Avtalet innehåller en stor mängd regler och bestämmelser för löner, avtalspension, försäkringar, övertidsersättning, semesterlön, arbetstid, övertid, sjuklön, semester, permission, tjänsteledighet, medarbetarnas ställning och ordningsregler.

Kollektivavtalen är också fredsfördrag. Med kollektivavtalet vet arbetsgivaren att alla anställda arbetar när avtalet är underskrivet och inga konflikter hotar produktionen så länge avtalet gäller. 

Ett kollektivavtal gäller alltid för en viss period. Vanligtvis har det varit tre år, men på grund av exempelvis besvärliga ekonomiska lägen har det periodvis löpt ettåriga avtal.

När avtalet går ut måste ett nytt förhandlas fram, denna process kallas för avtalsrörelse.

Som medlem i GS tillhör du ett av våra 15 avtalsområden:

 • Infomediaavtalet
 • Förpackningsavtalet
 • Tidningsavtalet
 • Samhallavtalet
 • Grafikeravtalet
 • Träindustriavtalet
 • Sågverksavtalet
 • Skogsavtalet
 • Stoppmöbelavtalet
 • Trävaruhandelsavtalet
 • Virkesmätningsavtalet
 • VISST
 • VASA
 • Skogsavtalet Kyrkan
 • Bemanningsavtalet