Brev till Storbritanniens arbetsmarknadsminister

Publicerad:

EBTF, BTI och NBTF uppmanar Storbritanniens regering att dra tillbaka det lagförslag som underminerar grundläggande rättigheter, organisationsrätten och rätten att vidta strejkåtgärder.

Översättning                                                                                               Bryssel och Genève den 3 september 2015

Till: Storbritanniens arbetsmarknadsminister (egentligen: Storbritanniens regerings statssekreterare med ansvar för sysselsättningsfrågor).

Käre parlamentsledamot Rt Hon Sajid Javid,

EBTF, BTI och NBTF vill uttrycka vårt starka motstånd mot Storbritanniens regerings fackliga lagförslag som kommer att diskuteras i parlamentet under hösten 2015. Om lagförslaget godkänns kommer det att allvarligt begränsa fackliga rättigheter, organisationsfriheten, och rätten att vidta konflikt/strejkåtgärder, såsom det bestämts och deklarerats i ILO:s internationella lagar och konventioner, liksom även i den Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och i Europarådets Europeiska sociala stadga. EBTF och BTI ger sitt starka stöd till Storbritanniens fackföreningar i deras motstånd mot lagen.

Rätten att förhandla kollektivt och rätten att vidta stridsåtgärder hänger intimt samman med och utgör en del av konceptet organisationsfrihet (föreningsfrihet), en rättighet som är en grundförutsättning för fackföreningarnas möjligheter att kunna förhandla å de arbetares vägnar som de representerar. Den föreslagna lagen riskerar att underminera förhållandet mellan arbetsmarknadens parter i Storbritannien och göra det svårare att uppnå överenskommelser genom förhandlingar, och således skapa en mer konfliktfylld arbetsmarknad i Storbritannien vilket strider mot det sagda syftet med den föreslagna lagen.

EBTF, BTI och NBTF är särskilt förbluffade över avlägsnandet av de begränsningar i lagen som förbjuder arbetstagare vid bemanningsföretag att anställas för att ersätta strejkande arbetare under en konflikt, de höjda tröskelvärdena för det röstningsdeltagande som krävs för lagliga strejkaktioner (konfliktåtgärder), kravet att ge arbetsgivaren 14 dagars varsel i förtid inför varje konfliktåtgärd, och skyldighet att tillhandahålla en detaljerad "föreslagen aktionsplan" till arbetsgivaren, kriminaliseringen av användande av strejkvakter och av demonstrationer till stöd för någon arbetstvist, kriminalisering av "hot och skrämsel" och användande av sociala medier för att göra framsteg i konfliktåtgärderna, ett krav att ge 14 dagars varsel inför alla former av publicering på sociala medier angående alla former av konflikter, och borttagandet av betald nödvändig tjänstetid (facility time) för arbetstagarrepresentanter, inklusive arbetsmiljörepresentanter, för att utföra sina funktioner för att skydda och värna arbetarnas intressen.

Starka och oberoende fackföreningar som kan förhandla kollektivt utgör en del av ett demokratiskt samhälle och är grundläggande för att skapa en arbetsmarknad och en modell för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter som främjar den sociala dialogen, arbetarnas rättigheter, marknadsinnovationer och konkurrenskraft. Inom dagens EU är de medlemsstater som har det högsta fackliga deltagandet och det starkaste skyddet för fackliga rättigheter på samma gång rankade bland de mest konkurrenskraftiga länderna i världen. Den föreslagna lagen kommer inte bara att bryta mot ILO:s, EU:s och Europarådets internationella konventioner och lagar, utan kommer också att, på ett grundläggande sätt, underminera Storbritanniens modell för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och således skapa sämre anställningsvillkor, tillväxt och framgång.

EBTF, BTI och NBTF uppmanar regeringen i Storbritannien att dra tillbaka den föreslagna lagen som underminerar mänskliga och fackliga rättigheter, och uppmanar istället Storbritanniens regering att placera Storbritannien bland de länder som stödjer och underlättar för den sociala dialogen på arbetsmarknaden och som syftar till att skapa tillväxt och sysselsättning med värdiga arbetsvillkor.

Med vänlig hälsning

Domenico Pesenti, Ordförande EBTF 

Sam Hägglund, Generalsekreterare EBTF

Per-Olof Sjöö, Ordförande BTI

Ambet Yuson, Generalsekreterare BTI

Johan Lindholm, Ordförande NBTF 

Christer Wälivaara, Generalsekreterare NBTF

2015-09-04/åk

Förbundet.Lagförslag i Storbritannien hösten 2015