Kommunals förhandlingar för Kyrkans avtal.