Digitala rutiner för migrationsärenden

GS har från 14/2 2022 helt övergått till digital handläggning . Det innebär att alla handlingar ska inges digitalt på migrationsverkets hemsida. Förbundets handläggare kommer granska dokumenten och utfärda fackliga yttranden via inloggning på migrationsverket.


Endast vid säsongsanställningar på skogsavtalet där fler än fem arbetstagare omfattas av samma villkor ska handlingar inskickas digitalt till förbundet enligt informationen i punkt 3 nedan. Migrationsverket kan i dag inte hantera gruppansökningar i sin digitala plattform.


Handläggning av yttranden kommer inte att ske om handlingar inkommer på annat sätt eller via andra kanaler än vad som här redovisas.

1. Kontrollera att den lön som erbjuds minst är i nivå med kollektivavtalets lägsta lön för det arbete som erbjuds. Felaktigheter är den vanligaste orsaken till längre handläggningstider. Observera att arbetstidskonto, semesterersättning eller andra tillkommande ersättningar inte ska räknas in i det belopp som anges.

Saknar företaget i fråga kollektivavtal så måste den erbjudna lönen vara i nivå med kollektivavtalets ekonomiska värde för ett positivt yttrande. Det måste finnas försäkringar via Fora och lönen måste även täcka värdet av arbetstidskonto, semester mm. Vi rekommenderar alltid att kollektivavtal tecknas när sådant saknas.

2. Var noga med att alla uppgifter i erbjudandet är riktiga och att det framgår vilken typ av arbete som erbjuds, plantering, röjning etc. Gäller erbjudandet arbete inom träindustrin ska det anges vilka arbetsuppgifter som arbetet innehåller samt antal anställningsår inom träindustribranschen sedan tidigare.

3. Ska fler än fem personer erbjudas anställning med samma villkor så ska blanketten 234011 ”namnbilaga” användas. GS utfärdar inte yttranden när separata handlingar för fler än fem personer med samma villkor och anställningstid skickas in.
PDF-filer med tillhörande namnbilagor ska bifogas när ansökan avser större grupper. Varje grupp individer i namnbilagan måste ha arbetsuppgifter i samma lönegrupp samt samma anställningsperiod. Det kan därför vara nödvändigt att t. ex göra en ansökan för röjare och en ansökan för plantörer.
GS hanterar bara handlingar som inkommer på e-post i scannade pdf-filer som är av fullgod kvalité. sasongsanstallningar@gsfacket.se

4. Observera att GS endast yttrar sig över hur de erbjudna villkoren står sig gentemot tillämpligt kollektivavtal. Arbetsgivaren ansvarar för ansökningar och Migrationsverket fattar myndighetsbeslut samt informerar om regelverk.

5. Eftersom det periodvis kommer in mycket stora mängder anställningserbjudanden till GS är det en förutsättning för den som vill ha en snabb och smidig hantering att följa dessa instruktioner.                                   

6. Arbetsuppgifterna för arbetstagarna måste bestå av normalt förekommande arbeten inom GS branscher. I huvudsak handlar det om Träindustri, Grafisk bransch och skogsbruk. GS yttrar sig inte om villkor för arbetstagare som faller utanför de branscher som GS organiserar med stöd av LO:s organisationsplan.. I de fallen åligger det arbetsgivaren att begära yttrande av det fackförbund som är tillämpligt, oavsett om kollektivavtal finns med det förbundet.

7. Vi handlägger alla ärenden kronologiskt, så snabbt vi förmår. En handläggningstid på två veckor är normalt och något längre i semesterperioder samt under högsäsong. Det finns ingen anledning att kontakta oss för att påskynda processen, många kontakter och felaktigt ifyllda blanketter fördröjer snarare våra handläggningstider.

8. Handlingarna skickas per e-post till :
sasongsanstallningar@gsfacket.se

Länk till Migrationsverkets hemsida och information om ansökan av arbetstillstånd! 

Länk till Migrationsverkets blankett!