Laddar sidan... Välkommen till avd 2 Representantskap! 21/9

Representanskapets möte!

Välkommen till avd 2 Representantskap!
Våra möten kommer att genomföras 15 april och 21 september.

Reserverar oss för det kan bli ett webbmöte beroende på coronaläget. Detta kommer att meddelas senare! 

Hoppas med så bra uppslutning! 


Vad är avdelningens representantskap?
(Lite ur stadgarna)
Representantskapet är avdelningens högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger per år.

Vid årsmötet skall bland annat följande ärenden behandlas:
-  Val av styrelse, revisorer och ersättare för dessa.
-  Styrelsens  verksamhetsberättelse och revisorernas berättelser för föregående år.
-  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
-  Val till valberedning som är verksam till och med nästa årsmöte.
-  Val av övriga förtroendeuppdrag.

Vid ett ordinarie höstmöte under verksamhetsåret skall följande ärenden behandlas:
-  Beslut angående reglementen som reglerar verksamheten inom avdelningen. 
-  Beslut angående avdelningens verksamhetsplan och budget.
-  Beslut angående klubbidrag

Kontaktombud och klubbar, titta gärna i skräpposten, har du inte fått något så hör av dig till avd 2.