GS logga

Träindustriellt byggande ses som en viktig pusselbit för klimatomställning i ny LO-rapport

Publicerad:

Alldeles nyligen släppte LO en klimatpolitisk rapport med fem förslag för en investeringsledd klimatpolitik.

Alla världens länder behöver skärpa sin klimatpolitik och även om Sverige är ett litet land så kan vi göra stor skillnad. För att uppnå klimatmål som avtalats på nationell och internationell nivå behöver stora förändringar ske. En allt för snabb omställning kan medföra nedläggningar och hota jobben. Investeringar bör inrikta sig på områden som både har effektiv inverkan på de globala utsläppen och kan utveckla vår svenska konkurrenskraft.  Med en välplanerad omställning kan svenska klimatpolitiska satsningar bidra till minskade utsläpp och sysselsättning i hela landet, nya produkter och tekniker samt kunnande och systemlösningar som går att exportera till andra länder när de också ska ställa om.

Utan stora investeringssatsningar kommer människor i Sverige knappast att kunna resa, handla, leva och bo klimatsmart. Sverige måste därför lägga om sin klimatpolitik till att i mycket högre grad än tidigare inriktas på strategiska investeringar, gällande

1. Klimatsmartare material och produktion. Produkterna bör också designas så att de får längre livslängd, kan underhållas och repareras lättare och återbrukas efter att ha rekonditionerats, eller i annat fall materialåtervinnas, det vill säga ingå i en mer cirkulär materialhantering. Inte minst viktigt är att utveckla en cementtillverkning med radikalt lägre klimatutsläpp.

2. Ett förnybart energisystem som också transportsystemet och industrin både ha stor nytta av och hjälpa till att balansera.

3. Ett hållbart transportsystem som underlättar ökat resande med kollektivtrafik i olika former och klimatsmartare godstransporter.

4. Biobaserade industrikombinat och incitamentssystem för att bättre utnyttja det de gröna näringarna kan bidra med på klimat- och miljöområdet.

5. Främjandet av byggnation i trä.

GS har deltagit i den referensgrupp som tillsatts för arbetet med LOs klimatpolitiska program och har där haft möjlighet att påverka innehållet i såväl rapporten som programmet.

Karin Ewelönn, utredare på GS som varit en del av referensgruppen kommenterar rapporten såhär:

- En viktigt utgångspunkt för arbetet med både rapporten och programmet har varit  den sociala aspekten. GS är såklart mycket nöjda med att ett av investeringförslagen är industriellt byggande i trä. Att LO antar ett Klimatpolitiskt program sänder en tydlig signal om vikten av klimatomställning. För att få en så rättvis omställning som möjligt där GS medlemmars intressen främjas är det nödvändigt att fackföreningsrörelsen är aktiva i klimatarbetet och försöker påverka politiken.

Läs och ladda hem rapporten här!