Förändringar i Sjuklönelagen den 1 januari 2019

Riksdagen beslutade i maj 2018 att ett lagstadgat karensavdrag ska införas i SJLL. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019.

Enligt förarbetena (prop.2017/2018:96) eftersträvas ett mer rättvist karensavdrag. I den nuvarande regleringen i SJLL kan arbetstagare med koncentrerad arbetstid förlora en relativt stor del av inkomsten om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass. Dagens regler innebär samtidigt att en arbetstagare undviker ett högt avdrag om sjukskrivningen sker sent på dagen. Med det nya karensavdraget spelar det ingen roll när på dagen som arbetstagaren sjukskriver sig. Nu kommer avdraget alltid vara 20 procent av sjuklönen under genomsnittlig arbetsvecka. 

För GS innebär förändringen av SJLL att förbundet nu behöver inleda förhandlingsprocesser med våra motparter om nya skrivningar i kollektivavtalens sjuklöneparagrafer. Här bör påpekas att de nya bestämmelserna om karensavdrag och dess nivåer inte är dispositiva. Förhandlingarna på kollektivavtalsnivå kan endast hantera närmare beräkningsgrunder över vad som avses med genomsnittlig arbetsvecka samt vilket löneunderlag som ska ingå i sjuklön. Förbundet återkommer med mer detaljerad information på respektive om när förhandlingarna är avslutade.