Information till arbetsgivare som begär fackets yttrande kopplat till anställningserbjudanden för tredjelandsmedborgare.

Nedan följer en punktlista med stegen för att få GS yttrande kring anställningserbjudanden för tredjelandsmedborgare.

1. Kontrollera att den lön som erbjuds minst är i nivå med kollektivavtalets lägsta lön för det arbete som erbjuds. Felaktigheter är den vanligaste orsaken till längre handläggningstider. Observera att arbetstidskonto, semesterersättning eller andra tillkommande ersättningar inte ska räknas in i det belopp som anges.

Saknar företaget i fråga kollektivavtal så måste den erbjudna lönen vara i nivå med kollektivavtalets ekonomiska värde för ett positivt yttrande. Det måste finnas försäkringar via Fora och lönen måste även täcka värdet av arbetstidskonto, semester mm. Vi rekommenderar alltid att kollektivavtal tecknas när sådant saknas.

2. Var noga med att alla uppgifter i erbjudandet är riktiga och att det framgår vilken typ av arbete som erbjuds, plantering, röjning etc. Gäller erbjudandet arbete inom träindustrin ska det anges vilka arbetsuppgifter som arbetet innehåller samt antal anställningsår inom träindustribranschen sedan tidigare.

3. Ska fler än fem personer erbjudas anställning så ska blanketten 234011 ”namnbilaga” användas. GS utfärdar inte yttranden när separata handlingar för fler än fem personer skickas in. En utskrift med tillhörande namnbilaga ska bifogas när ansökan avser större grupper. Varje grupp individer i namnbilagan måste ha arbetsuppgifter i samma lönegrupp samt samma anställningsperiod. Det kan därför vara nödvändigt att t. ex göra en ansökan för röjare och en ansökan för plantörer.

4. En del juristbyråer och relocation-företag använder i bland länkar till handlingar som kräver inloggning där de vill att GS ska gå in för att utfärda yttranden och annat. Sådant bidrar till att processen och handläggningstiden fördröjs. GS hanterar bara handlingar som inkommer per post (använd gärna gem, klammer är opraktiskt) eller via e-post i scannade pdf-filer som är av fullgod kvalité. PDF och digital hantering godtas normalt bara när det gäller säsongsanställningar, gäller yttrandet ett uppehållstillstånd i första ledet, en förlängning, eller ett permanent uppehållstillstånd ska handlingarna skickas in per post.                                                 
5. För att GS ska utfärda ett yttrande krävs det att rätt handlingar kommer in och inga andra handlingar. Blanketten för fackligt yttrande behöver inte heller skickas in. Blankett 232011 ”Anställningserbjudande” och i förekommande fall blanketten ”namnbilaga” är de enda handlingar som GS vill ha in. I förekommande fall kan det också handla om blanketter för ansökan om uppehållstillstånd, förlängt eller permanent. Krävs något ytterligare så kontaktar GS er. Migrationsverket kräver i bland andra handlingar som passkopior på arbetstagare men sådana personuppgifter får inte spridas till någon annan enligt gällande lagstiftning. Särskilda regler och blanketter gäller också när man söker uppehållstillstånd i enlighet med den så kallade, nya gymnasielagen, i de fallen ska blanketterna 224011 samt 202011 skickas in. Observera att GS endast yttrar sig över de erbjudna villkoren gentemot gällande kollektivavtal. Arbetsgivaren ansvarar för ansökningar och Migrationsverket fattar myndighetsbeslut samt informerar om regelverk.

6. All hantering av fackliga yttranden till migrationsverket hanteras centralt på GS förbundskontor i Stockholm, att skicka handlingar till avdelningskontoren fördröjer processen. Handläggningen sker i normalfallet via korrespondens och inte via personliga besök av vare sig arbetsgivare eller andra om detta inte särskilt avtalats.                                                                                                                      
7. Eftersom det periodvis kommer in mycket stora mängder anställningserbjudanden till GS är det en fördel för den som vill ha en snabb och smidig hantering att följa dessa instruktioner, att skicka handlingar med vanlig post är under högsäsong okt-januari säkrast, även om e-post också accepteras när det handlar om säsongsanställningar, se punkt 4.                                              
8. Arbetsuppgifterna för arbetstagarna måste bestå av normalt förekommande arbeten inom GS branscher. I huvudsak handlar det om Träindustri, Grafisk bransch och skogsbruk. GS yttrar sig inte om villkor för arbetstagare som faller utanför de branscher som GS organiserar med stöd av LO:s organisationsplan.. I de fallen åligger det arbetsgivaren att skicka anställningserbjudandet till det fackförbund som är tillämpligt, oavsett om kollektivavtal finns med det förbundet. 

9. Vi handlägger alla ärenden kronologiskt, så snabbt vi förmår. En handläggningstid på två veckor är normalt och något längre i semesterperioder samt under högsäsong. Det finns ingen anledning att kontakta oss för att påskynda processen, många kontakter och felaktigt ifyllda blanketter fördröjer snarare våra handläggningstider.

10. Handlingarna skickas per post till :
GS
Att: Avtalsgruppen
Box 1152
111 81 Stockholm,

Per e-post:
Avtalsansvarig Skog: magnus.lindberg@gsfacket.se
Avtalsansvarig Infomedia och Förpackning: andre.lindstrom@gsfacket.se
Avtalsansvarig Sågverk: susanna.ekeljung@gsfacket.se