Europeiska Företagsråd

Europeiska Företagsråd (EWC - Europen Works Council). 
På företagskoncerner som har verksamhet i mer än ett EU land och har minst 1000 anställda varav 150 i minst två EU länder finns en laglig rätt att förhandla fram ett avtal för att inrätta ett europeiskt företagsråd. Rådet skall bestå av representanter för och utsedda av arbetstagarna i respektive land inom EU där koncernen har verksamhet.

Arbetstagarna kan med stöd av den svenska lagen om europeiska företagsråd SFS 2011:427, som utgår från EU direktiv 2009/38/EG, i avtal bland annat reglera rätten att:

  • Ha egna möten med representanter från övriga länder i koncernen.
  • Få utbildning för att denna grupp skall kunna fungera, vilket kan handla om språk, olika kulturer, ekonomi m.m.
  • Träffa koncernledningen för information och samråd på EU nivå.
  • Delta i beslutsprocessen i frågor som rör mer än ett EU land. Vilket kan innebära möte med koncernledningen före det tagits något beslut om exempelvis flytt av produktion från ett EU land till ett annat.

Avtal om ett europeiskt företagsråd skall initieras och förhandlas med stöd av ansvarig på GS förbundskontor. Detta är viktigt då förhandlingsprocessen dels behöver koordineras med de fackliga federationerna på EU nivå och dels för att det krävs fördjupande kunskap i såväl den svenska lagen och dess förarbete som EU direktiv för att säkerställa att det framförhandlande avtalet inte understiger den lagliga rätten, vilket GS har en skyldighet att tillse gentemot våra europeiska fackliga federationer UNI Europa Graphical och EFBBW.

Asvarig för europeiska företagsråd i GS är Tony Berggren. Du når honom via mail tony.berggren@gsfacket.se eller på telefon 010- 470 86 72.